Logo Logo Menu
Zamknij

Prezydent dyrektorem a radni miejscy pracownikami Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

Wgląd do akt własnej sprawy po przedstawieniu pełnomocnictwa wystawionego samemu sobie, problem z uzyskaniem kserokopii dokumentu urzędowego spowodowany powoływaniem się przez urzędnika na ochronę danych osobowych urzędników, którzy go podpisali, to tylko jedne z wielu absurdów mających miejsce w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Absurdem nad absurdami jest jednak sprawa pustostanów rzeczywistych i nierzeczywistych, i jej dotyczy niniejszy artykuł.

Dowiedzenie się czegokolwiek w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa i Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie wiąże się w wieloma atrakcjami. Wnioskodawca pragnący uzyskać informację publiczną w tych podmiotach uzyska ją, ale po zażartych bojach i to bardzo niebezpiecznych dla niego, bo śmiechem można także zabić. Okazało się, że i w tej sprawie życie przerosło kabaret.

Pismem z dnia 27 listopada 2012 r. wnioskodawca wystąpił do Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Ilość pustostanów będących pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w poszczególnych latach 2010-2012.
2) Lokalizacje (adresy) pustostanów będących pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Po przeczytaniu tego wniosku można odnieść wrażenie, że jest on zrozumiały a sprawa jest banalnie prosta. Ale to jest mylne wrażenie. Pismem z dnia 29 listopada 2012 r. Anita Wójcik, Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji zwróciła się do wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie wniosku i wyjaśnienie, czy wniosek dotyczy lokali mieszkalnych czy użytkowych, bowiem – jej zdaniem – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie posiada informację tylko o pustostanach lokali użytkowych, natomiast w odniesieniu do pustostanów lokali mieszkalnych żądanej informacji nie posiada, gdyż to w zakresie kompetencji Wydziału Mieszkalnictwa UMK znajduje się gospodarowanie tym zasobem.

Pismem z dnia 30 listopada 2012 r. wnioskodawca przedstawił obszerne wyjaśnienia:

W związku z pismem Anity Wójcik, Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 29 listopada 2012 r., znak NA-0162-1-37/12, informuję, że przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 listopada 2012 r. są wszystkie pustostany, którymi zarządza Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, tj. lokale mieszkalne i użytkowe.
Zgodnie z informacją o zakresie działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, do zakresu działania tego podmiotu należy: „zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi i budynkami wraz z terenem niezbędnym dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków i urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Krakowa” (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok=struktura).
Kwestię tę reguluje Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie nadany uchwałą Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&mmi=705) – § 3 Statutu.
Więcej informacji na temat działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.zbk.krakow.pl), np. w zakładce „INFORMACJE NA TEMAT ZBK”.

Po otrzymaniu tych wyjaśnień Katarzyna Zapał, Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie pismem z dnia 7 grudnia 2012 r. i jego uzupełnieniem z dnia 4 stycznia 2013 r. udostępniła żądaną informację, ale tylko w zakresie lokali użytkowych. Dyrektor Katarzyna Zapał w ww. piśmie z dnia 7 grudnia przyznała, że „Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zarządza co prawda lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków, ale to Wydział Mieszkalnictwa UMK posiada informację, czy dany lokal mieszkalny jest jeszcze pustostanem, czy też został przeznaczony do zasiedlenia.”. Zatem – jej zdaniem – pustostan przestaje być pustostanem w sytuacji, gdy przeznaczy się go do zasiedlenia, ale czy zasiedlenie nastąpi, czy też nie, to nie ma to już najmniejszego znaczenia. Okazało się także, że można zarządzać lokalami nie wiedząc, czy dany lokal jest pustostanem, czy też nim nie jest.

Dyrektor Katarzyna Zapał, innym pismem z dnia 7 grudnia 2012 r., realizację wniosku w zakresie lokali mieszkalnych przekazała do Wydziału Mieszkalnictwa UMK. W piśmie tym m.in. stwierdziła: „W załączeniu przekazuję złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej (…) w zakresie dotyczącym danych ilościowych i adresowych pustostanów mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków.”. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapis: danych ilościowych i adresowych, bowiem w Wydziale Mieszkalnictwa UMK, to co dla zwykłego śmiertelnika jest zrozumiałe i oczywiste, dla Katarzyny Bury, dyrektora tego wydziału stało się pojęciem całkowicie niezrozumiałym.

