Logo Logo Menu
Zamknij

Interpelacje poselskie w sprawie Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów – ciąg dalszy

17 lutego2012 interpelację w sprawie Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów skierowała do Premiera RP Posłanka Anna Grodzka, pytając: Jak interpretować brak deklaracji Rządu RP w sprawie przystąpienia do Open Government Partnership? Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Pragnę uczulić Pana Premiera na potrzebę udzielenia informacji społeczeństwu na temat zamiarów rządu w tym zakresie.

Odpowiedzi udzielił 23 kwietnia wiceminister Igor Ostrowski (który, jak donosiły media – 29 czerwca podał się do dymisji):

Rząd RP podjął formalne starania związane z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do przedmiotowego partnerstwa. Względy proceduralne wymagają wyrażenia zgody na przystąpienie do inicjatywy przez Radę Ministrów. Kolejnym etapem będzie opracowanie, we współpracy z parterami społecznymi, planu działania, który stanowić będzie zobowiązanie rządu RP do realizacji konkretnych działań mających na celu promowanie przejrzystości i otwartości w zarządzaniu publicznym.

Jednocześnie informuję, że w dniu 15 marca br. skierowany został do Rady Informatyzacji, będącej ciałem doradczym ministra administracji i cyfryzacji, wniosek o opracowanie założeń planu działania. Po ich przygotowaniu dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Podkreślić należy, iż otwartość jest jednym z priorytetów polityki rządu RP. Dostęp do odpowiednich zasobów jest kluczowym kapitałem z perspektywy ekonomicznej, odgrywa też znaczenie w odniesieniu do jakości i skuteczności edukacji, badań i rozwoju, dynamiki kultury, szeroko pojętej innowacyjności (także społecznej).

Dodatkowo zaznaczam, iż w dniu 16 września 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zmianie niektórych innych ustaw, która w pełni wdraża postanowienia dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Dyrektywa 2003/98/WE ustanawia minimalny zestaw reguł określających ponowne wykorzystywanie oraz praktyczne środki ułatwiające wykorzystywanie istniejących dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego państw członkowskich.

Aktualnie w Polsce trwają prace nad założeniami do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych w trzech sferach: kultury, edukacji i nauki. Na mocy proponowanej nowej ustawy istniejące publiczne zasoby wiedzy rozumiane będą jako dane surowe, ich opracowania w postaci raportów, analiz i baz oraz inne treści, w tym utwory stworzone lub finansowane przez podmioty publiczne, wobec których podmioty te posiadają prawa wyłączne.

Przedmiotowe działania stanowić mogą istotny wkład w procesie wymiany dobrych praktyk między państwami należącymi do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na interpelację nie pojawiają się dwie kluczowe kwestie. Po piersze, Rada Ministrów nie wyraziła w tej sprawie zgody 10 kwietnia – tak, jak to było planowane. Po drugie, polski ambasador w Brazylii nie otrzymał zgody na przebywanie na spotkaniu Partnerstwa w charakterze obserwatora właśnie ze względu na brak deklaracji ze strony polskiego rządu.

Uczciwie byłoby zatem powiedzieć, że Polska nie uczestniczy w Partnerstwie i w związku z tym nie informuje społeczeństwa. Taka odpowiedź byłaby znacznie bliższa prawdy. Poza tym wątpliwe jest przedstawianie jako działań, do których rząd ma się dopiero zobowiązać, tego co już robi. Ten problem widzą już u swoich rządów także organizacje z innych krajów. 

Druga interpelację dotycząca Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów, nawet wcześniej niż posłanka Grodzka – bo 9 lutego – zgłosił poseł John Godson. Niestety ta interpelacja wprawia nas w zakłopotanie. Poseł pyta m. in. o to, na jakim etapie jest wdrażanie postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

W odpowiedzi zatytułowanej w sprawie koncepcji otwartego rządu, Polski rząd ma się czym pochwalić! Wszak właśnie we wrześniu 2011 roku, wprowadzono do polskiego prawa przepisy dotyczące wspomnianej dyrektywy. Jak to się jednak stało, że Poseł Godson o tym nie pamiętał? Wszak głosował za przyjęciem zmian*. A nawet wypowiadał się do mediów na temat nowej ustawy:

Onet: Wczoraj prezydent Bronisław Komorowski podpisał kontrowersyjną nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy widzi Pan w niej zagrożenie dla demokracji?

John Godson: Nie widzę żadnego zagrożenia dla demokracji. Jest zrozumiałe, że potrzebna jest czasami ochrona wrażliwych informacji, szczególnie podczas negocjacji z różnymi podmiotami, aby nie zdradzić swojego stanowiska, zanim zostanie wynegocjowane. To jest oczywiste. Nie wiem, dlaczego niektórzy uważają, że to jest zamach na jawność czy dostęp do informacji publicznej.

Oczywiście wypowiedź nie dotyczyła przepisów związanych z implementacją dyrektywy, a tzw. poprawki Rockiego odrzuconej ostatecznie dopiero przez Trybunał Konstytucyjny. Obie sprawy są jednak ściśle powiązane. Przypomnijmy, że przy okazji implementacji dyrektywy dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, wprowadzono przepisy pozwalające na uznaniowe ograniczanie informacji publicznej, w sposób który łamał konstytucję. Tak więc poseł Godson głosując za tą ustawą zarówno przyczyniał się do implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej, jak też do wprowadzania poprawki Rockiego**. Ta ostatnia zaś – poza niekonstytucyjnym sposobem wprowadzenia – przede wszystkim pozwalała na uznaniowe i niemożliwe do skontrolowania wyłączenia dostępu do informacji. Ważne jest też, że z zachowaniem odpowiednich procedur można było wyłączać te same informacje w ramach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Tak więc argumenty podnoszone przez Posła Godsona, i wielu innych polityków, były czystą demagogią lub wyrazem nieznajomości tematu.

Rozumiemy, że Posłowie mogą czasem zapomnieć, nie wiedzieć, mieć za dużo materiału do opanowania. Ale zestawienie tych dwóch wypowiedzi, jak też danie rządowi ponownej okazji do pochwalenia się fatalnie wprowadzonymi przepisami***, nie spełnia naszych obywatelskich oczekiwań. Tak więc fakt interpelacji odnotowujemy – miło, że Parlamentarzyści pytają rząd o ważne dla obywateli kwestie, ale postulujemy, aby przed głosowaniem, wypowiadaniem się do mediów czy zabieraniem głosu w Parlamencie zapoznawać się z tematem.

Źródła:

*Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania komisji, poprawki  1 i od 3 do 6:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&101

Głosowanie imienne.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania komisji , poprawka 2: 

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&102

Głosowanie imienne.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania komisji, poprawka 7:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&103

Głosowanie imienne.

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, wraz z przyjętą poprawką

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&104

Głosowanie imienne.

** Głosowanie w sprawie odrzucenia poprawki Senatu (czyli poprawki Rockiego) – treść głosowania.

Glosowanie imienne.

http://wyborcza.pl/1,75248,10305388,Jak_glosowali_poslowie_.html

*** Opinia Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na temat wybranych zagadnień projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw w kształcie ustalonym przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustawa (druk nr 4434)

https://informacjapubliczna.org/wp-content/uploads/archive_files/files/opinie/uwagi_nowelizacja_2j70.pdf

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.