Logo Logo Menu
Zamknij

Nic nie widać, nic nie słychać – czyli uzasadnienia uchwał rad dzielnic Krakowa.

Odpowiednie uzasadnienie uchwały rady gminy i dzielnicy, a także innych organów władzy publicznej, jest wymogiem konstytucyjnym. Niby rzecz oczywista, ale nie dla radnych dzielnic Krakowa, bowiem zdecydowana większość ich uchwał nie ma uzasadnienia.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 193/13, wskazał: Zasada praworządności, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP, stanowiąca, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa, nakazuje uzasadniać każde rozstrzygnięcie, w tym również rozstrzygnięcia uznaniowe, które nie powinny być arbitralne. Uzasadnienie aktu, jakim jest uchwała, pozwala na zweryfikowanie jej prawidłowości. Działanie organu władzy publicznej, mieszczące się wprawdzie w jego kompetencjach, ale noszące znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne z prawem. Obowiązek działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania do organów państwa oznacza, że organy władzy publicznej są zobligowane do uzasadniania swoich rozstrzygnięć. Obowiązek taki stanowi jeden ze standardów państwa prawnego (por. wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. II OSK 410/06, ONSAiWSA 2007 r., nr 2, poz. 48). Zaznaczyć też trzeba, że nakaz motywowania uchwał rady gminy jest elementem zasady jawności działania organów władzy publicznej.

Jak ta jawność działania krakowskich rad dzielnic wygląda w praktyce, przedstawiam na przykładzie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Wybór tej rady nie jest przypadkowy, bowiem jej członkiem jest Dominik Jaśkowiec, który od wielu lat jest także radnym miejskim. Dominik Jaśkowiec to reformator krakowskich dzielnic (tak mówią o nim media), a także autor projektów nowych statutów dzielnic oraz wielu projektów nowelizacji Statutu Miasta Krakowa. Projekty te zostały przyjęte przez Radę Miasta Krakowa. Zatem bez wątpienia powinien być znawcą prawa samorządowego i zasad działania rady miasta i rad dzielnic (jawności). Nie powinno ulegać wątpliwości, że bardzo dobrze zna statuty krakowskich dzielnic i wie, że do każdego projektu uchwały rady projektodawca jest zobowiązany dołączyć pisemne uzasadnienie (§ 27 ust. 2 Statutu). Dlatego też wydaje się oczywiste, że Rada Dzielny III Prądnik Czerwony jest pewnym wzorem dla pozostałych rad dzielnic, bowiem w swoich szeregach ma wyśmienitego eksperta w dziedzinie prawa samorządowego.

Spośród wielu uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony przedstawiam kilka, ale takich, które są najlepszym obrazem jawności jej działania:

1)      Uchwała Nr III/34/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem Nr AU-02-2.6730.2.1834.2014.AKW „budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, infrastrukturą techniczną oraz wjazdem na dz. 4/6 obr. 4 Śródmieście i 1/10, 1/11 obr.6 Nowa Huta przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”.

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony w odpowiedzi na pismo Nr AU-02-2.6730.2.1834.2014.AKW z dnia 4.12.2014r. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129940/karta];

2)      Uchwała Nr III/38/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie.

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony w odpowiedzi na pismo nr GS-02.6844.1.3.2014.ŻS. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129946/karta];

3)      Uchwała Nr III/40/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

UZASADNIENIE: Zgodnie z § 66 ust. 6 uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1839) Rada może określić wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy w ramach Budżetu Obywatelskiego. W myśl § 25 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Radnemu Miasta wybranemu w okręgu wyborczym obejmującym obszar właściwej Dzielnicy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129948/karta];

4)      Uchwała Nr III/43/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wileńskiej objętego wnioskiem nr ML-02.7123.528.2014.ES.

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się zgodnie z obowiązkami statutowymi Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. (Odpowiedź na pismo nr ML-02.7123.528.2014.ES). [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129951/karta];

5)      Uchwała Nr IV/44/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/36/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2015.

