Sprawdź, ile wiesz!

Czy Dyrektor szkoły publicznej musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jego działań?

Objaśnienie

Szkoły, jako instytucje realizujące zadania publiczne, mają obowiązek odpowiadać na wnioski o informację publiczną.

Czy zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej możemy nagrywać wideo z posiedzenia rady miasta?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca kompetencji dyrektora domu kultury?

Objaśnienie

Dyrektor domu kultury wykonuje zadania publiczne i dysponuje publicznym majątkiem.

Czy organizacje pozarządowe pozyskujące od obywateli 1% podatku lub otrzymujące dotacje od państwa, muszą publicznie rozliczać się z tego, jak wydają te pieniądze?

Objaśnienie

Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne, powinno być opublikowane m.in. na stronie internetowej organizacji OPP.

Czy wykaz osób odznaczonych przez Prezydenta RP jest informacją publiczną?

Objaśnienie

Prezydent RP przyznaje odznaczenia w ramach swojej działalności publicznej, która jest jawna.

Czy rada miasta może udostępnić nagrania wideo ze swojego posiedzenia?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy wniosek o informację publiczną można złożyć w formie mailowej?

Objaśnienie

Ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje w Art. 10. 1., że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek, nie precyzując jego formy ani kształtu. Co, więcej w punkcie 2 tego samego artykułu czytamy, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Czy instytucja nieposiadająca danej informacji publicznej musi ją zdobyć i nam udostępnić, kiedy o nią prosimy?

Objaśnienie

Instytucje publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji, które są w ich posiadaniu.

Czy posiedzenia rady miasta są jawne?

Objaśnienie

Każdy ma prawo do wstępu na posiedzenie rady gminy oraz rejestrowania obrad – wynika z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP.

Czy billingi rozmów telefonicznych wykonanych z urzędu na domowy numer telefonu wójta są informacją publiczną?

Czy rada miasta musi sporządzać i udostępniać protokoły lub stenogramy ze swoich obrad?

Objaśnienie

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
– art.19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy partia polityczna musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jej działań?

Objaśnienie

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240), oraz partie polityczne (art.4 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Czy można złożyć wniosek o informację publiczną o spis wniosków, które wpłynęły do urzędu?

Objaśnienie

Obsługa wniosków o informację publiczną to element działalności publicznej urzędów, dlatego mają obowiązek udzielania informacji na ten temat.

Czy jeśli wnioskujemy o umowy podpisane przez urząd z firmą zewnętrzną (np. na wywóz śmieci), urząd powinien udostępnić dane tej firmy?

Objaśnienie

Udostępnianie przez urzędy danych ich kontrahentów jest dobrą praktyką zapobiegającą korupcji i nepotyzmowi.

Czy dane o zarobkach dyrektora szpitala są informacją publiczną?

Objaśnienie

Dyrektor szpitala pełni funkcję publiczną, dlatego dane o jego zarobkach są informacją publiczną.

Pozostało jeszcze pytania.