Logo Logo Menu
Zamknij

Art. 11 b ust. 3 u.s.g. nie może być interpretowany w oderwaniu od udoip

Polecamy Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nieważność przepisów statutu gminy w zakresie dostępu do informacji publicznej w postaci protokołów z posiedzenia rady gminy i komisji rady "po ich formalnym przyjęciu". Wojewoda zakwestionował uchwałę zmieniającą przepisy statutu w zakresie udostępniania protokołów i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały.

więcej

Udostępnienie informacji publicznych przez organizacje pozarządowe – zakres

Wracając do informacji o obowiązku udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz obowiązku prowadzenia BIP przez organizacje pozarządowe poniżej przedstawiamy tezy z uzasadnienia wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 983/05.

więcej

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej – ważne zmiany – dwie nowelizacje?

Od października 2008 r. z informacji MSWiA podawanych na stronie oraz na konferencjach, wynika, iż prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pierwsze informacje o nowelizacji i ogłoszenie  MSWiA w tej sprawie opublikowaliśmy w "Relacji z seminarium Dostęp do informacji publicznej - czy potrzebne są zmiany?".
Podkreśla się, że zmiany w tej ustawie są konieczne i niezbędne, aby prawidłowo realizować prawo określone w art. 61 Konstytucji.

więcej

Nadgorliwość trącąca biurokracją

Biedny Grzesiek... pomyślałam spojrzawszy na komentarze pod tekstem 1 procent a dostęp do informacji publicznej. Autorem komentowanego artykułu jest Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych.

więcej

Informacja publiczna – zasada jawności działania rady gminy

Posiedzenia rad gmin i komisji rad są jawne. Mimo, iż Konstytucja obowiązuje już blisko 11 lat (za trzy dni - 17października, minie 11 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji) pojawiają się wątpliwości w zakresie pełnej jawności działania rad gmin. Wciąż nie wszyscy wiedzą o możliwości rejestrowania posiedzeń, udostępniania protokołów przed ich oficjalnym przyjęciem, udostępniania nagrań audio z posiedzeń. W tym zakresie warto pamiętać o jednym z pierwszych wyroków NSA wydanym w oparciu o art. 61 Konstytucji dotyczący jawności działalności rady gminy.

więcej

Przejrzysty jeden procent

O tym, że organizacji pozarządowe zobowiązane są do informowania o tym jak wydatkują pieniądze publiczne pisaliśmy już kilkakrotnie. Na stronie Instytutu Spraw Publicznych pojawił się artykuł dotyczący ujawniania wysokości środków, które dana organizacja pożytku publicznego otrzymała od podatników w ramach mechanizmu jednego procenta. Polecamy.

więcej

Przejrzysta Polska – konkurs na najbardziej przyjazny BIP rozstrzygnięty

Na stronie Programu Przejrzysta Polska znajdują się wyniku  konkursu na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej. Pierwsze miejce w tym konkursie uzyskał BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacją o konkursie zamieszczoną na naszych stronach dnia 7 sierpnia 2008 r. "Przejrzysta Polska - Konkurs na najbardziej przyjazny BIP".

więcej

Aktualność jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2003 r. NSA oddział zamiejscowy w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 552/03) wskazał, iż przepis art. 3 ust. 2 nie może oznaczać wyłącznie prawa żądania informacji publicznej o „aktualnych (bieżących) zdarzeniach”, a „Jest to skierowany do organu posiadającego informację i zobowiązanego do udzielenia informacji nakaz, by udzielał jej niezwłocznie, a zatem aktualnie w relacji do złożonego wniosku”.

więcej

Dostęp do informacji publicznej – sposób i forma udostępnienia na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku. To wnioskodawca wskazuje sposób udostępnienia informacji, który poza jednym wyjątkiem musi być zrealizowany (art. 14 ust. ustawy dip).

W przypadku braku możliwości technicznych do udostępnienia w żądany sposób można zaproponować inny sposób udostępnienia (np. nie ma w urzędzie kserokopiarki, natomiast jest skaner to należy poinformować wnioskodawcę o takiej przeszkodzie technicznej). W tym przypadku wnioskodawca jeżeli chce otrzymać informację, a zgadza się na udostępnienie w innej formie (np. zeskanowane dokumenty) to powinien złożyć nowy wniosek w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku braku nowego wniosku postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

więcej

Podanie do publicznej wiadomości jest niezasadne

Organizacje uczestniczące w panelu o dobrym rządzeniu i państwie obywatelskim, mającym miejsce podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dyskutowały o relacjach władzy z obywatelami. Sformułowano szereg rekomendacji skierowanych do różnych środowisk – między innymi do rządu.

więcej
Wyślij wiadomość