Logo Logo Menu
Zamknij

Tajność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy się skargą do sądu

W skardze zwróciliśmy uwagę, iż nie ulega wątpliwości, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy do podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 jako państwowa osoba prawna. Natomiast zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.

Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie wysokości kwoty, jaką ARiMR zobowiązała się do zapłaty za emisję spotów pokazujących efekty wdrażania Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz umowy zawartej z Telewizją Polską S.A. Trudno jest uznać, by w tym zakresie wystąpiły przesłanki wyłączające, określone w art. 35 ustawy o finansach publicznych.  Stroną umowy zawartej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest Telewizja Publiczna, która realizuje funkcje nadawcy publicznego, jest więc również podmiotem zobowiązanym na podstawie art. 4 do udostępnienia informacji publicznej.

Zobaczymy co na naszą skargę odpowie ARiMR, może już bez rozprawy udostępni umowę?

Treść skargi:

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.