Logo Logo Menu
Zamknij

Urząd Miasta Krakowa – nagrody dla urzędników

Opis Sytuacji

Wnioskiem z dnia 22 lutego 2016 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Miasta  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: „listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”.  Otrzymaliśmy odpowiedź, że „wnioskowana przez Państwa informacja publiczna stanowi informację przetworzoną, gdyż jej udostępnienie wymaga przetworzenia posiadanych przez Urząd Miasta Krakowa informacji prostych”. W związku z tym wezwano nas do wykazania spełnienia przesłanki „szczególnej istotności dla interesu publicznego”. Następnie wydana została decyzja o odmowie udostępnienia informacji, od której odwołaliśmy się do SKO w Krakowie, a następnie – do WSA w Krakowie.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    Skarga oddalona :-(
    „SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator (spr.) Sędziowie: WSA Magda Froncisz NSA Anna Szkodzińska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia „[…]” w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2016 r. , znak: […] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej skargę oddala.”

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D31DCA93AD