Logo Logo Menu
Zamknij

II Ogólnopolski konkurs na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji

W 2016 r. ogłosiliśmy drugą edycję konkursu na najlepszą glosę, dotyczącą jawności. Tym razem, konkurs zorganizowaliśmy w ramach współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella, jako część działań zmierzających do zaangażowania prawniczek i prawników w propagowanie jawności.

Przed tym, jak upłynął termin do zgłaszania prac, odpowiedzieliśmy na kilka pytań, z którymi zgłaszali się do nas zainteresowani. Między innymi:

Do jakiego orzeczenia można napisać glosę?

Wybór orzeczenia należy do Ciebie. Nie podajemy katalogu przykładowych orzeczeń, gdyż sam wybór jest elementem oceny konkursowej prac.

Czy można napisać glosę do wyroku sądu innego państwa?

Tak. Intencją Organizatora nie było ograniczanie możliwych do przeanalizowania orzeczeń tylko do sądów polskich. Oczywiście warunkiem jest to, aby glosa dotyczyła prawa do informacji publicznej.

Czy glosowane orzeczenie może dotyczyć dostępu do informacji o środowisku?

Tak.

Czy można napisać glosę do wyroku, który był przedmiotem glosy nagrodzonej w poprzedniej edycji konkursu?

Tak, nie ma w tym względzie ograniczeń.

Czy można napisać glosę do orzeczenia, które zapadło w mojej własnej sprawie?

Odradzamy tego typu działanie. W przypadku analizowania wyroku we własnej sprawie nie sposób zachować bezstronność, co jest konieczne do rzetelnej oceny naukowej.

Poprosiliśmy kilkanaścioro sympatyczek i sympatyków o rozwieszenie plakatów, m.in. na uczelniach.

Konkursowe glosy wpłynęły z różnych miejsc w Polsce, z uczelni w Warszawie, Toruniu, Olsztynie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Białegostoku. Jury zwróciło uwagę na rosnącą umiejętność krytycznego i klarownego analizowania orzecznictwa przez osoby uczestniczące w konkursie. Sprawiło to, że stanęli przez trudnym zadaniem.

Jak były oceniane prace konkursowe?

Członkinie i członkowie Kapituły Konkursowej wzięli pod uwagę następujące kryteria:

 1. wybór orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie prawa do informacji publicznej,
 2. merytoryczna wartość argumentacji,
 3. twórcza interpretacja uczestnika,
 4. samodzielne formułowanie wniosków

Członkinie i członkowie Kapituły Konkursowej nie znali tożsamości autorów i autorek prac.

Konkursowe prace oceniała Kapituła Konkursowa, do której zaprosiliśmy osoby, których działalność na rzecz wolności i praw człowieka i obywatela – zwłaszcza prawa do informacji – jest nam znana. Osoby te łączy na pewno to, że ukończyli studia prawnicze. Różnią zaś wybrane ścieżki kariery, które doprowadziły w końcu do tego, że zajmują się prawami człowieka.

dr Adriana Bartnik – prawniczka i socjolożka – wykładowczyni akademicka, adiunkt w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej gdzie prowadzi przedmiot Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka. Zastępczyni redaktora naczelnego biuletynu młodych naukowców StRuNa, związana z ruchami watchdogowymi – stale współpracuje z watchdog.edu.pl. Praca magisterska wykorzystująca informację publiczną napisana pod jej kierunkiem otrzymała nagrodę 2 stopnia w konkursie dla najlepszych prac magisterskich im Floriana Znanieckiego. Prawniczka w kancelarii adwokackiej Adama Baworowskiego.

dr hab. Michał Bernaczyk – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji publicznej w Polsce i na świecie.

Ewa Ivanova – prawniczka i historyczka. Jako dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej urzeczywistnia prawo do informacji, któremu zresztą na łamach DGP poświęca wiele miejsca. W czerwcu 2016 r. otrzymała „Złotą Wagę” – nagrodę przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką dziennikarkom i dziennikarzom, zajmującym się zagadnieniami prawnymi. Doceniono, że w swojej działalności objaśnia prawniczy język i prowadzi czytelniczki i czytelników przez gąszcz przepisów prawnych.

dr Przemysław Mijal – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 r. zasiada w gronie członków Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Wiedzą z prawa konstytucyjnego dzieli się prowadząc zajęcia z aplikantami radcowskimi, adwokackimi i notarialnymi. W latach 2013-2016 był wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, natomiast od czerwca 2016 r. jest dziekanem OIRP w Szczecinie. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, od 2014 r. współpracuje z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Anna Wojciechowska-Nowak – prawniczka, do początku 2016 r. ekspertka Fundacji im. Stefana Batorego, w której kierowała programem operacyjnym „Odpowiedzialne Państwo”. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką prawnej ochrony sygnalistów (whisteblowerów), czyli osób, które w interesie publicznym ujawniają nieprawidłowości mające miejsce w ich otoczeniu zawodowym. Stypendystka programu stypendialnego Network of East-West Women. Wcześniej była związana z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, pracowała także w Instytucie Badań nad Polityką Kobiecą w Waszyngtonie.

