Logo Logo Menu
Zamknij

W Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie jest najdroższa informacja publiczna?

O to jak wyliczane są koszty:

 • koszt kserokopii na papierze A4 – 0,40 zł,
 • koszt kserokopii na papierze A3 – 0,70 zł,
 • koszt wydruku na papierze A4 – 0,20 zł,
 • koszt wydruku na papierze A3 – 0,30 zł,
 • zapis na jednej dyskietce łącznie z kosztem zakupu – 2,20 zł,
 • zapis na jednej płycie CD-ROM łącznie z kosztem zakupu – 3,80 zł,
 • zapis na jednej płycie DVD łącznie z kosztem zakupu – 5,00 zł,
 • opłata za przesłanie informacji: przesyłką pocztową – koszty opłaty pocztowej,
 • przesyłką kurierską – koszty opłaty wg cennika firm świadczących usługi kurierskie.

Udostępnienie informacji publicznej zgodnie z tym jak informuje się wnioskującą osobę nastąpi po dokonaniu opłaty. W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji, w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Takie oto opłaty i zasady ich pobierania wprowadził zarządzeniem nr 151/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. Stanisław Szpar, ówczesny Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Zarządzenie to sprawdziła pod względem formalno-prawnym radca prawny Anna Karaś.

Do zakresu działania jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, kierowanej obecnie przez Tadeusza Czarnego, należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Prawnicy Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie w zakresie swoich obowiązków mają pomoc prawną dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Udzielając pomocy prawnej dyrektorowi jednej z krakowskich szkół prawnicy korzystali z zapisów ww. zarządzenia, nadto wykazali się wyjątkową nieznajomością lub niezrozumieniem wielu przepisów prawa.

Zdaniem prawników Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie:

 • dyrektor szkoły może występować przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej tylko na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta miasta,
 • podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie pozostawał bezczynny, bowiem zobowiązał wnioskodawcę do wniesienia stosownej opłaty w celu pokrycia kosztów udostępnienia informacji publicznej. Podmiot zobowiązany zapewnił, że udostępni informację w terminie 14 dni od dnia dokonania opłaty (m.in. 32,75 zł za godzinę pracy pracownika i list polecony – 5,65 zł),
 • wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego zarówno w potrzebie dostępu do informacji publicznej jak i wniesieniu skargi do sądu administracyjnego,
 • brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stosownie do którego prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • żądane informacje nie służą ani wnioskodawcy – brak interesu prawnego w ich żądaniu jak również w złożeniu skargi do sądu administracyjnego, ani nie jest to istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Dokumenty spraw:

Całe szczęście, że dyrektor szkoły przeczytał ustawę o dostępie do informacji publicznej i zorientował się, że porady prawników Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie nie mają umocowania w żadnych przepisach prawa i faktycznie prowadzą go na ławę oskarżonych z art. 23 ustawy. Przyznał wnioskodawcy rację, zostało zawarte porozumienie.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.