Logo Logo Menu
Zamknij

Co zrobić, jeśli ze strony BIP jakiejś instytucji zniknęły oświadczenia majątkowe?

Co do zasady radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także przepisy rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej nie precyzują okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego, jak i maksymalnego. W swojej decyzji z 18.10.2019r. (znak ZSPU.421.3.2019) Prezes UODO wskazał jednak, że brak określonych przepisami prawa okresów przetwarzania udostępnionych informacji (zawierających dane osobowe), nie powoduje, że informacje takie można przetwarzać bezterminowo. Wobec powyższego, administrator, zgodnie z zasadą ograniczonego przechowywania, wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, powinien w tym zakresie kierować się przepisami wynikającymi z innych aktów prawa, z których wynika czas, przez jaki może przetwarzać dane osobowe, a w przypadkach, w których prawo nie reguluje okresu retencji danych, po przeprowadzeniu analiz, określić ten okres tak, aby przetwarzanie danych było zgodne z celami, z którymi je pozyskano.

Innymi słowy Prezes UODO zwrócił uwagę, że należy kierować się np. innymi przepisami, z których okres przetwarzania informacji (w tym przypadku zamieszczenia w BIP) mógłby wynikać. Takim przepisem mógłby być np. art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym oświadczenia majątkowe przechowuje się 6 lat.

Zgodnie z art. 24h ust. 6 u.s.g., art. 25c ust. 6 u.s.p. oraz art. 27c ust. 6 u.s.w. oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat. Zważywszy na jawny charakter tychże oświadczeń i ich zakwalifikowanie do informacji publicznych, założyć można, iż powinno się je udostępniać przez sześć lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba, która złożyła oświadczenie, wciąż pełni swoją funkcję. Ustawodawca nie przewidział krótszego okresu niż 6 lat, dlatego wydaje się, że raz złożone oświadczenie pozostaje jawne przez cały ten okres.

K. Janaczek, Publikacja oświadczeń majątkowych

Przyjmując powyższą interpretację, oświadczenia majątkowe z okresu późniejszego niż 6 lat, mogłyby zostać ewentualnie usunięte z BIP-u. 

Jeśli natomiast chodzi o świeże dane, to na pewno powinny one być co do zasady udostępnione w BIP-e (art. 24i ustawy o samorządzie gminnym). Fakt braku opublikowania danych w BIP nie może jednak stanowić podstawy do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (por. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie II SAB/Wa 797/16). Trzeba podkreślić, że brak zamieszczenia oświadczenia w BIP nie pozbawia go waloru jawności. Takie oświadczenie powinno istnieć i być udostępnione na wniosek każdego zainteresowanego. Innymi słowy, można złożyć wniosek o jego udostępnienie. Można natomiast złożyć skargę na prowadzenie Biuletynu Informacji Publiczne w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego do właściwego organu w zależności od tego jakiego podmiotu BIP dotyczy (dział VIII k.p.a.).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.