Logo Logo Menu
Zamknij

Art. 11 b ust. 3 u.s.g. nie może być interpretowany w oderwaniu od udoip

Polecamy Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nieważność przepisów statutu gminy w zakresie dostępu do informacji publicznej w postaci protokołów z posiedzenia rady gminy i komisji rady „po ich formalnym przyjęciu”. Wojewoda zakwestionował uchwałę zmieniającą przepisy statutu w zakresie udostępniania protokołów i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały.

Uzasadniając WSA we Wrocławiu wskazał na generalną zasadę prawa do informacji, iż poszukiwanie zakresu tego prawa nie może odbywać się bez uwzględnienia art. 61 Konstytucji. Natomiast przepis art. 11 b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jak już wskazał w wyroku z dnia 16 września 2002 r. sygn. akt K 38/01 nie może być interpretowany niezgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W tym zakresie WSA w uzasadnieniu wskazał, iż: „Przedstawiona wyżej zasada jawności działania organów gminy nakazuje bowiem aby publicznemu udostępnieniu poddane były wszelkie dokumenty obrazujące czynności faktyczne i prawne podejmowane przez te organy, chyba, że ustawa ogranicza tę jawność. Określając zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich Rada winna mieć więc na względzie nie tylko tę zasadę ale również regulację zawartą w art. 61 Konstytucji. W niniejszej sprawie niewątpliwie mamy bowiem do czynienia z dokumentem, o którym mowa w art. 61 ust. 2 Konstytucji. Konstytucja przewiduje bowiem prawo dostępu do wszelkich dokumentów zawierających informację publiczną. Ponadto upoważnienie wynikające z art. 11 b ust. 3 u.s.g. zdaniem Sądu nie może być interpretowane w oderwaniu od przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, który to akt normując szczegółowo zagadnienia dotyczące dostępu do informacji publicznej, może wszak dopuszczać odmienne uregulowania zasad dostępu do informacji niż Statut. Ten zaś musi pozostawać w zgodności z ustawami.”

Wyrok z dnia 6 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 430/08 wraz z uzasadnieniem znajduje się w bazie orzeczeń PC DIP.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.