Sprawdź, ile wiesz!

Czy dane o zarobkach dyrektora szpitala są informacją publiczną?

Objaśnienie

Dyrektor szpitala pełni funkcję publiczną, dlatego dane o jego zarobkach są informacją publiczną.

Czy notatka ze spotkania urzędnika z petentem jest informacją publiczną i możemy o nią wnioskować?

Objaśnienie

Udostępnieniu podlegają wszelkie informacje związane z wykonywaniem zadań publicznych i pełnieniem takich funkcji. Spotkanie urzędnik – petent związane jest z wykonywaniem przez urzędnika jego obowiązków służbowych, zatem notatka z takiego spotkania jest informacją publiczną.

Czy można złożyć wniosek o informację publiczną o spis wniosków, które wpłynęły do urzędu?

Objaśnienie

Obsługa wniosków o informację publiczną to element działalności publicznej urzędów, dlatego mają obowiązek udzielania informacji na ten temat.

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca wysokości zarobków prezydenta miasta?

Objaśnienie

Jawność życia publicznego przesądza o konieczności udostępnienia informacji o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.

Czy informacji publiczna, która może być udostępniona natychmiast, może być udostępniona w formie ustnej?

Objaśnienie

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Czy rada miasta może udostępnić nagrania wideo ze swojego posiedzenia?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy organizacja pozarządowa, która ma środki publiczne musi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej?

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca kompetencji dyrektora domu kultury?

Objaśnienie

Dyrektor domu kultury wykonuje zadania publiczne i dysponuje publicznym majątkiem.

Czy Dyrektor szkoły publicznej musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jego działań?

Objaśnienie

Szkoły, jako instytucje realizujące zadania publiczne, mają obowiązek odpowiadać na wnioski o informację publiczną.

Czy billingi rozmów telefonicznych wykonanych z urzędu na domowy numer telefonu wójta są informacją publiczną?

Czy wykaz osób odznaczonych przez Prezydenta RP jest informacją publiczną?

Objaśnienie

Prezydent RP przyznaje odznaczenia w ramach swojej działalności publicznej, która jest jawna.

Czy prawo do informacji może być ograniczone ze względu na to, że urzędnik nie życzy sobie ujawnienia informacji o przebiegu swojej pracy?

Objaśnienie

Mamy prawo do wiedzy o pracy urzędnika, który jest funkcjonariuszem publicznym.

Czy prawo do informacji może być ograniczone ze względu na prywatność osoby fizycznej?

Objaśnienie

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Czy urzędnik może złożyć wniosek o informację publiczną?

Objaśnienie

Urzędnik może złożyć wniosek jako obywatelka/obywatel, ale nie jako pracownik instytucji publicznej. Korzystanie z konstytucyjnych wolności jest prawem jednostek, nie instytucji publicznych.

Czy jeśli ktoś ma obowiązek udostępnić informację, a tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny?

Objaśnienie

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. – art.23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pozostało jeszcze pytania.