Wzory dokumentów

Na naszej stronie w różnych miejscach znajdują się wzory takich pism, jak wniosek o informację publiczną, skargi czy odwołania. Tutaj znajdziesz je wszystkie:

1. Wniosek o informacje publiczną może być odformalizowany, złożony zwykłym mailem, bez podpisu. Powinien zawierać dwie ważne informacje – o co wnioskujemy i w jakiej formie ma być to udostępnione – wzór wniosku

2. Wzory skarg na bezczynność (podzielone według przesłanki składania):

3. W dostępie do informacji publicznej możemy spotkać się z decyzją odmawiającą dostępu do informacji publicznej.

Organ musi wysłać do nas decyzję albo pocztą tradycyjną (w formie papierowej, podpisaną) albo ePUAPem (elektronicznie, podpisaną profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).  Jeśli otrzymamy jedynie skan decyzji w wiadomości email, to możemy wezwać organ do prawidłowego jej doręczenia (wzór wezwania) – wezwanie wysyłamy w dowolnej formie np. mailowo.

Od decyzji odmownych niektórych organów służy odwołanie do organu wyższego stopnia (informacja o środku odwoławczym musi znaleźć się w pouczeniu decyzji) – wzór odwołania

Może się jednak również zdarzyć, że od decyzji będzie nam służył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możemy złożyć od razu skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzje odmowne najczęściej są wydawane ze względu na:

Jeśli organ powołuje się na którąś z powyższych przesłanek, ale jednocześnie nie odmówił nam w formie decyzji administracyjnej, możemy wysłać do niego wezwanie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej – wzór wezwania

Jeśli organ nie przekazał skargi do sądu (ma na to 15 dni od dnia otrzymania skargi), możesz złożyć bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o wymierzenie grzywny organowi – wzór wniosku

4. Często samo wniesienie skargi skutkuje natychmiastowym udostępnieniem informacji przez urząd. Jeśli nie chcemy kontynuować postępowania, możemy cofnąć skargę – wzór pisma procesowego o cofnięciu skargi

5. Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku otrzymujemy informację o opłacie naliczonej za udostępnienie dokumentu. Każdą wysokość kosztów możemy zaskarżyć, wysyłając do podmiotu, który wyznaczył nam opłatę, skargę do sądu administracyjnego – wzór skargi

6. Jeśli sąd oddali naszą skargę na bezczynność lub na decyzję, mamy 7 dni (od dnia rozprawy lub, jeśli nie było rozprawy, od dnia otrzymania sentencji wyroku) na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku – wzór wniosku o uzasadnienie wyroku

7. Jeśli sąd uznał naszą skargę na bezczynność, a organ nie realizuje tego wyroku, możemy złożyć wezwanie do wykonania wyroku – wzór wezwania, a następnie skargę na niewykonanie wyroku – wzór skargi. Jeśli organ nie realizuje wyroku w sprawie naszej skargi na decyzję, to przesługuje nam złożenie skargi na bezczynność.