Logo Logo Menu
Zamknij

Statystyki CBA odnośnie podsłuchów są tajne

WSA w Warszawie uznał za niezasadną skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Informacje o wyroku podało:

W drugiej wiadomości podano stanowisko Sądu, który oparł rozstrzygnięcie na przepisach ustawy o CBA, wskazujących na zakaz ujawniania żądanych informacji publicznych. Przy czym zdaniem autorów informacji, Sąd wskazał, iż projektowane zmiany przepisów mogą rozwiązać problem tajności danych statystycznych. Skoro sam sąd zauważa brak adekwatności zastosowanego ograniczenia, to powinien rozstrzygnąć skargę pozytywnie.

Ciekawe będzie uzasadnienie pisemne tego wyroku. Przed przeczytaniem polecam zapoznać się z dwoma wyrokami:

– Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 czerwca 2000 r., sygn. akt III RN 64/00: „Podobnie jak odmowa udzielenia informacji, także odmowa udostępnienia prasie akt urzędowych może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (…) W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży bowiem gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji, będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także poprzez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności. Natomiast wszelkie ustawowe ograniczenia wolności prasy, w tym prawa do informacji, nie mogą być interpretowane rozszerzająco, bowiem narusza to także prawo obywateli do rzetelnej informacji i zasadę jawności życia publicznego”.

– NSA z dnia 2 lipca 2003 r. w uzasadnieniu którego wskazano: „ogólną zasadą wynikającą z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki od tej zasady winny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości winny przemawiać na rzecz dostępu.”.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.