Logo Logo Menu
Zamknij

3 lutego 2012 r. w Sejmie Rząd RP przedstawi projekt stanowiska o propozycji zmiany dyrektywie o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Informowaliśmy, że szykują się zmiany w dyrektywnie w informacji Będą zmiany w dyrektywie Re-use

Głownie zmiany dotyczą:

  •  wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich;
  •  wprowadzenie zasady, że organy publiczne nie będą mogły pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o przekazanie informacji (są to nieznaczne koszty); co w praktyce będzie oznaczało, że większość danych będzie oferowana bezpłatnie lub praktycznie nieodpłatnie, za wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
  •  wprowadzenie obowiązku udostępniania danych w powszechnie stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego formatach, w celu zapewnienia możliwości skutecznego ponownego wykorzystywania danych;
  • wprowadzenie nadzoru regulacyjnego w celu egzekwowania tych zasad;
  • znaczne rozszerzenie zakresu dyrektywy, aby po raz pierwszy obejmował on również biblioteki, muzea i archiwa; istniejące od 2003 roku zasady będą również mieć zastosowanie do danych z takich instytucji.

Projekcie zmiany dyrektywy przygotowanym można przeczytać główne problemy jakie były zgłaszane podczas konsultacji mi. in (str. 6):

Propozycje dotyczące zmian ustawodawczych i dodatkowych wytycznych z zakresu „prawa miękkiego” nie różniły się istotnie w poszczególnych kategoriach respondentów, przy czym większość opowiadała się za zmianą ogólnej zasady w celu ustanowienia prawa do ponownego wykorzystywania i za przyjęciem środków dodatkowych (w celu otwarcia zasobów danych publicznych i umożliwienia ich ponownego wykorzystywania, np. wykazów dostępnych dokumentów, uproszczonych warunków udzielania lub rezygnacji z licencji, obliczania opłat w oparciu o koszty krańcowe itp.). Wszyscy respondenci poświęcili wiele uwagi sprawie opłat. Z wielu odpowiedzi wynika jednoznacznie, że konieczne są wytyczne w sprawie wielu kwestii dotyczących opłat, w tym strategii naliczania opłat i nieodpłatnego dostępu, a także dopuszczalnych taryf. Pobieranie opłat za ponowne wykorzystywanie pod kątem pełnego lub częściowego zwrotu kosztów nie zyskało poparcia zainteresowanych stron. Respondenci często wskazywali potrzebę zakazu opłat lub wyjaśnienia pojęcia „rozsądnego zwrotu z inwestycji”. Większość respondentów opowiedziała się za nieodpłatnością ponownego wykorzystywania w celach niekomercyjnych.

We wszystkich kategoriach respondentów przedstawiono argumenty za i przeciw rozwiązaniu opartemu na kosztach krańcowych – w tej kwestii brak jest konsensu.
Wreszcie, respondenci ze wszystkich sektorów na ogół wskazywali potrzebę zapewnienia wsparcia i opracowania środków wdrożeniowych w celu promowania ponownego wykorzystywania ISP, w tym także ponad granicami. Zakres takich środków sięga od wytycznych dotyczących wielu tematów (licencje, opłaty, jakość danych) po wsparcie przy tworzeniu krajowych portali danych oraz jednego punktu dostępu do danych dla Europy.

Podsumowując, na podstawie odpowiedzi udzielonych w ramach powyższych konsultacji można zauważyć, iż w porównaniu z przeglądem z roku 2009 w wielu państwach członkowskich dokonał się postęp w zakresie kultury ponownego wykorzystywania (szczególnie w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Danii). Wiele pozostaje jednak do zrobienia w celu zmaksymalizowania potencjału ponownego wykorzystywania ISP i pełnego wykorzystania zasad ustanowionych dyrektywą ISP z 2003 r., której przepisy w kilku przypadkach wymagają zmiany lub wyjaśnienia. Ponadto brak konsensu lub określonych trendów wśród respondentów w związku ze sprawą opłat za ponowne wykorzystywanie ISP pokazuje, że żadne rozwiązanie uniwersalne nie będzie tu wystarczające, i że należy uwzględnić potrzeby zarówno właścicieli ISP, jak i ponownych użytkowników ISP, aby nie zaszkodzić ponownemu wykorzystywaniu danych.

Projekt stanowiska odnośnie tych zmian w imieniu Rządu RP referował będzie minister Igor Ostrowski, który w imieniu KPRM brał udział w pracach parlamentarnych w zeszłym roku w związku z implementacją tej dyrektywy. Taka informacja znajduje się na stronie Sejmu:

– „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (COM(2011) 877 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MAiC Igor Ostrowski. Poseł sprawozdawca – Waldemar Sługocki.

Zwróciliśmy się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, aby udostępnił projekt tego stanowiska jeszcze przed zaprezentowaniem go w Sejmie, aby można było się zapoznać i przygotować:

Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonych na stronach Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=SUE wynika, że min. Igor Ostrowski będzie referował w najbliższy piątek stanowisko Rządu RP odnośnie zmiany dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wnoszę o przesłanie tego stanowiska na ten adres – najszybciej jak to możliwe, aby można było się z nim zapoznać przed piątkiem.

Czekamy na odpowiedz i prezentację 27 stycznia 2012 r. Naszym zdaniem warto się wybrać do Sejmu, więc zapraszamy. Wejście na Komisję wymaga wcześniejszego zgłoszenia się i  uzyskania zgody Przewodniczącej Komisji, dane kontaktowe można zobaczy tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=7&KodKom=SUE

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.