Logo Logo Menu
Zamknij

Organ musi udostępnić informację, nawet jeśli jej nie „zatwierdził”

Wydawałoby się, że pewne podstawowe fakty dotyczące informacji publicznej są na tyle oczywiste, na przykład to, że o “publicznym” charakterze informacji świadczy jej przedmiot (czyli, innymi słowy, to, czego dana informacja dotyczy) i podlega ona udostępnieniu, jeśli nie zachodzi żadna z przesłanek ograniczenia dostępu. Jednak Prezydent Nowej Soli ma inne zdanie na ten temat…

Bez zatwierdzenia nie udostępnimy

Wniosek, złożony przez Klienta naszej poradni, dotyczył sprawozdań finansowych  organizacji pozarządowych, które korzystały z dotacji miejskich w ramach konkursów na organizację zadań publicznych w Nowej Soli.

Ktoś mógłby powiedzieć, że sprawa jest prosta – jeśli organizacje pozarządowe wykorzystywały środki publiczne i brały udział w wykonywaniu zadań publicznych, to ich sprawozdania finansowe bezsprzecznie podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna. Ewentualnie, można by rozważyć, czy nie wchodzą w grę ograniczenia prawa do informacji wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) – takie jak choćby tajemnica przedsiębiorstwa.

Organ, czyli Prezydent Nowej Soli, przyjął jednak inne stanowisko, i poinformował wnioskodawcę, że informacje będą mogły zostać udostępnione dopiero po ich “zatwierdzeniu”. Co więcej, podtrzymał takie stanowisko po ponownym wezwaniu do udostępnienia informacji. Nie wyznaczył również żadnego terminu, ani nie wyjaśnił, co stanowi przyczynę opóźnienia realizacji wniosku – więc nie można nawet przyjąć, że doszło do wydłużenia terminu udostępnienia informacji na zasadzie art. 13 ust. 2 u.d.i.p.

Niezatwierdzone, czy nieposiadane?

W naszej ocenie stanowisko Organu było niedopuszczalne, i pomogliśmy w sporządzeniu skargi na bezczynność. Informacja nie staje się informacją publiczną po “zatwierdzeniu”, czy wyrażeniu aprobaty organów w jakikolwiek sposób. Jeśli jej treść dotyczy spraw publicznych, to obywatele powinni poznać daną informację. Nie ma w tym nic skomplikowanego ani kontrowersyjnego.

Stanowisko Organu, wyrażone w odpowiedzi na skargę, pozwoliło nieco lepiej poznać motywy jego bezczynności. Otóż Organ wyjaśnił, że nie był w posiadaniu zatwierdzonych sprawozdań, a więc nie mógł udostępnić informacji, której nie posiada. Organ obiecał też, na pocieszenie, że kiedy tylko sprawozdania zostaną zatwierdzone, to zostaną udostępnione wnioskodawcy.

Zawsze coś, ale wnioskodawca nie domagał się “zatwierdzonych” sprawozdań finansowych; co więcej, jeśli Organ nie posiada informacji, to żadne zatwierdzenie magicznie nie sprawi, że taka informacja się pojawi. Argumentacja Organu jest więc, mówiąc wprost, sprzeczna z przepisami prawa, bowiem uzależnia udostępnienie informacji publicznej od procedury, która nie została przewidziana przepisami u.d.i.p.

Wygrana

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do naszego stanowiska. W wyroku z 8 czerwca 2022 r. (sygn. akt. II SAB/Go 38/22) wprost stwierdził, że czynność “zatwierdzania sprawozdań finansowych” nie powoduje, że określone fakty czy dane zawarte w sprawozdaniu finansowym będą informacją publiczną, i nie można przyjąć stanowiska, że dopiero zatwierdzenie sprawozdań sprawia, że Organ znajduje się w ich posiadaniu. Nieudostępnienie informacji publicznej, ani niewydanie decyzji administracyjnej sprawia, że Prezydent Nowej Soli pozostawał w bezczynności. Wyrok jest nieprawomocny.

Stwierdzenie bezczynności Organu oznacza, że tym razem będzie musiał on rozpatrzyć wniosek – choć niekoniecznie, że musi udostępnić informację publiczną. Mimo to cieszymy się z rozstrzygnięcia – pomiędzy tajemnicą przedsiębiorcy, informacją przetworzoną i innymi ograniczeniami ustawowymi, prawo do informacji i tak jest nadmiernie ograniczone. Nie ma powodu, aby dodawać kolejne przeszkody do jawności życia publicznego.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.