Logo Logo Menu
Zamknij

Czy mamy prawo poznać wynagrodzenie doradcy prezydenta miasta?

W ocenie WSA w Poznaniu doradca prezydenta jest osobą pełniącą funkcję publiczną, więc ochrona prywatności nie uniemożliwia ujawnienie jego wynagrodzenia. Skargę kasacyjną złożył… sam doradca.

Czy mamy prawo poznać wynagrodzenie doradcy prezydenta miasta?

Ostrów Wielkopolski, Ratusz, zdjęcie: Tobiii , CC BY-SA 3.0 pl

Jakub Paduch, radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat wynagrodzenia brutto doradców Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, uwzględniającego składki ZUS płacone przez pracodawcę. Co ciekawe, wcześniej próbował uzyskać te informacje, składając interpelację, ale nieskutecznie.

Prezydent odmówił udostępnienia informacji, Samorządowe Kolegium Odwoławczego uznało odmowę za prawidłową. Po tym, jak wnioskodawca wniósł skargę, sprawa trafiła do sądu.

Wyrok WSA w Poznaniu – wynagrodzenie jawne

Za sprawą wyroku WSA w Poznaniu z 9 marca 2016 r. (IV SA/Po 1002/15)  uchylono decyzje i SKO, i prezydenta.

Sąd uznał, że doradca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Zatem, w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie można, powołując się na ochronę prywatności, odmówić udzielenia informacji mających związek z pełnioną przez niego funkcją.

Swoje stanowisko WSA w Poznaniu uzasadniło następująco:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 u.p.s. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim, na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

W piśmiennictwie wskazuje się, że stanowiska asystentów oraz doradców są stanowiskami szczególnego rodzaju. Doradcy i asystenci należą do odrębnej kategorii pracowników samorządowych w stosunku do urzędników, jak i stanowisk pomocniczych i technicznych (…)

W związku z tym, że ustawa nie określa zadań, jakie ma wykonywać doradca, dla ustalenia, czy doradca Prezydenta (…) pełnił funkcję publiczną niezbędne było ustalenie konkretnych zadań mu przypisanych. Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że do zadań tego doradcy należy doradztwo w dziedzinach, w których są podejmowane decyzje dotyczących innych podmiotów. Tytułem przykładu, skoro ww. doradca może doradzać w zakresie miejskiej gospodarki komunalnej, to potencjalnie może brać udział w przygotowywaniu decyzji w przedmiocie pozwoleń zintegrowanych, gospodarki odpadami itp. Warto przy tym zauważyć, że z treści ww. Regulaminu Organizacyjnego wynika, że doradca może doradzać Prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego w każdej dziedzinie, w której podejmowane są decyzje administracyjne. Zgodnie z punktem  10  ww. Regulaminu Organizacyjnego do zadań doradcy należy doradzanie i współpraca w pozostałych sprawach zleconych przez Prezydenta Miasta. Czynności doradztwa należy uznać za branie udziału w przygotowywaniu decyzji. Z samej swej istoty doradztwo nie ogranicza się jedynie do czynności technicznych, służebnych, ale wskazuje na aktywną i kształtującą rolę podmiotu doradzającego. Funkcja doradcy nie polega bowiem na wykonywaniu poleceń innej osoby, ale na proponowaniu sposobu postępowania w danej sprawie. Doradca sam nie podejmuje decyzji, ale – z natury swojej funkcji – ma możliwość wpływania na to, jaką decyzję podejmie inny podmiot. (…)

Reasumując, żądana przez skarżącego informacja w zakresie wynagrodzenia doradcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ma charakter informacji publicznej, która dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną. Równocześnie informacja ta w stopniu oczywistym ma związek z pełnieniem funkcji, skoro dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego ze środków publicznych w związku z wykonywaniem funkcji publicznej. 

Skarga kasacyjna doradcy

Wyroku sądu pierwszej instancji nie zakwestionowało ani Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ani wnioskodawca, który złożył skargę do sądu. Skargę kasacyjną złożył sam doradca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – który został dopuszczony do udziału w postępowaniu.

W skardze kasacyjnej zakwestionował to, że jest osobą pełniącą funkcje publiczne.

Przystąpienie Sieci Watchdog

W piśmie procesowym, skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazaliśmy, że stanowisko doradcy prezydenta miasta nie jest stanowiskiem o charakterze usługowym lub technicznym. Jest to stanowisko w pełni merytoryczne, do sprawowania którego niezbędna jest określona wiedza i doświadczenie. Już choćby z tego powodu można przyjąć, że osoba zatrudniona na tym stanowisku – w jakimkolwiek urzędzie – pełni funkcje publiczne.

Wskazaliśmy, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r. (K 17/05) przy rozumieniu pojęcia „osoby pełniącej funkcje publiczne” należy wziąć pod uwagę, że:

  • chodzi o stanowiska i funkcje, których sprawowanie wiąże się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów,
  • nie są to stanowiska, które mają charakter usługowy lub techniczny.

Poza tym zwróciliśmy uwagę, że – na kanwie tej konkretnej sprawy – przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim skłaniają do przyjęcia, że osoba piastująca stanowisko doradcy ma wpływ, choćby pośredni, na rozstrzygnięcia podejmowane przez organ wykonawczy.

Znaczenie sprawy

Sprawa ta ma o tyle istotne znaczenie, że doradca organu wykonawczego gminy jest pracownikiem samorządowym szczególnego rodzaju. Nie jest to stanowisko urzędnicze, nie ma obowiązku przeprowadzania na to stanowisko otwartego, konkurencyjnego naboru. Przede wszystkim zaś jest to stanowisko o charakterze politycznym. Z tego powodu szczególne znaczenie ma sprawowanie społecznej kontroli w zakresie działalności doradców organów wykonawczych, w tym społecznej kontroli ich wynagradzania.

Czekamy na wyznaczenie rozprawy przez NSA.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.