Logo Logo Menu
Zamknij

Jak dopisać się do rejestru wyborców – krótki poradnik

Choć wybory samorządowe decydują o tym, jak będzie wyglądało przez następne 5 lat „nasze podwórko”, a decyzje podejmowane przez lokalne władze mają bezpośredni wpływ na nasze życie, w ostatnich wyborach samorządowych wzięła udział niespełna połowa uprawnionych do głosowania.

Jednym z powodów, dla których nie wszyscy idą tego dnia do urn, jest inne miejsce zameldowania niż zamieszkania. Nierzadko zdarza się, że nie mamy czasu na przemeldowanie albo mieszkamy gdzieś tymczasowo. W przypadku choćby wyborów prezydenckich wystarczy wziąć zaświadczenie z miejsca zameldowania i można głosować w wybranym okręgu, ponieważ nie ma tak naprawdę większego znaczenia, gdzie oddamy swój głos. Z wyborami samorządowymi jest inaczej – tu ma znaczenie, by wybierać władze, którym się rzeczywiście podlega. I choć procedura dopisania do rejestru wyborców jest trochę bardziej skomplikowania niż w przypadku innych wyborów, warto z niej skorzystać, by nie pozbawiać się możliwości wpływu na to, kto będzie decydował o lokalnych sprawach.

Każda gmina dysponuje rejestrem wyborców, do którego wpisane są pełnoletnie osoby zameldowane na jej terenie. Jeśli jednak mieszkasz w jakimś miejscu od jakiegoś czasu i nie jesteś tam zameldowany, a chcesz mieć wpływ na to, jak jest ono zarządzane, możesz złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców (WZÓR WNIOSKU), udając się do urzędu osobiście lub składając wniosek elektronicznie (w tym wypadku musisz mieć podpis elektroniczny bądź profil zaufany na platformie EPUAP).

Do wniosku należy załączyć:

  1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  2. pisemną deklarację (WZÓR DEKLARACJI), w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. dokumenty potwierdzające zamieszkanie na danym terenie – np. umowę najmu mieszkania, umowę i rachunki za media. Jeśli płacisz w danej gminie podatki, powinieneś przedłożyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie) lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Urząd gminy ma obowiązek rozpatrzenia takiego wniosku w ciągu trzech dni. Jeśli decyzja byłaby odmowna, możesz w ciągu trzech dni odwołać się od niej do sądu rejonowego.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze

Nawet jeśli jesteś zameldowany tam, gdzie mieszkasz, ale meldowałeś się na przykład niedawno, warto sprawdzić, czy twoje nazwisko widnieje w rejestrze wyborców. Pozwala na to Kodeks Wyborczy:
Art. 36. § 1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. § 2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy. § 3. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania. § 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do innych niż gmina organów, które sporządziły spis wyborców. Art. 37. § 1. Każdy może wnieść odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. § 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22, z tym że terminy rozpatrzenia reklamacji i wniesienia skargi do sądu rejonowego wynoszą 2 dni, z zastrzeżeniem § 3. § 3. Reklamacje w sprawach spisu wyborców dotyczącego osób, o których mowa w art. 34 § 1 i art. 35 § 1, rozpatrują niezwłocznie odpowiednio kapitan statku albo konsul. Od decyzji podjętych w tych sprawach nie przysługuje środek prawny.

 

Przygotowując tekst, korzystałam z następujących źródeł:

Warszawa 19115.pl

Jak dopisać się do listy wyborców

Zagłosujesz tam, gdzie mieszkasz na stałe – spot PKW

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.