Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrania z komisji rady gminy

Tak. Nie tylko można o tę informację wnioskować, ale podmiot zobowiązany powinien ją niezwłocznie udostępnić.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, a jego ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Materiały audio/video z posiedzeń komisji rady gminy odzwierciedlają precyzyjnie przebieg posiedzenia komisji rady gminy, stanowią informację na temat sposobu podejmowania decyzji, dyskusji prowadzonej przez radnych i radne oraz przedstawicieli i przedstawicielki organu wykonawczego gminy. Tym samym stanowią informację o działalności organów gminy, a więc informację o sprawach publicznych. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów oraz organów ich pomocniczych są jawne i dostępne, chyba że komisja rady gminy wyłączy jawność np.: ze względu na ochronę prywatności. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty.

Zdarza się, że urząd nie publikuje nagrań, ale nagrywa je w celu sporządzenia protokołu, dlatego nie chce ich udostępnić. Możemy spotkać się z taką odpowiedzią.

Tak. Nie tylko można o tę informację wnioskować, ale podmiot zobowiązany powinien ją niezwłocznie udostępnić.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, a jego ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Materiały audio/video z posiedzeń komisji rady gminy odzwierciedlają precyzyjnie przebieg posiedzenia komisji rady gminy, stanowią informację na temat sposobu podejmowania decyzji, dyskusji prowadzonej przez radnych i radne oraz przedstawicieli i przedstawicielki organu wykonawczego gminy. Tym samym stanowią informację o działalności organów gminy, a więc informację o sprawach publicznych. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów oraz organów ich pomocniczych są jawne i dostępne, chyba że komisja rady gminy wyłączy jawność np.: ze względu na ochronę prywatności. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Sformułowanie „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty.

Zdarza się, że urząd nie publikuje nagrań, ale nagrywa je w celu sporządzenia protokołu, dlatego nie chce ich udostępnić. Możemy spotkać się z taką odpowiedzią.

Z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie wynika, że informacje o jakkolwiek rozumianym „technicznym charakterze” nie są informacjami publicznymi. Nie wiadomo, jakie wyznaczniki czy cechy miałyby mieć informacje stanowiące tzw. pomoc techniczną. Taka odpowiedź urzędu oznacza szukanie pozaprawnych ograniczeń prawa do informacji publicznej. Niekiedy urząd w odpowiedzi dodaje, że w zamian można zapoznać się z protokołem lub stenogramem obrad. Organy władzy publicznej są zobowiązane do sporządzania i udostępniania protokołów lub stenogramów swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady (art. 19 u.d.i.p.). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. (sygn. akt I OSK 2313/14) "[...] przepis ten określa zasadę, że podstawowym źródłem informacji są protokoły bądź stenogramy, a z obowiązku ich sporządzenia i udostępnienia organ jest zwolniony w przypadku, gdy sporządza i udostępnia materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni obrady. W sytuacji odwrotnej gdy przebieg posiedzenia został utrwalony w formie audiowizualnej z przepisu tego nie można wyprowadzić normy zakazującej udostępnienia tego rodzaju materiałów w razie sporządzenia następnie protokołu. [...] prawo dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p., winno być rozumiane szeroko, zarówno jako prawo wstępu na te posiedzenia, jak i udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia, w tym materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych […] Z tych względów, jeśli organ obowiązany do udzielenia informacji publicznej znajduje się w posiadaniu informacji, niezależnie od formy, w jakiej została ona utrwalona, winien ją udostępnić na warunkach określonych w tej ustawie.”

Należy pamiętać, że te gwarancje wynikają przede wszystkim z art. 61 Konstytucji RP, ale konkretyzację tej normy zawiera - poza ustawą o dostępie do informacji publicznej - ustawa o samorządzie gminnym (art. 11b ust. 1 i 2 u.s.g.).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz