Logo Logo Menu
Zamknij

Skarga kasacyjna

Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kolejnym krokiem jest wniesienie skargi kasacyjnej, która musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Na jej wniesienie mamy 30 dni od dnia doręczenia nam wyroku wraz z uzasadnieniem (zapisujmy na kopertach, kiedy dokładnie odebraliśmy pisma z sądów i urzędów). Ta skarga jest sformalizowana i błędy formalne mogą sprawić, że będzie nieskuteczna.

sddi03@2x

Skarga kasacyjna 

Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (głównie wyrokiem, choć i niektórymi postanowieniami kończącymi postępowanie), możemy go zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) za sprawą skargi kasacyjnej. Skargą kasacyjną zaskarżony może być każdy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli zarówno wyrok uwzględniający skargę, jak i ją oddalający.  

Naczelny Sąd Administracyjny

jest sądem administracyjnym drugiej instancji. Jednym z jego zadań jest rozpoznawanie środków odwoławczych (skarg kasacyjnych) od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Sprawuje kontrolę nad lokalną i regionalną administracją publiczną pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Jego jurysdykcja obejmuje organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej.

Wpis od skargi kasacyjnej wynosi 100 zł. Niezbędne jest również przelanie na konto urzędu miasta, w którym ma siedzibę Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrujący naszą skargę w I instancji, 17 zł opłaty skarbowej za udzielone radcy prawnemu lub adwokatowi pełnomocnictwo. Musimy się też liczyć z wynagrodzeniem dla radcy prawnego lub adwokata za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej.

Koszty skargi kasacyjnej po rozstrzygnięciu sprawy przed NSA

Jeżeli nasza skarga kasacyjna zostanie uwzględniona należy się nam zwrot poniesionych przez nas niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego. Warunkiem skorzystania ze zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego jest złożenie odpowiedniego żądania (formułowanie takiego wniosku powinno nastąpić już w skardze kasacyjnej).

Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że działa to w obie strony – jeżeli nasza skarga kasacyjna zostanie oddalona, to nie tylko nie otrzymamy zwrotu kosztów, ale będziemy musieli pokryć koszty zastępstwa procesowego poniesione przez drugą stronę.

Więcej w naszym artykule dotyczącym kosztów postępowań przed sądami administracyjnymi.

sddi16@2x

Co zrobić, jeśli NSA nie uwzględni skargi kasacyjnej?

Jeżeli NSA wydał niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie, warto się zastanowić, czy w świetle wyroków obu instancji nie można tak zmodyfikować wniosku, aby mógł być zrealizowany.

Jeżeli jednak rozstrzygnięcie jest rażąco niesłuszne, można rozważyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to oczywiście bardzo wyjątkowa droga wymagająca dużego nakładu czasu i pracy.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.