Logo Logo Menu
Zamknij

WSA w Gdańsku: Informacje o wysokości pomocy publicznej podlegają udostępnieniu

Burmistrz nie chciał udostępnić danych dotyczących przyznanej pomocy publicznej, uznając, że nie pozwala na to ustawa o finansach publicznych, z tym stanowiskiem zgodziło się SKO w Chojnicach, ale Sąd był odmiennego zdania.law-39989

Wnioskujące stowarzyszenie (nie była to SOWP, my jedynie udzielaliśmy pomocy prawnej w tej sprawie) zażądało udostępnienia informacji o wysokości oraz formach pomocy publicznej udzielonej w latach 2010 – 2015 wskazanej z imienia i nazwiska osobie fizycznej. Dodatkowo wniosło również o przekazanie kopii dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez tę osobę warunków przyznania jej pomocy publicznej (chodziło o przygotowanie zawodowe młodocianych), w tym umowy o pracę oraz dokumentu potwierdzającego, że młodociany zdał egzamin i ukończył naukę zawodu.

 Burmistrz Miasta w drodze decyzji administracyjnej odmówił udostępnienia informacji publicznej, powołując się na art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych.

SKO w Chojnicach uznało stanowisko Burmistrza za prawidłowe. Kolegium stwierdziło, że, w/w przepis obliguje do podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Jednocześnie nie jest możliwe udostępnienie większego zakresu informacji, ponieważ przywołany przepis jest jednoznaczny i precyzyjny, a katalog informacji do udostępnienia zamknięty. Wobec tego zdaniem Organu II instancji konieczna była odmowa udostępnienia informacji.

Wnioskujące stowarzyszenie zaskarżyło decyzję Kolegium, uznając, że przepis ustawy o finansach publicznych nie może ograniczać dostępu do informacji publicznej. Ma on bowiem na celu zwiększenie transparentności i jawności informacji o podmiotach korzystających z pomocy publicznej.

Stowarzyszenie wskazało również, iż za udostępnieniem wnioskowanych informacji przemawia także art. 41 ust. 2 ustawy o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Norma ta pozwala stwierdzić, że nie podlegają tajemnicy przedsiębiorcy i innym tajemnicom określonym w ustawie informacje powszechnie dostępne, w tym również dane podmiotu ubiegającego się o pomoc, beneficjenta pomocy, informacje o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy. Oznacza to, że Organ I i II instancji na zapas chroni informacje, które na mocy odrębnej ustawy określono wprost jako niepodlegające ochronie oraz dokonano sprzecznego z prawem ograniczenia dostępu do informacji, które są ustawowo jawne.

WSA w Gdańsku wyrokiem z 30 listopada 2016 r. sygn. akt  II SA/Gd 513/16 uchyliło decyzję SKO oraz decyzję ją poprzedzającą.

Sąd uznał, że nie wystąpiła przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznej określona w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmowę udostępnienia informacji należy w tym wypadku rozpatrywać w kontekście ochrony prywatności. Zakres tego prawa, czy też ochrony wywodzącej się z prawa do prywatności, winien być ustalony przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

WSA stwierdziło zatem, że: W ocenie sądu w sytuacji, gdy dany podmiot korzysta z pomocy publicznej, nie można się posługiwać przesłanką wyłączającą, o której mowa w tym ostatnim przepisie, w odniesieniu do jego osoby oraz innych osób, których kwalifikacje zezwalają na korzystanie z dotacji przewidzianych w ustawie o systemie oświaty dla dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych.

W związku z powyższym:

Ochronie prywatności, według sądu może jedynie podlegać nazwisko i inne dane młodocianego pracownika, który podpisał umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy czym wystarczające dla zachowania jego prywatności byłoby usunięcie danych wrażliwych z kopii dokumentów, których domaga się skarżące stowarzyszenie.

Z tego względu Burmistrz został zobowiązany do udostępnienia informacji. Wyrok jest nieprawomocny.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.