Logo Logo Menu
Zamknij

List Stowarzyszenia Blogmedia24.pl

Szanowni Państwo,

W dniu 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt ten w najbliższych dniach zostanie skierowany do Sejmu.

Projekt ten wprowadza do ustawy o dostępie do informacji publicznej artykuł 5a, stanowiący (wg informacji dostępnej na stronie BiP MSWiA – http://www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19805/Projekt_ustawy_o_zmiani…):

„1. Prawo do informacji publicznej w zakresie:

1) stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporządzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb:

a) dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia,

b) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

2) instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395)

– podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakończenia postępowania lub zawarcia umowy międzynarodowej, ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

2. Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega również ograniczeniu w toku postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego o udostępnienie informacji publicznej”.

Zapis dotyczący artykułu 5a pojawił się w projekcie w ostatniej chwili i okazał się zaskoczeniem dla organizacji oraz ekspertów biorących udział w konsultacjach społecznych.

Zapis ten, jeśli wejdzie w życie, będzie oznaczał istotne ograniczenie jawności procesu podejmowania decyzji przez organy władzy i administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz dostępu społeczeństwa do informacji w istotnych dla kraju sprawach.

Pozbawienie obywateli dostępu do dokumentów związanych z procesem gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia jest równoznaczne z brakiem społecznej kontroli nad tym procesem i sprzyja korupcji.

Pozbawienie obywateli dostępu do instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych grozi wykluczeniem społeczeństwa z udziału w procesie stanowienia obowiązującego w Polsce prawa, ponieważ umowy międzynarodowe po ich zawarciu i ratyfikacji stanowią jedno ze źródeł tego prawa, a ponadto mogą zobowiązywać Polskę do ustanowienia lub zmiany określonych przepisów prawa krajowego. Naszym zdaniem jest to ograniczenie dostępu do informacji istotnych dla sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród, a co za tym idzie art. 4 Konstytucji RP.

Z zapisu tego wynika, że każdy dostęp do informacji zaliczających się do wymienionych wyżej kategorii automatycznie zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu publicznemu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa i z tego powodu podlega ograniczeniu. Ograniczenie to nie jest uzależnione od tego, czy zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ważnego interesu gospodarczego rzeczywiście istnieje, czyli obiektywnego faktu, który może być poddany ocenie sądu. Jest to nadużycie art. 61 ust. 3 Konstytucji RP. Z tego powodu uważamy, że proponowana zmiana narusza zawarte w art. 61 Konstytucji RP prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

W związku z tym domagamy się usunięcia artykułu 5a ze znowelizowanej ustawy, tj. usunięcia z projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw art. 1 ust. 5 i ust. 6.

Olsztyn , 7 lipca 2011 r.

Z poważaniem

 

 

Prezes Zarządu

Elżbieta Szmidt, Stowarzyszenie Blogmedia24.pl, 11-041 Olsztyn, ul. Rzędziana 32

http://blogmedia24.pl/node/49958

 

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.