Logo Logo Menu
Zamknij

Dostęp do informacji publicznej – sposób i forma udostępnienia na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku. To wnioskodawca wskazuje sposób udostępnienia informacji, który poza jednym wyjątkiem musi być zrealizowany (art. 14 ust. ustawy dip).

W przypadku braku możliwości technicznych do udostępnienia w żądany sposób można zaproponować inny sposób udostępnienia (np. nie ma w urzędzie kserokopiarki, natomiast jest skaner to należy poinformować wnioskodawcę o takiej przeszkodzie technicznej). W tym przypadku wnioskodawca jeżeli chce otrzymać informację, a zgadza się na udostępnienie w innej formie (np. zeskanowane dokumenty) to powinien złożyć nowy wniosek w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku braku nowego wniosku postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

więcej

Podanie do publicznej wiadomości jest niezasadne

Organizacje uczestniczące w panelu o dobrym rządzeniu i państwie obywatelskim, mającym miejsce podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dyskutowały o relacjach władzy z obywatelami. Sformułowano szereg rekomendacji skierowanych do różnych środowisk – między innymi do rządu.

więcej

Informacja publiczna – odpowiedz MSWiA na poselską interpelację w sprawie nowelizacji ustawy dip

Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk w dniu 2 stycznia 2009 r. udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść odpowiedzi można zobaczyć tutaj.

więcej

Listy rankingowe FIO w wersji elektronicznej MPiPS przysłało po 15 dniach

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich otrzymało elektroniczne wersje list projektów, które dotarły do etapu oceny merytorycznej w konkursie FIO 2007.

więcej

Tajność szkodzi

Wśród tematów ważnych dla trzeciego sektora w 2008 roku, ponownie pojawia się dyskutowana z różną intensywnością od dwunastu lat kwestia standardów w organizacjach pozarządowych. W Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych uchwalonej na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w 1996, obok spraw takich jak poszanowanie godności, praw i wolności człowieka, dbanie o niezależność, rozdzielenie funkcji nadzorczej i zarządczej oraz tolerancji dla różnorodności, pojawia się także kategoria jawności. W Karcie podkreśla się, że zasady działania organizacji pozarządowych powinny normować nie tylko przepisy prawa, ale także swoisty kodeks etyczny.

więcej

Informacja publiczna – koncepcja

Często poruszane jest zagadnienie czym jest informacja publiczna. Próba zdefiniowania informacji publicznej w myśl art. 61 Konstytucji i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie daje jasnej odpowiedzi jaką informację należy uznać za publiczną. 

W tym zakresie pomocne okazało się orzecznictwo sądów administracyjnych, które często wskazywało, że jawność działania podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujących majątkiem publicznym jest bardzo szeroko i może być ograniczona tylko w wyraźnie wskazanych przypadkach.

Warto zapoznać się z niżej przywołanym orzeczeniem WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 31/07.

więcej

Projekt Konwencji Rady Europy o prawie do informacji nie spełnia minimalnych standardów

Według organizacji obywatelskich z całej Europy, pierwszy europejski traktat dotyczący prawa do informacji, przygotowywany obecnie przez Radę Europy, może nie spełnić przyjętych w Europie standardów. Traktat, który stanie się Europejską konwencją o dostępie do oficjalnych dokumentów, jest obecnie tworzony przez Grupę Ekspertów, wybraną przez rządy 15 z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Grupa Ekspertów została zobowiązana do ukończenia prac z końcem 2007 roku, spotka się już tylko raz - od 9 do 12 października w Strasburgu.

więcej

Dziennikarz się nie dowie, kto brał dopłaty rolnicze z Unii

Dane o rolnikach, którzy otrzymali z Unii dopłaty bezpośrednie, nie mogą być jawne dla osób postronnych. Przepisy ograniczają dostęp do tych informacji.

więcej

Dostęp do informacji publicznej przed sądem powszechnym – kod żródłowy programu płatnik

Dostępne jest już w Internecie uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o nakazanie ZUS udostępnić specyfikację techniczną protokołu KSI MAIL wykorzystywanego przez program komputerowy „Płatnik – Przekaz Elektroniczny” (sygn. akt XVI C 942/04).

więcej

Relacja z Konferencji VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP z dnia 26 listopada 2008 r.

Centrum  Promocji Informatyki w dniu 26 listopada 2008 r. zorganizowało Konferencję VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP.

więcej
Wyślij wiadomość