Logo Logo Menu
Zamknij

Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Organizacje społeczne uczestniczą nie tylko w postępowaniach zainicjowanych na skutek złożonych przez nie skarg (a zatem są po prostu stroną postępowania administracyjnego). Zdarza się bowiem, że przystępują do postępowań sądowoadministracyjnych wszczętych przez inne podmioty, by je wesprzeć.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby organizacja przystąpiła do toczącego się postępowania oraz jakie są uprawnienia takiej organizacji?

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w dalszej części artykułu jako: PPSA), organizacja społeczna w zakresie statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, może wnieść skargę, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Nie chodzi tu jedynie o formalny udział w postępowaniu administracyjnym, lecz o taki udział, o którym można powiedzieć, że miał charakter czynny.

W sytuacji gdy organizacja społeczna nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, na podstawie art. 33 § 2 PPSA może zgłosić udział w charakterze uczestnika postępowania w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, z zastrzeżeniem, że sprawa musi dotyczyć jej statutowej działalności. Przy rozstrzyganiu wniosku organizacji społecznej o jej dopuszczenie do sprawy, sąd rozpoznający jest zobowiązany zbadać, czy udział organizacji społecznej w postępowaniu będzie realizował postulaty kontroli społecznej oraz ochrony porządku prawnego. Warto zauważyć, że wskazany przepis nie wskazuje na obowiązek zaistnienia przesłanki „interesu społecznego”, a jedynie zastrzega wystąpienie „interesu prawnego innej osoby”.

Zgłoszenie organizacji powinno spełniać wymogi pisma procesowego, o których mowa w art. 46 § 1 PPSA. Przepisy nie wskazują wprost, na jakim etapie jest dopuszczalne przystąpienie organizacji społecznej, zatem należy uznać, że możliwe jest przystąpienie do sprawy aż do zamknięcia rozprawy kasacyjnej.

Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie organizacji społecznej przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w sprawie na prawach uczestnika oznacza, że otrzymuje ona uprawnienia strony (stąd określenie – uczestnik postępowania na prawach strony). Oznacza to, iż może ona składać wnioski procesowe czy środki zaskarżenia.

Opinia przyjaciela sądu

Nieuregulowana jest wprost kwestia złożenia przez organizację społeczną tzw. opinii przyjaciela sądu (łac. amicus curiae), czyli poglądu organizacji społecznej dotyczącego okoliczności prawnych bądź faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd administracyjny nie jest związany taką opinią, jednak mając na uwadze, że solidnie przygotowywana opinia jest sporządzona w oparciu o badania prowadzone przez organizację społeczną oraz zawiera ocenę faktów i prawa nierzadko pomijanych przez strony sporu, jest ona ważna i co do zasady brana pod uwagę przy wydawaniu orzeczeń. Opinia taka ma pomóc w rzetelnym i wyczerpującym rozpoznaniu prowadzonej sprawy. Nie stanowi ona środka dowodowego, chociaż w doktrynie jest przyrównywana, ze względu na to, że pochodzi, od organizacji specjalizującej się w danym zagadnieniu, do opinii biegłego, stąd też jest nazywana opinią „biegłego społecznego”.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.