Mirosław Wróblewski – radca prawny, od 2007 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

Przy anonimowej ocenie prac konkursowych były brane następujące kryteria:

 • wybór orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie tego prawa,
 • merytoryczna wartość argumentacji,
 • twórcza interpretacja uczestniczki/uczestnika,
 • samodzielne formułowanie wniosków.

W poszczególnych grupach, najpierw każdy z członków i każda z członkiń oceniali indywidualnie każdą z prac w oparciu o formularz oceny. Zaproponowali w nim, czy określona glosa ma zająć miejsce na podium, zostać wyróżniona, czy też zostać oceniona negatywnie. W przypadku niektórych glos wstrzymywano się od oceny, gdyż uznawano, że praca ani nie zasługuje na negatywną ocenę, ani na wyróżnienie. To pewna forma wstrzymania się od głosu, przez co znaczenie nabierały propozycje pozostałych członkiń i członków Kapituły. Pomocniczo w formularzach oceny zaznaczano liczbę punktów (od 0 do 10), przyznanych glosie.

Po zestawieniu ocen poszczególnych członkiń  i członków Kapituły, sporządzono propozycje wyników w konkursie. Członkowie Kapituły następnie te propozycje zaakceptowali. Poniżej znaleźć można informacje o wynikach konkursu oraz o laureatkach i laureatach (które były aktualne na dzień ogłoszenia wyników).

WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ GLOSĘ ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kategoria studentek i studentów

Laureaci:

 • laureat I miejsca: Krzysztof Mularski
 • laureat II miejsca: Dawid Przybylski
 • laureat III miejsca: Tomasz Dziedziński

Wyróżnienia:

 • Katarzyna Łytkowska
 • Michał Bering
 • Piotr Sołowij
 • Adrian Zbrojewski
 • Krystian Nowakowski

Kategoria otwarta

Laureaci:

 • laureat I miejsca: Michał Rządkowski
 • laureatka II miejsca: Barbara Denisiuk
 • laureat III miejsca: Józef Doellinger

Wyróżnienia:

 • wyróżniony: Dominik Senkowski
 • wyróżniona: Zuzanna Brocka-Balbi
 • wyróżniony: Konrad Wojciechowski
 • wyróżniona: Anna Przytuła-Pieniążek
 • wyróżniona: Paulina Brejdak

Serdecznie gratulujemy!

KATEGORIA STUDENTEK/STUDENTÓW

Krzysztof Mularski – I miejsce

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: nagrania posiedzenia rady gminy jako informacja publiczna

O autorze

Krzysztof Mularski – student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawem do informacji zainteresował się wówczas, gdy uczestniczył w ramach wolontariatu w Instytucie Metropolitalnym przy projekcie „BIP-Watch” kilka lat temu. Interesuje się zagadnieniami związanymi z samorządem terytorialnym i prawem cywilnym. Obecnie współpracuję z różnymi organizacjami pozarządowymi, bliskie są mu działania jawnościowe.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór orzeczenia – nie tylko w odniesieniu do konkretnej sprawy, która legła u jego podstaw, ale także w szerszym kontekście codziennej praktyki udostępniania informacji. W glosie poruszono aktualny problem, często występujący w praktyce. Doceniono odwołania do innych wyroków sądów administracyjnych, logiczną analizę i komunikatywny wywód, co pozwoliło na przygotowanie glosy przystępnej nie tylko dla prawników.

Dawid Przybylski – II miejsce

Glosowane orzeczenie:

poruszone zagadnienie: stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o udostępnienie informacji

O autorze:

Dawid Przybylski – student V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, pracownik kancelarii komorniczej. Z prawem do informacji zetknął się po raz pierwszy na uczelni, jednak jego zainteresowanie tym przedmiotem pogłębiło się po kryzysie konstytucyjnym w Polsce. Interesuje się również prawem konkurencji i postępowaniem cywilnym (w szczególności postępowaniem egzekucyjnym).

