Logo Logo Menu
Zamknij

NSA powiedział: faktury to informacja publiczna

W uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 3 stycznia 2012 r. pojawiło się takie sformułowanie

W rozpoznawanej sprawie natomiast żądane przez skarżącego kasacyjnie od Prezydenta Miasta Katowice takie dokumenty, jak faktury oraz rachunki, stanowiły podstawę do wydania dyspozycji wypłaty ze środków Urzędu Miasta określonych kwot na rzecz podmiotów świadczących na jego rzecz usługi (szkolenia). A zatem domaganie się dostępu do tego rodzaju dokumentu, jest w pełni uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Faktury i rachunki te, chociaż nie zostały wytworzone przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to jednak się do niego bezpośrednio odnoszą, stanowiąc podstawę do zmniejszania jego aktywów, a zatem podlegają udostępnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1)wyżej wskazanej ustawy.

Takie rozstrzygnięcie nie powinno być zaskoczeniem, ani niczym nowym po 14 latach obowiązywania Konstytucji RP i 10 latach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak wielokrotnie podmioty zobowiązane tłumaczą osobom wnioskującym, że faktury nie są informacją publiczną, przy czym argumenty są najróżniejsze np:

Wójt Gminy Kuryłówka wydał decyzję odmowną (!) udostępnienia informacji publicznej wskazując, że faktury nie stanowią informacji publicznej. Argumentując stanowisko w ten sposób: faktury i rachunki potwierdzające wydatki ze środków funduszu sołeckiego nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie są dokumentami urzędowymi, nie pochodzą bowiem od funkcjonariusza publicznego. Faktura jest jedynie dowodem dla organów podatkowych, potwierdzającym wykonanie określonej usługi.

Zobacz decyzję Wójta

Wójt Gminy Oleśnica przywołał wyrok WSA w Opolu z dnia 11 czerwca 2007 r., sygn. akt II SA/Op 109/07 i twierdził: m. in. Protokół oraz faktura VAT nie są dokumentem urzędowym, nie niosą komunikatów w sprawach publicznych, o jakim mowa w cytowanej ustawie, stąd żądanie wglądu do tych dokumentów jest nieuprawnione.

Zobacz pismo Wójta

Poza wyrokiem NSA wskazujemy również inne orzeczenia, których uzasadnienia odnoszą się do szerokiego rozumienia informacji publicznej:

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 września 2009 r. , sygn. akt II SA/Ol 713/09 Fakt, że rachunki wystawione zostały przez podmiot prywatny, wobec czego nie stanowią dokumentów urzędowych, nie oznacza, że dokumenty te nie podlegają przepisom u.d.i.p. Podkreślić należy, że informacja publiczna obejmuje swoim znaczeniem znacznie szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe. Wobec tego nie można zawężać tego pojęcia i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów urzędowych.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., sygn akt: II SAB/Bd 31/07: Biorąc powyższe pod rozwagę, przeciwko podziałowi na sprawy publiczne i niepubliczne w ramach zawartości akt postępowania, opowiedziano się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15.10.2007 r. (sygn. akt II SAB/Kr 56/07), w którym stwierdzono, że organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych, z założenia nie podejmują bowiem innych czynności jak załatwianie spraw publicznych. Wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego.

Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 678/11 Doktryna oraz orzecznictwo sądowe, w oparciu o ogólną formułę ustawy a także konstytucyjną konstrukcję prawa do informacji zawartą w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej, przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia „informacja publiczna”. Za taką uznaje się wszelkie informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

Prowadzimy kilka spraw o udostępnienie faktur, więc mamy nadzieję, że sądy nie będą miały teraz wątpliwości.

A może Państwo znają ciekawe poglądy na informację publiczną – zapraszamy do pisania w komentarzach poniżej. Za „najciekawszy” pogląd jaki Państwo widzieli przekażemy koszulkę Władza-Wiedza

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.