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się jako odpowiedź na pismo Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Urzędu Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2015 r. znak: BR-04.3025.64.2014. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/132357/karta];

6)      Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”.

UZASADNIENIE: Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/132360/karta, załącznik: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/132366/karta];

7)      Uchwała Nr V/51/2015 Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

UZASADNIENIE: Projekt uchwały stanowi odpowiedź na pismo Prezydenta Miasta Krakowa z dnia o sygn. BR-04.3025.64.2014 z dnia 11 lutego 2015 r. W myśl § 25 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Radnemu Miasta wybranemu w okręgu wyborczym obejmującym obszar właściwej Dzielnicy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie: uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy III Prądnik Czerwony. [link: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/132365/karta].

Z uzasadnienia uchwał Nr: III/34/2015, III/38/2015, III/43/2015 i IV/47/2015 dowiadujemy się jedynie, że uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami lub obowiązkami Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony i w odpowiedzi na jakieś pismo. Zaś z uzasadnienia uchwały Nr IV/44/2015 uzyskujemy tylko informację, że podejmuje się ją jako odpowiedź na pismo Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Urzędu Miasta Krakowa.

Radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony w innych uchwałach, jako uzasadnienie swojego stanowiska, wskazali:

– uchwała Nr III/40/2015: Rada może określić wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy w ramach Budżetu Obywatelskiego,

– uchwała Nr V/51/2015: Projekt uchwały stanowi odpowiedź na pismo Prezydenta Miasta Krakowa z dnia o sygn. BR-04.3025.64.2014 z dnia 11 lutego 2015 r.

Warto zauważyć, że jednym z argumentów, które przesądziły o takim a nie innym rozstrzygnięciu – zdaniem radnych – był fakt, że prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Radnemu Miasta wybranemu w okręgu wyborczym obejmującym obszar właściwej Dzielnicy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie (…). Łatwo się domyślić, że projektodawcą tych uchwał był Dominik Jaśkowiec – radny miasta Krakowa.

Analizując treść uzasadnień tych uchwał, w żaden sposób nie można dowiedzieć się, jakimi faktami przesłankami kierowała się rada dzielnicy podejmując rozstrzygnięcia. Nie wiemy, dlaczego opinie dotyczące: inwestycji budowlanej, ustanowienia prawa trwałego zarządu, przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, a także wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, były takie a nie inne. Ale przede wszystkim nie wiemy, dlaczego radni na takie czy inne zadania przeznaczyli publiczne pieniądze i dlaczego w takiej, a nie innej wysokości (obsługę własnego biura, remonty dróg i budynków, zakup środków trwałych dla różnych instytucji itp.).

Kiedy czytamy uzasadnienie uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego i uchwały w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy III Prądnik Czerwony, można nawet przypuszczać, że gdyby ich projektodawcą nie był miejski radny, to dokonane rozstrzygnięcia byłyby zupełnie inne (np. kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski byłaby wyższa lub niższa, inne drogi byłyby remontowane). W zasadzie z tych uzasadnień niczego się nie dowiemy, dlatego też nie można mówić, że do uchwał tych dołączono uzasadnienie – te uchwały nie mają uzasadnienia.

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, sprawując nadzór nad działalnością dzielnic, jest zobowiązany, przepisami § 79 ust. 4 statutów dzielnic, do podjęcia stosownych działań nadzorczych. Z niewiadomych powodów Prezydent Majchrowski nie stwierdza niezgodności z prawem takich uchwał, zapominając, że nakaz motywowania uchwał rady jest przede wszystkim elementem zasady jawności działania organów władzy publicznej, określonej w art. 61 Konstytucji RP i art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W Krakowie z dnia na dzień rośnie liczba mieszkańców będących za likwidacją rad dzielnic, dlatego też takie działania radnych i Prezydenta Jacka Majchrowskiego z pewnością stają się dla nich bardzo mocnym argumentem.

Foto:Filip Knežić
licencja: CC BY-NC-SA 2.0
link:https://www.flickr.com/photos/ficablok38/8220088189

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.