Logo Logo Menu
Zamknij

Deklaracja na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Declaration)

Wspólnie deklarujemy nasze zaangażowanie na rzecz:

Zwiększenia dostępu do informacji na temat działań rządowych. Rząd gromadzi i przechowuje informacje w imieniu ludzi, obywatele mają zaś prawo do poszukiwania informacji na temat działań rządu. Zobowiązujemy się do propagowania szerszego dostępu do informacji i ujawniania informacji na temat działań rządu na każdym szczeblu władzy. Zobowiązujemy się do zwiększenia wysiłku w celu systematycznego gromadzenia i publikowania danych dotyczących wydatków, realizacji podstawowych usług publicznych i działań rządowych. Zobowiązujemy się do proaktywnego dostarczania wysokiej jakości informacji, włączając w to surowe dane, w odpowiednim czasie, w dostępnym i łatwym do znalezienia miejscu, informacji łatwych do zrozumienia i użycia, umożliwiających ponowne wykorzystanie. Zobowiązujemy się do zapewnienia dostępu do skutecznych środków odwoławczych w momencie, gdy informacje lub dane są niewłaściwie odmawiane, w tym przez skuteczny nadzór nad procesem odwołania. Uznajemy wagę otwartych standardów w celu propagowania dostępu społeczeństwa obywatelskiego do danych publicznych, również w celu interoperacyjności systemów informacyjnych rządu. Zobowiązujemy się do poszukiwania informacji zwrotnej od społeczeństwa, aby zidentyfikować informacje stanowiące dla niego najwyższą wartość, i obiecujemy uwzględnić możliwie wiele uwag zgłoszonych przez obywateli.

Wsparcia uczestnictwa w życiu społecznym. Cenimy udział wszystkich ludzi, w równym stopniu i bez dyskryminacji, w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityki. Zaangażowanie społeczeństwa, włączając pełne uczestnictwo kobiet, zwiększa zarówno efektywność rządu, który korzysta z wiedzy i pomysłów ludzi, jak i umiejętność sprawowania społecznego nadzoru. Zobowiązujemy się do bardziej przejrzystego sposobu kształtowania polityki i podejmowania decyzji, tworzenia i korzystania z programów pozyskiwania odbiorców realizowanej polityki oraz pogłębiania udziału społeczeństwa we współtworzeniu, monitorowaniu i ocenianiu działalności rządu. Zobowiązujemy się przestrzegać w naszych działaniach prawa do swobody wypowiedzi, zrzeszania się i wyrażania opinii organizacji obywatelskich niedziałających dla zysku. Zobowiązujemy się do tworzenia mechanizmów, które umożliwią ściślejszą współpracę między rządem a społecznymi organizacjami obywatelskimi i przedsiębiorcami.

Wdrażanie najwyższych standardów rzetelności zawodowej w całej administracji. Odpowiedzialny rząd wymaga wysokich standardów etycznych i kodeksu postępowania dla funkcjonariuszy publicznych. Zobowiązujemy się prowadzić efektywną politykę antykorupcyjną, stosować mechanizmy i praktyki zapewniające przejrzystość w zarządzaniu finansami publicznymi i zakupami rządowymi, a także wzmocnić rządy prawa. Zobowiązujemy się do utrzymania lub ustanowienia rozwiązań prawnych ujawniających dochody i majątek wysokich rangą urzędników państwowych. Zobowiązujemy się do uchwalania i wdrażania przepisów mających na celu ochronę osób informujących o nadużyciach w instytucjach publicznych. Zobowiązujemy się do udostępniania informacji dotyczących działalności i efektywności naszych działań na rzecz zapobiegania korupcji oraz działań organów egzekwujących prawo, a także do zapewniania procedur dostępu społeczeństwa do tych organów, przy zachowaniu poufności w zakresie określonych informacji. Zobowiązujemy się do zwiększenia środków prewencji antykorupcyjnej w sektorze publicznym i prywatnym, a także do wymiany informacji i doświadczeń.

Zwiększenie dostępu do nowych technologii dla jawności i odpowiedzialności. Nowe technologie oferują możliwość dzielenia się informacją oraz udziału społeczeństwa w rządzeniu i we współpracy. Zamierzamy wykorzystać te technologie, żeby zwiększyć ilość i dostępność informacji publicznej w sposób, który umożliwi obywatelom zarówno zrozumienie, co robi ich rząd, jak i wpływanie na jego decyzje. Zobowiązujemy się do rozwoju ogólnodostępnej i bezpiecznej przestrzeni internetowej jako platformy dostarczania usług, angażowania opinii publicznej, wymiany informacji i pomysłów. Uznajemy, że sprawiedliwy i niedrogi dostęp do technologii jest wyzwaniem, i zobowiązujemy się do poszukiwania możliwości zwiększenia dostępu online i łączności mobilnej, a także identyfikowania i propagowania możliwości wykorzystania innych mechanizmów zaangażowania obywatelskiego. Zobowiązujemy się do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców w celu generowania nowych pomysłów i innowacyjnego podejścia do tworzenia aplikacji wykorzystujących nowe technologie, aby nadać większe prawa obywatelom i propagować przejrzysty rząd. Uznajemy także, że zwiększenie dostępu do technologii zawiera w sobie podniesienie zdolności administracji i obywateli do korzystania z nich. Zobowiązujemy się wspierać i rozwijać umiejętność używania nowoczesnych technologii przez korzystanie z innowacji technicznych zarówno przez urzędników, jak i przez obywateli. Rozumiemy również, że technologia uzupełnia, nie zaś zastępuje zrozumiałą, możliwą do spożytkowania i przydatną informację.

Potwierdzamy, że otwarte rządzenie jest procesem, który wymaga nieustannych starań i trwałych zobowiązań. Zobowiązujemy się do publicznego raportowania działań podejmowanych w celu osiągnięcia tych zasad, do konsultacji z opinią publiczną ich realizacji oraz do aktualizacji naszych zobowiązań w świetle nowych wyzwań i możliwości.

Zobowiązujemy się dawać przykład i przyczyniać się do polepszania otwartości rządów w innych krajach przez wymianę dobrych praktyk, fachowej wiedzy oraz dobrowolne i suwerenne podejmowanie zobowiązań wyrażonych w niniejszej deklaracji. Naszym celem jest wspieranie innowacji i zachęcanie do postępu, nie zaś do zdefiniowania norm stosowanych jako warunek współpracy i pomocy lub klasyfikacji krajów. Podkreślamy wagę propagowania całościowego podejścia do otwartości i dostępności pomocy eksperckiej w celu wspierania zdolności rozwoju instytucjonalnego.

Opowiadamy się za tymi zasadami w naszej międzynarodowej współpracy, a także do pracy na rzecz wspierania globalnej kultury otwartego rządu, który działa na rzecz obywateli, wspierając idee otwartego i zaangażowanego rządu XXI wieku.

Źródło: http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration

Tłumaczenie: Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja im. Stefana Batorego

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.