Logo Logo Menu
Zamknij

9 stycznia 2013 – cztery wygrane sprawy o dostęp do informacji

Dwie toczyły się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w wyniku kasacji złożonych przez Ministra Finansów. Sprawy założyli klienci Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Wygrali je w WSA w Warszawie, a Minister Finansów złożył kasacje od wyroków WSA. Obie zostały odrzucone

Pierwsza sprawa dotyczyła kasacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie II SAB/Wa 38/12 stanowiącego iż notatki służbowe związane z procesem ocen, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawie przyznawania patronatów oraz dołączania do komitetów honorowych przez Ministra Finansów stanowią informację publiczną. Minister Finansów twierdził, że są to „dokumenty wewnętrzne”. NSA nie zgodził się z tą argumentacją, nie wskazując niestety że „dokumenty wewnętrzne” nie istnieją w polskim prawie, a jedynie podkreślił że każdy przypadek jest indywidualny. W tym przypadku sąd potwierdził, że „notatki służbowe” są informacją publiczną.

Wybrane dokumenty sprawy:

Odpowiedź na wniosek o informację

Skarga kasacyjna Ministra Finansów

Odpowiedź na skargę kasacyjną

Druga kasacja dotyczyła wyroku w sprawie II SA/Wa 648/12. Wnioskodawca zadał pytania o sprawy związane ze zmianami organizacyjnymi mającymi miejsce w Ministerstwie Finansów. Duża liczba szeroko zakrojonych pytań skłoniła Ministra Finansów do uznania iż stanowią one informację przetworzoną. WSA dokonał analizy zadanych pytań uznał, że nie można zbiorczo i bez posiadania odpowiednich podstaw zaklasyfikować serii pytań jako informacji przetworzonej. 

Jakkolwiek należy podzielić stanowisko organu, że wniosek skarżącego, w zakresie objętym zaskarżoną decyzją, oceniany w całości, dotyczy co do zasady informacji przetworzonej, to niewykluczone, iż niektóre punkty żądania analizowane samodzielnie, nie były objęte informacją przetworzoną.

Odmowa udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego nie oznacza, że w każdym wypadku wyłączona jest tym samym możliwość udostępnienia informacji w ogóle. Jeżeli zatem żądanie wnioskodawcy, w zakresie niewymagającym przetworzenia, jest możliwe do samodzielnego uwzględnienia, to odmowa udzielenia informacji ze względu na brak interesu publicznego, może dotyczyć tylko tej części żądania, której spełnienie wymaga przetworzenia (vide: T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, LexisNexis 2004, s. 103).
W rozpoznawanej sprawie nie dokonano takiej analizy pytań, która pozwoliłaby na wyodrębnienie tych, które dotyczą informacji prostej. (…)

Zakwalifikowanie pytań, na które odpowiedź będzie stanowiła informację przetworzoną, powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby możliwa była sądowa kontrola prawidłowości działań organu, tzn. aby wiadomym było, jakie informacje proste miały podlegać przetworzeniu.

NSA podzielił stanowisko WSA i skarga kasacyjna Ministra Finansów została oddalona.

Wybrane dokumenty sprawy:

Skarga na decyzję

Odpowiedz na skargę

Skarga kasacyjna

Odpowiedź na skargę kasacyjną

Pismo skarżącego przed NSA

W tej sprawie również pytali posłowie w ramach zapytań poselskich:

Zapytanie nr 2248

w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów wprowadzonych zarządzeniem nr 62 prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Odpowiedź

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z02248o0/$File/z02248o0.pdf

Zapytanie nr 2249

w sprawie zmian kadrowych w Ministerstwie Finansów wprowadzonych zarządzeniem nr 62 prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Odpowiedź

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z02249o0/$File/z02249o0.pdf

Zapytanie nr 2250

w sprawie skutków finansowo-ekonomicznych powstałych w wyniku zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, wprowadzonych zarządzeniem nr 62 prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Odpowiedź

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z02250o0/$File/z02250o0.pdf

Dwie sprawy rozpoznał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Pierwsza złożona została przez klientkę Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w postaci wykazu wszystkich zarejestrowanych przestępstw i wykroczeń, które były przedmiotem interwencji funkcjonariuszy podległych Komendzie Stołecznej Policji w okresie 1.01.2012 -31.03.2102 w postaci informacji o rodzaju zdarzenia, miejscu oraz dacie jest wystąpienia (z pominięciem danych osobowych).

Komenda Stołeczna Policji uznała, że wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej; podlegają ochronie ze względu na występujące w tych bazach danych dane osobowe; istniejące bazy danych nie umożliwiają wygenerowania wnioskowanej informacji publicznej.

Sąd stwierdził, że to oczywiście jest informacja publiczna, a tłumaczenia Komendy Stołecznej Policji są „niefortunne” i nakazał podjęcie czynności. Jest to kolejna sprawa, dotycząca ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w którą zaangażowane jest PC DIP. Nasze doświadczenia wskazują, że przepisy regulujące ten obszar są niewystarczające, a potencjał korzystania z danych publicznych przez obywateli jest w praktyce niewykorzystany.

Wybrane dokumenty sprawy:

Skarga na bezczynność

Przystąpienie SLLGO do postępowania

Druga sprawa przed WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1929/12) złożona została przez jednego z członków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Dotyczyła ona ograniczeń ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne w zakresie mającym związek z pełnieniem ich funkcji. Wnioskodawca zwrócił się Sądu Apelacyjnego, o odpisy wszystkich orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego z 2011 i 2012 roku, po odpowiedniej anonimizacji, ale bez wykreślania danych sędziego, którego sprawa dotyczyła. Prezes Sądu odmówił dostępu do danych sędziów, których sprawy skończyły się wyrokiem korzystnym dla sędziów uznając, że jest to dla nich nieuzasadniona kara, a brak powodów pozwalających na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioskodawca w swojej skardze powoływał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt K 17/05 oraz orzeczenia WSA: VIII SA/Wa 160/12  i VIII SA/Wa 159/12.

Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie tylko treść orzeczeń skazujących sędziów w postępowaniu dyscyplinarnym jest dostępna wraz z nazwiskami skazanych sędziów, ale także orzeczenia uniewinniające (i podobne) są dostępne w pełni, tj. bez anonimizacji „uniewinnionych” sędziów.

Dokumenty sprawy:

Decyzja odmowna udostępnienia informacji publicznej

Odwołanie

Decyzja podtrzymująca decyzję odmowną udostępnienia informacji publicznej

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na skargę

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.