Logo Logo Menu
Zamknij

Zdjęcia wykonane w ramach postępowania administracyjnego są informacją publiczną

Wpływający wniosek o udostępnienie informacji musi być prawidłowo zakwalifikowany niezależnie od podania podstawy prawnej.

Mieszkaniec jednej z gmin wystąpił o przesłanie na jego adres mailowy pliku zdjęć wykonanych przez pracownika urzędu w postępowaniu ze skargi w sprawie obcięcia gałęzi dębu. W toku postępowania odmówiono wydania wnioskowanych dokumentów, powołując się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero sąd administracyjny zauważył, iż żądanie dotyczyło udostępnienia informacji publicznej, stwierdzając, iż:

„Tymczasem tryb udostępnienia akt sprawy, uregulowany przepisami art. 73 – 74 kpa, dotyczy wyłącznie sprawy administracyjnej, będącej w toku. Załatwienie skargi powszechnej, o której mowa w Dziale VIII kpa, nie następuje w drodze postępowania administracyjnego, którego dotyczy regulacja z art. 73 – 74 kpa. Skarga Z. O. została załatwiona przez udzielenie odpowiedzi przez Wójta Gminy P. pismem z dnia […] r. Zgromadzony wówczas materiał fotograficzny, stanowi jednak informację publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Prawo do informacji publicznej nie jest zaś obwarowane ani istnieniem ważnego interesu (art. 2 ust. 1 tej ustawy), ani też nie ogranicza formy i sposobu udostępniania tych informacji (art. 14 ustawy).

Aczkolwiek skarżący we wniosku z dnia […] r. nie wskazał podstawy prawnej żądania przesłania mu materiału fotograficznego, sporządzonego w załatwionym dwa lata wcześniej postępowaniu skargowym, to jednak całkowicie dowolnie oraz z naruszeniem zasady praworządności (art. 7 kpa) i pogłębiania zaufania do organów administracji (art. 8 kpa), organy obydwu instancji nadały bieg wnioskowi w trybie art. 73 § 2 kpa, co w efekcie doprowadziło do wydania postanowienia odmownego z art. 74 § 2 kpa – z uwagi na wystąpienie okoliczności i przesłanek, które nie stanowiłyby podstaw do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W szczególności, ustawa ta nie wymaga, aby wnioskodawca domagał się wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów, do czego nawiązuje art. 73 § 2 kpa.„.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt II SA/Gl 528/07.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.