Katarzyna Bury, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UMK pismem z dnia 21 grudnia 2012 r. odpowiedziała na otrzymany wniosek, stwierdzając m.in.: „Wydział Mieszkalnictwa UMK przesyła w załączeniu wykaz pustostanów rzeczywistych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa lub wspólnot mieszkaniowych, według stanu na dzień 18 grudnia 2012 roku.”.
Z pisma Dyrektora Katarzyny Bury wnioskodawca dowiedział się, że w polskim prawie występuje pojęcie pustostany rzeczywiste. Nadto, przesłany wykaz nie zawierał numeru lokalu, pod którym znajdował się dany pustostan.
W zaistniałym stanie rzeczy wnioskodawca w dniu 24 grudnia 2012 r. złożył Dyrektorowi Katarzynie Bury następujące wyjaśnienia:
W związku z pismem z dnia 21 grudnia 2012 r. Katarzyny Bury, Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, będącym odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 listopada 2012 r. skierowany do Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, a następnie pismem z dnia 7 grudnia 2012 r. przekazany do realizacji Prezydentowi Miasta Krakowa, informuję, że wnioskodawca zażądał przedstawienia następującej informacji:
1. Ilość pustostanów będących pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w poszczególnych latach 2010-2012.
2. Lokalizacje (adresy) pustostanów będących pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
W zakresie punktu 1., w części dotyczącej lokali mieszkalnych, Prezydent Miasta Krakowa zrealizował wniosek, zaś w zakresie punktu 2., w części dotyczącej lokali mieszkalnych, podmiot zobowiązany pozostaje w bezczynności. Wnioskodawca wyraźnie zażądał podania adresów pustostanów będących pod zarządem Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Prezydent Miasta Krakowa zamiast adresu podał tylko nazwę ulicy i numer domu, w którym znajduje się pustostan (pominął numer lokalu), zatem udzielił informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca.
Podkreślenia wymaga fakt, że Prezydent Miasta Krakowa, przesyłając odpowiedź na wniosek, żądaną informację zatytułował „Wykaz adresów pustostanów rzeczywistych stan na dzień 18 grudnia 2012 roku”, czyli miał świadomość, że wniosek dotyczył podania adresów pustostanów, a nie tylko nazwy ulicy i numeru domu, w których się znajdują. Nadto, udostępniona przez Prezydenta Miasta Krakowa informacja objęła tylko pustostany rzeczywiste, a pominięto pustostany nierzeczywiste. Użycie określenia rzeczywiste wyraźnie wskazuje, że – zdaniem udostępniającego informację – istnieją jeszcze pustostany nierzeczywiste. Wniosek dotyczył wszystkich pustostanów, zatem udzielona przez Prezydenta Miasta Krakowa informacja jest niepełna.
Przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie.

Dopiero po otrzymaniu tych wyjaśnieniach Dyrektor Katarzyna Bury w dniu 10 stycznia 2013 r. udostępniła pełną informację. W piśmie z tego dnia stwierdziła:
Odpowiadając na pismo z 24 grudnia 2012 roku dotyczące uzupełnienia wniosku z 27 listopada 2012 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
W odpowiedzi na wniosek z 27 listopada 2012 r. udzielono kompletnej informacji.
Wskazany powyżej wniosek obejmował bowiem swoim zakresem wyłącznie informację na temat lokalizacji (adresów) pustostanów. Dane na temat lokalizacji (tj. miejsca, w którym znajduje się jakiś obiekt) zostały udostępnione (jako dane budynków, w których znajdują się pustostany), natomiast dane dotyczące adresów nie mogły zostać udostępnione, z uwagi na fakt, iż znaczenie słowa adres (ustalone w oparciu o Słownik Języka Polskiego udostępniony przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) obejmuje przede wszystkim miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę instytucji.
Uwzględniając jednak wniosek z 24 grudnia 2012 r., który dookreśla jakie dane są oczekiwane, przesyłam w załączeniu wykaz pustostanów rzeczywistych lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa lub wspólnot mieszkaniowych, według stanu na dzień 18 grudnia 2012 roku uzupełniony w zakresie numeru poszczególnych pustostanów.
Jednocześnie informuje, iż w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazano wykaz wszystkich pustostanów rzeczywistych. Są to bowiem lokale mieszkalne niezamieszkałe, których stan prawny oraz faktyczny pozwala na zagospodarowanie.
Wszelkie inne obiekty, zdefiniowane we wniosku z 24 grudnia 2012 r. jako pustostany „nierzeczywiste” nie są sensu stricto pustostanami, gdyż – przykładowo – sam fakt niezamieszkiwania w lokalu jego najemcy nie czyni go jeszcze pustostanem. Okoliczność ewentualnego powstania pustostanu jest bowiem wtedy jedynie potencjalna, tj. uzależniona od zdarzeń przyszłych o charakterze niepewnym.
W tym stanie rzeczy informuję, iż w zakresie pustostanów rzeczywistych udzielono kompletnej odpowiedzi na wniosek.

Po zapoznaniu się wyjaśnieniami Dyrektora Katarzyny Bury, w kwestii lokalizacji (adresów) pustostanów, wnioskodawca starał się zrozumieć ich logikę, nawet poprosił o pomoc prawników i polonistów. Ich stanowisko jest jednoznaczne, te wyjaśnienia Dyrektora Katarzyny Bury są pozbawione jakiejkolwiek logiki, a wniosek został sformułowany w sposób zrozumiały nawet dla 12-latka.

Idąc tokiem rozumowania Dyrektora Katarzyny Bury, w kwestii pustostanów rzeczywistych, można przyjąć, że Katarzyna Bury jest rzeczywistym dyrektorem Wydziału Mieszkalnictwa UMK, a podlegli jej pracownicy są rzeczywistymi urzędnikami. Zaś Katarzyna Bury jest nierzeczywistym prezydentem, a pracujące w tym wydziale inne osoby są nierzeczywistymi miejskimi radnymi, bowiem wszyscy oni posiadają bierne prawo wyborcze. Katarzyna Bury jest też nierzeczywistym posłem, albo …, możliwości jest mnóstwo – przy takich kwalifikacjach. Całe szczęście, że w Polsce nie mamy monarchii, bo wtedy ewentualnie byłaby nierzeczywistą królową.
A wystarczyło tylko, aby uniknąć tego zbędnego i finansowanego przez podatników kabaretu, przyznać się do popełnionych błędów.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.