Logo Logo Menu
Zamknij

Opinia SLLGO dotycząca jawności podjemowania decyzji w sprawach o udostępnienie informacji publicznej

Artykuł ten ma brzmienie:

Art. 66a. [Metryka sprawy]

 § 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej.

 § 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

 § 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

 § 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności w postępowaniu administracyjnym podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby.

 § 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do
prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw.

Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował projekt rozporządzenia odnośnie paragrafu 5 na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej  – sprawy wyłączone z obowiązku prowadzenia metryki. W tym rozporządzeniu z tego obowiązku wyłączono postępowania o wydanie decyzji w postępowaniu o wykonanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki nie są proste w zapoznaniu – zeskanowany obraz do pliku pdf. Polecamy lekturą pliku uzasadnienie cz.I strona 46 oryginału.

Rozporządzenie jak ma wyglądać metryka sprawy można zobaczyć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Tu cytujemy część naszej opinii pokazującą, że nie do końca odnosi się do aktualnego stanu prawnego. Dodatkowo uważamy, że wprowadzenie metryki sprawy w postępowaniu o wykonanie wniosku o udostępnienienie oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej wpłynie na przejrzystość tego postępowania.

W uzasadnieniu wyłączenia w pozycji 35 wskazane zostało, iż wydanie decyzji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ma charakter prosty i powtarzalny. W zasadzie wyjaśnienie tego stanowiska sprowadziło się do analizy przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej w kontekście ograniczeń w dostępie do informacji publicznej. Wymienione zostały niektóre ograniczenia (wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, związane z prawem do prywatności lub tajemnicą przedsiębiorcy). Dodatkowo podniesione zostało, iż w przypadku jeżeli odmowa dostępu do informacji publicznej nastąpiła ze względu na wyłączenie jej jawności z uwagi na ochronę wynikającą z prawa do prywatności osoby trzeciej lub ochronę tajemnicy prawnie chronionej – wszelkie spory w tym zakresie rozstrzyga sąd powszechny, który może badać rozstrzygnięcie nie tylko w zakresie jego legalności, ale także merytorycznej zasadności przesłanek odmowy udostępnienia informacji.
Przedstawione uzasadnienie, które stało się podstawą propozycji wyłącznie spraw o wydanie decyzji w postępowaniu o wykonanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z obowiązku tworzeniem metryki sprawy jest nieprecyzyjne i odnosi się do nieobowiązującego stanu prawa.

 

Zapraszamy do lektury całej opinii – treść w pdf poniżej

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.