Logo Logo Menu
Zamknij

Już jest pełna lista rankingowa z FIO!

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) zwróciło się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o udostępnienie pełnej listy projektów składanych w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007, które przeszły do oceny merytorycznej. Wnioskowano również o podanie liczby punktów, zdobytych przez projekty w wyniku oceny ekspertów.

Ministerstwo przesłało listę 2305 składanych wniosków, ułożonych w kolejności otrzymanych ostatecznie punktów (135 stron kserokopii list rankingowych z punktacją). Ponadto, w piśmie Podsekretarza stanu w Ministerstwie Pana Bogdana Sochy, został wyjaśniony sposób pracy komisji, a także procedura przydzielania punktów.

Powołując się na dokument – „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Publicznych” w roku 2007” oraz wynikający z niego dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”, Podsekretarz stwierdza, że procedura oceny wniosków obejmowała dwa etapy: ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

W przypadku, gdy wniosek został oceniony pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 35 punktów), Instytucja Zarządzająca, po zasięgnięciu opinii ekspertów, ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

Łącznie do oceny merytorycznej przeszło 2412 wniosków, z czego 103 zostały odrzucone z przyczyn formalnych już na etapie oceny merytorycznej.
Wnioski były oceniane przez dwóch niezależnych ekspertów w ramach trzech obszarów:
1)Merytoryczna zawartość projektu,
2)Budżet,
3)Zasoby osobowe i rzeczowe wnioskodawcy.

Po zakończeniu oceny merytorycznej oraz zastosowaniu procedury określonej w rozdziale 2, pkt 7 ppkt 7 „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”, Departament Pożytku Publicznego przedstawił w dniu 13 czerwca 2007 Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej trzy listy:

1)FIO 2007; Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej,
2)FIO 2007; Lista wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej,
3)FIO 2007; Lista wniosków odrzuconych formalnie na etapie oceny merytorycznej.

W oparciu o przedstawione opinie ekspertów, Minister przyznał dotację poszczególnym projektom.

Obecnie czekamy na przesłanie listy rankingowej w wersji elektronicznej. Po jej otrzymaniu, wraz z pisemnym wyjaśnieniem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Pana Bogdana Sochy, będzie można ją znaleźć na stronie www.informacjapubliczna.org.pl.

Niezależnie, każda organizacja ma prawo zwrócić się, w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, do Ministerstwa z wnioskiem o udostępnienie listy rankingowej oraz żądaniem ujawnienia karty oceny swojego projektu.
Szymon Osowski

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.