Logo Logo Menu
Zamknij

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej a dostęp do informacji publicznej

Poniżej są opisane dwie skargi.

Pierwsza skarga (treść skargi  w pliku pdf zeskanowana jako obraz) dotyczy udostępnienia porozumień, które podpisuje IMiGW z uczelniami. Polecam treść takiego przykładowego porozumienia pomiędzy IMiGW, a Uniwersytetem przyrodnicznym w Poznaniu) i np. wybrane ustępy § 5:

3. Każdorazowo, przed użyczeniem danych, Uczelnia podpisze zobowiązanie, że użyczone dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji prac, o których mowa w ust. 2, oraz że zostaną one usunięte ze wszystkich nośników bezpośrednio po opublikowaniu tej pracy.
4. Pracownicy Uczelni i inne osoby, które będą pobierać lub wykorzystywać udostępnione przez IMGW PIB dane pomiarowo – obserwacyjne będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności danych; oświadczenie to niezwłocznie po podpisaniu zostanie przekazane IMGW PIB.
5. Uczelnia wskaże urządzenia komputerowe, na których składowane będą użyczone dane i zapewni warunki do bezpiecznego ich przechowywania, poprzez zabezpieczenia hasłami oraz nieudostępnianie katalogów z tymi danymi w sieci komputerowej Uczelni.
6. IMGW PIB ma prawo do dokonywania audytów związanych z bezpieczeństwem użyczonych danych oraz z usunięciem ich z nośników po opublikowaniu pracy, do której zostały wykorzystane.

Takie rozwiązanie może stanowić naruszenie m. in. implementowanej Dyrektywy 2003/98/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, której to rozwiązania są częścią ustawy o dostępie do informacji publicznej. Art. 11 tekstu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r. stanowi: Postanowienia umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niezgodne z art. 23e ustawy zmienianej w art. 1, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy – tzn. wygaszanie umów na wyłączność.

treść art.  23e: 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych.
2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.

Zobaczymy co na to sąd. Jednak nie można zapominać, że IMiGW wie, że porozumienia te stanowią informację publiczną: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 131/11.

Druga skarga (treść skargi w edytowalnym pliku pdf) dotyczy publikowanego przez nas artykułu (3 miliony złotych za informację publiczną liczy sobie instytucja utrzymywana przez podatników). Sprawa ta staje się jeszcze ważniejsza w kontekście ostatnich wydarzeń pogodowych oraz wiadomości o postępowaniu IMiGW (W czasie tornada IMiGW przestał udostępniać w internecie informacje z radarów meteorologicznych). Również w kontekście tego postępowania przypominam skargę naukowca na postępowanie IMiGW (Skarga w sprawie opłat za informację o pogodzie i wniosek do zmian w ustawie o dip)

A i na koniec przypominam, że dostęp do informacji publicznej gromadzonej przez IMiGW w celu jej wykorzystywania odbywa się na postawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czego IMiGW raczej nie zauważa art. 110 ust. 8a Prawa wodnego (W kształcie uchwalonym dzięki interwencji dra Marka Chabiora ze Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, który działa na rzecz uwolnienia danych z IMiGW):

Art. 110. Prawa wodnego:

1. Właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących jest Skarb Państwa.

2. W imieniu Skarbu Państwa informacją, o której mowa w ust. 1, rozporządzają, odpowiednio – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny.

3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych.
 
4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również uczelniom, instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych.
 
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych.
 
6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania ich w celach komercyjnych.
 
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa.
 
8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe, a wpływy z tego tytułu stanowią odpowiednio ich przychód.
 
8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.