Kapituła Konkursowa doceniła odważną argumentację, opierająca się na samodzielnym wywodzie, co stanowi oryginalną próbę rozwiązania prawnych wątpliwości. Rozważania przeprowadzono w uporządkowany sposób. Autor wybrał istotne i interesujące orzeczenie, dotyczące problematyki z pogranicza dostępu do informacji publicznej oraz postępowania administracyjnego.

Tomasz Dziedziński – III miejsce

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: dostępność dokumentów dotyczących lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych, udzielonej przez przedsiębiorstwo energetyczne

O autorze:

Tomasz Dziedziński – student V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent stosunków międzynarodowych na tejże uczelni. Związany z jedną z wrocławskich kancelarii adwokackich. Z prawem dostępu do informacji publicznej zetknął się w kancelarii podczas analizowania jednej ze spraw. Interesuje się także procedurą cywilną i prawem medycznym.

W glosie doceniono gruntowną analizę problematyki, wspartą odniesieniami do orzecznictwa sądów administracyjnych. Doceniono także, że choć autor podjął się pozytywnej oceny rozstrzygnięcia, to nie uczynił tego bezkrytycznie. Glosa została napisana w prawidłowy i przejrzysty sposób. 

Katarzyna Łytkowska – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: pytanie NSA dotyczące dostępności tzw. ekspertyz w sprawie OFE w świetle prerogatyw Prezydenta RP

O autorce:

Katarzyna Łytkowska – studentka II roku prawa oraz I roku prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Prawem do informacji publicznej interesuje się od dawna, co wynika z szerszego zainteresowania kwestiami związanymi z życiem publicznym. Interesuje się prawem konstytucyjnym oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór ważnego orzeczenia oraz jego gruntowną analizę – także zdania odrębnego do wyroku. Na pozytywną ocenę wpłynęła także klarowna struktura glosy.

Michał Bering – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: informacje o wykształceniu wójta jako informacja publiczna

O autorze

Michał Bering – student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawem do informacji zainteresowałem się na zajęciach z prawa administracyjnego. Interesuje się teorią prawa oraz prawem konstytucyjnym.

Kapituła Konkursowa doceniła kompleksową ocenę głosowanego wyroku oraz analizę wspartą orzecznictwem i piśmiennictwem. Na uwagę zasługuje dostrzeżenie przez autora odmienności pojęć prywatności i intymności i wynikających z tego rozróżnienia konsekwencji prawnych. 

Piotr Sołowij – wyróżnienie

glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: jawność testów egzaminów medycznych

O autorze:

Piotr Sołowij – student IV roku prawa oraz I roku filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z prawem do informacji publicznej po raz pierwszy miał do czynienia w ramach Monitoringu Spółek Komunalnych, który prowadził we Wrocławiu przy wsparciu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W roku 2015/2016 kierował projektem społecznym De-kadencja w ramach konkursu „Zwolnieni z Teorii” na temat zjawiska ”wędrujących polityków”, który został nominowany do nagrody Złotego Wilka w kategorii społeczeństwo obywatelskie. Działa również aktywnie jako wolontariusz w Akademii Przyszłości i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W glosie doceniono wybór istotnego orzeczenia, ważnego w praktyce. Przeprowadzona przez autora analiza odnosi się także do wykorzystanej przez ustawodawcę techniki legislacyjnej oraz poruszenie problematyki ustaw szczególnych, dotyczących udostępniania informacji publicznej.

Adrian Zbrojewski – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: udostępnienie informacji publicznej a naruszenie dóbr osobistych

O autorze:

Adrian Zbrojewski – student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wolontariusz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a oraz Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka na Uniwersytecie Łódzkim, członek Studenckiego Koła Naukowego Myśli Polityczno-Prawnej UŁ. Interesuje się szeroko pojętym prawem prywatnym, w szczególności handlowym oraz myślą polityczno-prawną. Prawem do informacji publicznej zainteresował się podczas dyskusji nad modelem demokratycznego państwa prawnego prowadzonych w ramach koła naukowego.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór orzeczenia, dotyczącego problematyki zarówno prawa do informacji publicznej, jak i prawa cywilnego. Poruszone zagadnienie odnosi się do kolizji prawa do informacji z dobrem osobistym jednostki. Na pozytywną ocenę wpłynął fakt, ze autor dostrzegł orzeczenie dotyczące prawa do informacji w praktyce Sądu Najwyższego. Autor wykazał się znajomością literatury przedmiotu.

Krystian Nowakowski – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: akty notarialne jako informacja publiczna

O autorze

Krystian Nowakowski – student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje się prawem prywatnym, w tym między innymi prawem nieruchomości, co stara się rozwijać w swojej pracy w kancelarii notarialnej.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór problematyki, odnoszącej się do ewentualnej kolizji regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i przepisów o dostępie do aktów notarialnych. Doceniono znaczenie wybranego orzeczenia zarówno dla obywateli, korzystających z prawa do informacji, jak i dla obrotu prawnego. Autor przedstawił poprawną argumentację i przejrzystą strukturę glosy.

