Logo Logo Menu
Zamknij

Umowa przekazująca wykonywanie zadań gminy podmiotowi prywatnemu stanowi informację publiczną

Stowarzyszenie Nasze Miasto zwróciło się do Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli o udostępnienie umowy, na mocy której spółce powierzono wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie pielęgnacji zieleni gminnej i zadrzewień. Spółka w odpowiedzi poinformowała, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej.

Stowarzyszenie złożyło skargę na bezczynność, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 16 listopada 2022 r. (sygn. akt II SAB/Rz 162/22) zobowiązał spółkę do rozpoznania wniosku w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że objęta wnioskiem informacja jest w jego ocenie informacją publiczną, dotyczy bowiem trybu działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, mieszcząc się tym samym w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit b UDIP. Należy przy tym podkreślić, że katalog z art. 6 UDIP jest katalogiem o charakterze otwartym. Co za tym idzie, uwzględnienie w nim określonej informacji podkreśla jej publiczny charakter, jednak brak takowego uwzględnienia nie oznacza jeszcze, że informacja ta nie może być traktowana jako informacja publiczna. W takiej sytuacji powinna podlegać ona bowiem indywidualnej ocenie.

Szczególnie istotny z punktu widzenia dostępu do informacji dotyczących zadań przekazywanych przez gminę podmiotom prywatnym wydaje się następujący fragment:

Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na zasadach ogólnych albo w trybie określonych przepisów. Przekazanie wykonywania zadań gminy w drodze umowy zakładowi budżetowemu, a takim niewątpliwie jest Miejski Zakład komunalny sp. z o.o. w Stalowej Woli nie powoduje, że zadania w tym zakresie przestały mieć charakter publiczny, a co więcej przestały być zadaniami Gminy. Wobec powyższego obowiązuje w stosunku do nich pełna transparentność. Co więcej w orzecznictwie przyjmuje się dalej idące wnioski w zakresie informacji publicznej przyjmując, że także przekazanie wykonywania zadań gminy na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi podlega ujawnieniu w ramach udzielenia informacji publicznej. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych dla uzasadnienie stanowiska Zakładu Komunalnego, że żądana informacja w zakresie umowy o powierzeniu przez Gminę zadania własnego w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień nie jest informacją publiczną. W świetle powyższego bezzasadny jest wniosek organu co do tego, że nie jest organem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, jak również co do tego, że wniosek powinien zostać skierowany do Gminy. Żądanych informacji mogłaby udzielić zarówno Gmina, jak i Zakład Komunalny Skierowanie jednak wniosku do Zakładu, czyniło ten organ obowiązanym do jej udzielenia.

Zatem to, że zadanie wykonywane jest przez podmiot prywatny, nie odbiera mu publicznego charakteru. Co za tym idzie, informacje dotyczące sposobu realizacji tego zadania, w tym treść umowy,  stanowią informacje publiczne. Zobowiązana do ich udostępnienia jest zaś nie tylko przekazująca zadania gmina, ale również podmiot, na rzecz którego zostały one przekazane (nie dotyczy to osób fizycznych).

W uzasadnieniu Sąd wskazał również na to, że wnioskodawca występujący o udostępnienie informacji na etapie składania wniosku nie musi wiedzieć, czy żądana przez niego informacja ma charakter informacji przetworzonej, ponieważ to po stronie podmiotu zobowiązanego leży obowiązek poinformowania wnioskodawcy, że dana informacja jest w jego ocenie informacją przetworzoną, wobec czego jej udostępnienie jest możliwe w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca musi mieć bowiem realną możliwość uzyskania informacji, a co za tym idzie, możliwość wykazania w zakreślonym przez podmiot zobowiązany terminie, że zachodzi przesłanka warunkująca uzyskanie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 UDIP. W tym kontekście warto również podkreślić, że organy nie powinny nadużywać koncepcji informacji przetworzonej i uznawać jako takiej informacji, które z uwagi na swój charakter takowej nie stanowią. Z uwagi na rygorystyczne podejście organów i sądów administracyjnych do pojęcia szczególnie istotnego interesu publicznego (uważają one m.in., że dany podmiot musi mieć szczególne możliwości do tego, by wykorzystać określoną informację w sposób służący realizacji interesu publicznego), zbyt ekstensywne korzystanie z koncepcji informacji przetworzonej może prowadzić bowiem do realnego utrudnienia, a nawet uniemożliwienia osobom zainteresowanym dostępem do informacji skorzystania z przysługujących im praw.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.