Logo Logo Menu
Zamknij

Czy korespondencja z dyrektorem szkoły jest jawna?

Czy korespondencja z dyrektorem szkoły prowadzona w systemie Librus jest informacją publiczną? Czy można ją udostępnić np. dziennikarzowi? Jeśli dyrektor szkoły wysyła za pośrednictwem Librusa oficjalny komunikat skierowany do wszystkich rodziców lub uczniów, wówczas nie powinno być przeszkód, by taką informację udostępnić. W każdym innym przypadku udostępnienie korespondencji pomiędzy rodzicami/uczniami a nauczycielami może podlegać ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności (art. 47 Konstytucji RP) i, co ważniejsze, ochronę „tajemnicy korespondencji” (art. 49 Konstytucji).

Korespondencja mailowa prowadzona z organami była przedmiotem wielu orzeczeń sądowych i nie da się ukryć, że sądy ostrożnie podchodzą do tego tematu. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wyrażał pogląd, że korespondencja mailowa osoby wykonującej zadania publiczne nie jest informacją publiczną, nawet jeżeli dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań publicznych. Korespondencja taka nie ma waloru oficjalności, a nawet jeśli zawiera propozycje dotyczące sposobu załatwienia określonej sprawy publicznej, to mieści się w zakresie swobody niezbędnej dla podjęcia prawidłowej decyzji po rozważeniu wszystkich racji przemawiających za różnorodnymi możliwościami jej załatwienia (wyrok NSA z dnia 14 września 2012 r. sygn. I OSK 1203/12, z dnia 25 marca 2014 r. sygn. I OSK 2320/13). Sądy uważają, że procesowi podejmowania rozstrzygnięć nie musi towarzyszyć społeczna kontrola na każdym jego etapie. Dopiero w momencie, kiedy projekt rozstrzygnięcia zyskuje walor oficjalności, może być udostępniony opinii publicznej przez organ, który go stworzył i wówczas może podlegać społecznej ocenie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt: II SAB/Sz 8/19).

Niewątpliwie nie możemy żądać dostępu do każdego maila wysłanego przez dyrektora szkoły w systemie Librus. Nie ma większych wątpliwości w przypadku maili dotyczących spraw szkoły jako całości, ogółu uczniów – spraw oficjalnych. Przykładowo moglibyśmy się domagać ujawnienia korespondencji mailowej w sprawie złej organizacji ruchu w obrębie szkoły, która zagraża bezpieczeństwu uczniów. Jednak treści maili, które dotyczą już na przykład problemów wychowawczych dotyczących ucznia jednej z klas, nie powinno się ujawniać. Prywatna korespondencja służy załatwianiu sprawy rodzicielskiej ucznia danej szkoły. Podobnie jak pismo pochodzące od dyrektora szkoły, będące odpowiedzią na prywatną korespondencję. Takie pisma nie mają waloru oficjalności i nie są informacjami publicznymi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 października 2015 r., sygn akt: II SAB/Op 51/15).

Wolność komunikowania się jest elementem prawa do prywatności. Jest to wolność przysługująca każdemu, a więc o charakterze powszechnym. Warto dodać, że odmowa udostępnienia informacji ze względu na to, że narusza ona prywatność danej osoby, nie oznacza jednocześnie, iż dana informacja nie jest informacją o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Po prostu będzie ona w takiej sytuacji podlegała ograniczeniu z uwagi na ochronę prywatności, ale nie pozbawia jej to waloru informacji publicznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.