KATEGORIA OTWARTA

Michał Rządkowski – I miejsce

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: informacja o infrastrukturze PKP S.A. jako informacja publiczna

O autorze:

Michał Rządkowski – w 2012 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, zaś w 2013 r. ukończył studia LL.M. in US, International and Transnational Law na Chicago-Kent College of Law. Jest aplikantem adwokackim Izby Wrocławskiej i doktorantem w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Na co dzień pracuje w dziale prawa budowlanego i nieruchomości jednej z wrocławskich kancelarii. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na prawie cywilnym i prawie prywatnym międzynarodowym. Jest autorem artykułów poświęconych ADR, prawu cywilnemu i prawu spółek. Z prawem do informacji publicznej stykał się wielokrotnie w pracy w kontekście uzyskiwania pomocy publicznej przez przedsiębiorców.

Kapituła Konkursowa doceniła dobór orzeczenia, precyzyjną argumentację i wyrazisty pogląd autora. Autor poruszył problematykę prywatyzacji zadań publicznych. Rzetelnie napisana glosa, prawniczym językiem, pozbawiona zabarwień emocjonalnych, zawierająca wszystkie elementy konstrukcyjne glosy. Na pozytywną ocenę wpłynęły liczne odwołania do piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego oraz twórcze podejście do analizy orzeczenia.

Barbara Denisiuk – II miejsce

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: umowy z członami zarządu PKP S.A. jako informacja publiczna

O autorce:

Barbara Denisiuk – studentka II roku studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka notarialna, na co dzień pracuje w kancelarii notarialnej. Z prawem do informacji publicznej zetknęła się przede wszystkim podczas studiów i zajęć na aplikacji, ale również podczas praktyk zawodowych.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór orzeczenia z uwagi na kontrowersyjne stanowisko sądu. Glosa i poruszone zagadnienie dotyczy pojmowania prawa do informacji, pozytywnie oceniono w tym względzie odwołanie się do ratio legis ustawy. Doceniono także rzeczywistą analizę orzeczenia, kompletną i przekonującą argumentację oraz samodzielność formułowanych wniosków. Pozytywnie oceniono też sposób napisania glosy. 

Józef Doellinger – III miejsce

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: dostępności postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, relacja pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a Kodeksem postępowania karnego

O autorze:

Józef Doellinger – doktorant II roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto jest asystentem radcy prawnego w kancelarii. Z tematyką prawa do informacji publicznej zetknął podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej, która porusza kwestie dostępu do akt w postępowaniu przygotowawczym na gruncie Kodeksu postępowania karnego. Interesuje się przede wszystkim prawem karnym (materialnym i procesowym) oraz naukami penalnymi.

Doceniono wybór orzeczenia, dotyczącego istotnej kwestii relacji pomiędzy procedurą karną i ustawą o dostępie do informacji publicznej. To temat ważny z punktu widzenia ochrony interesu publicznego, kontroli społecznej i odpowiedzialności prokuratury przed społeczeństwem. Glosa została napisana jasnym, klarownym językiem, konstruując tekst w sposób przejrzysty. Doceniono też umiejętność samodzielnego formułowania przez autora czytelnych, uzasadnionych i zwięzłych wniosków. 

Dominik Senkowski – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: jawność testów egzaminów medycznych

O autorze:

Dominik Senkowski – doktorant II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję w kancelarii adwokacko-radcowskiej MGTC Legal w Warszawie na stanowisku prawnika. Zajmuje się tam bieżącą obsługą gospodarczą przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W szczególności interesuje się prawem handlowym, w ramach tej gałęzi prawa sporządziłem pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a obecnie pracuję nad rozprawą doktorską. Ponadto interesują mnie zagadnienia konstytucyjne oraz prawo sportowe. Prawo do informacji znajduje się w kręgu jego zainteresowań z uwagi na to, że informacja stanowi w dzisiejszych czasach jeden z kluczowych elementów funkcjonowania państwa, relacji na styku władza – obywatele. Od dawna interesuje się polityką, sprawami publicznym, co wiąże się z prawem do informacji.

Doceniono wybór orzeczenia ważnego dla praktyki. Doceniono jasną konstrukcję tekstu, umiejętność posługiwania się przez autora językiem prawniczym oraz znajomość piśmiennictwa i orzecznictwa. 

