Sprawdź, ile wiesz!

Czy prawo do informacji pozwala każdemu wejść na posiedzenie rady gminy/miasta?

Objaśnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia m.in. do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Artykuł 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej gwarantuje jawność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Czy Zarząd Transportu Miejskiego ma obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie publikowane są informacje publiczne?

Objaśnienie

Jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne, mają obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Czy zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej możemy nagrywać wideo z posiedzenia rady miasta?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy urząd udostępniający informację publiczną ma prawo żądać od osoby składającej wniosek uzasadnienia, po co jej te informacje?

Objaśnienie

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

– Art. 2 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czy organizacja pozarządowa, która ma środki publiczne musi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej?

Czy można nagrywać przebieg zebrania wiejskiego i publikować te nagrania w Internecie?

Objaśnienie

Udział mieszkańców w zebraniu wiejskim należy do sfery publicznej działalności tych osób, bowiem decydując się na uczestniczenie w zebraniu wiejskim, każdy jego uczestnik, będący mieszkańcem danego sołectwa, godzi się na udział w pracach organu uchwałodawczego sołectwa, a więc jednostki pomocniczej gminy, tym samym – godzi się więc na udział w życiu publicznym.
– NSA w wyroku z 6.12.2012 r. – I OSK 2021/21.

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca sposobu wydawania pieniędzy przez miasto stołeczne Warszawa?

Objaśnienie

Budżet będący w dyspozycji miasta, to pieniądze podatników, którzy mają prawo do wiedzy, na co są wydatkowane.

Czy Dyrektor szkoły publicznej musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jego działań?

Objaśnienie

Szkoły, jako instytucje realizujące zadania publiczne, mają obowiązek odpowiadać na wnioski o informację publiczną.

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca wysokości zarobków prezydenta miasta?

Objaśnienie

Jawność życia publicznego przesądza o konieczności udostępnienia informacji o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.

Czy prawo do informacji może być ograniczone ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy?

Objaśnienie

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Czy prawo do informacji może być ograniczone ze względu na to, że urzędnik nie życzy sobie ujawnienia informacji o przebiegu swojej pracy?

Objaśnienie

Mamy prawo do wiedzy o pracy urzędnika, który jest funkcjonariuszem publicznym.

Czy notatka ze spotkania urzędnika z petentem jest informacją publiczną i możemy o nią wnioskować?

Objaśnienie

Udostępnieniu podlegają wszelkie informacje związane z wykonywaniem zadań publicznych i pełnieniem takich funkcji. Spotkanie urzędnik – petent związane jest z wykonywaniem przez urzędnika jego obowiązków służbowych, zatem notatka z takiego spotkania jest informacją publiczną.

Czy organizacje pozarządowe pozyskujące od obywateli 1% podatku lub otrzymujące dotacje od państwa, muszą publicznie rozliczać się z tego, jak wydają te pieniądze?

Objaśnienie

Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne, powinno być opublikowane m.in. na stronie internetowej organizacji OPP.

Czy rada miasta musi sporządzać i udostępniać protokoły lub stenogramy ze swoich obrad?

Objaśnienie

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
– art.19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy można złożyć wniosek o informację publiczną o spis wniosków, które wpłynęły do urzędu?

Objaśnienie

Obsługa wniosków o informację publiczną to element działalności publicznej urzędów, dlatego mają obowiązek udzielania informacji na ten temat.

Pozostało jeszcze pytania.