Zuzanna Brocka-Balbi – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: dostępność informacji w internecie o osobach działających w życiu publicznym (adwokata), prawo do informacji a prywatność

O autorce:

Zuzanna Brocka-Balbi – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa Drugiego Uniwersytetu w Neapolu w 1999 r. oraz studia podyplomowe LL.M. z Prawa porównawczego europejskiego i międzynarodowego na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) w 2001 r. Od października 2016 r. jest doktorantką w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi. Od 2000 r. jest praktykującym włoskim adwokatem (avvocato) – członkinią włoskiej Rady Adwokackiej przy sądzie w Pavii (Ordine degli Avvocato di Pavia). Od 2014 r., jako asystentka (cultore della materia) prowadzi wykłady z różnych aspektów prawa europejskiego na studiach podyplomowych World Politics and International Relations (WPIR) na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu w Pavii.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór orzeczenia, dotyczącego jednego z fundamentalnych zagadnień – kiedy prawo do informacji publicznej ma pierwszeństwo przed prywatnością. To istotne zagadnienie z uwagi na wzrastające znaczenie świata wirtualnego, zarządzanego przez wielkie korporacje. Autorka wnikliwie przeanalizowała argumentację sądu oraz omówiła poruszone zagadnienie w szerszym kontekście, w tym kontekście prawno-politycznym Włoch. Pracę napisano sprawnym, klarownym i rzeczowym językiem, co sprawia, że glosa jest przystępna w odbiorze. 

Konrad Wojciechowski – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: postępowanie dysponenta informacji, gdy organ odwoławczy umarza postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji, problematyka skuteczności postępowania odwoławczego

O autorze:

Konrad Wojciechowski – doradca podatkowy, w przeszłości związany z obsługą rynku nieruchomości komercyjnych. Prawem do informacji publicznej zainteresował się po zamieszkaniu w Rabce-Zdroju, gdy lokalny radny zwrócił się do niego z prośbą o uzyskanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaobserwowane nieprawidłowości skłoniły go do próby uzyskania szerszej wiedzy o działaniu administracji samorządowej w mojej miejscowości. Członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Kapituła Konkursowa doceniła to, że choć glosa dotyka kwestii proceduralnych, co może utrudnić jej odbiór, to analiza doktryny i argumentacja autora robi duże wrażenie na czytelniku. Dokonano starannej, metodycznej analizy opartej o udokumentowane poglądy doktryny i orzecznictwa. Polemika opiera się na ważeniu argumentów „za” i „przeciw”. 

Anna Przytuła-Pieniążek – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: udostępnienie noty dyplomatycznej jako informacji publicznej, prawo traktatowe jako inny tryb dostępu do informacji publicznej

O autorce:

Anna Przytuła-Pieniążek – doktorantka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła prawo z wyróżnieniem na University of Essex oraz aplikacje adwokacka na BPP University London. Została powołana jako barrister w izbie adwokackiej The Honourable Society of Middle Temple. Prawem do informacji publicznej zainteresowała się w trakcie badań naukowych. Zajmuje się prawem cywilnym, głównie prawem pracy oraz rodzinnym (włączając w to tzw. care proceedings).

Doceniono wybór orzeczenia, dotyczącego istotnego znaczenia oraz interesującego zagadnienia dotyczącego „zewnętrznej” działalności państwa oraz międzynarodowego systemy ochrony praw człowieka. Autorka dokonała wnikliwej oceny wyroku, wskazała także na słabe punkty orzeczenia. Glosa została napisana klarownym językiem.

Paulina Brejdak – wyróżnienie

Glosowane orzeczenie:

Poruszone zagadnienie: dostępność informacji o zastosowanych zwolnieniach podatkowych, zakres tajemnicy skarbowej

O autorce:

Paulina Brejdak– absolwentka dwóch kierunków: prawa oraz administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Pracuje w administracji publicznej. Z prawem do informacji zetknęła się już na studiach, jednak były to ściśle teoretyczne zagadnienia. Natomiast obecnie, w pracy zawodowej, prawo to poznaje od strony praktycznej. Interesuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym oraz prawem finansowym, w szczególności prawem podatkowym.

Kapituła Konkursowa doceniła wybór orzeczenia, dotyczącego problematyki tajemnicy skarbowej, z którą osoby korzystające z prawa do informacji spotykają się w praktyce. Glosa została napisana rzeczowo, starannie. Autorka sprawnie posługuje się językiem prawniczym.  

Efektem konkursu było wydanie publikacji: Glosy orzeczeń dotyczących prawa do informacji – publikacja, red. B. Wilk, Warszawa 2019 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.