Sprawdź, ile wiesz!

Czy rada miasta może udostępnić nagrania wideo ze swojego posiedzenia?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy Dyrektor szkoły publicznej musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jego działań?

Objaśnienie

Szkoły, jako instytucje realizujące zadania publiczne, mają obowiązek odpowiadać na wnioski o informację publiczną.

Czy billingi rozmów telefonicznych wykonanych z urzędu na domowy numer telefonu wójta są informacją publiczną?

Czy dane o zarobkach dyrektora szpitala są informacją publiczną?

Objaśnienie

Dyrektor szpitala pełni funkcję publiczną, dlatego dane o jego zarobkach są informacją publiczną.

Czy urzędnik może złożyć wniosek o informację publiczną?

Objaśnienie

Urzędnik może złożyć wniosek jako obywatelka/obywatel, ale nie jako pracownik instytucji publicznej. Korzystanie z konstytucyjnych wolności jest prawem jednostek, nie instytucji publicznych.

Czy wyniki badań lekarskich Prezydetna RP są informacją publiczną?

Objaśnienie

Informacja publiczna dotyczy pełnienia przez prezydenta RP jego funkcji i obowiązków/zadań związanych z jej pełnieniem.

Czy można nagrywać przebieg zebrania wiejskiego i publikować te nagrania w Internecie?

Objaśnienie

Udział mieszkańców w zebraniu wiejskim należy do sfery publicznej działalności tych osób, bowiem decydując się na uczestniczenie w zebraniu wiejskim, każdy jego uczestnik, będący mieszkańcem danego sołectwa, godzi się na udział w pracach organu uchwałodawczego sołectwa, a więc jednostki pomocniczej gminy, tym samym – godzi się więc na udział w życiu publicznym.
– NSA w wyroku z 6.12.2012 r. – I OSK 2021/21.

Czy partia polityczna musi odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną dotyczący jej działań?

Objaśnienie

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240), oraz partie polityczne (art.4 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Czy zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej możemy nagrywać wideo z posiedzenia rady miasta?

Objaśnienie

Nagranie posiedzenia sesji rady miasta jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i czynności rady, a zatem świadczy o działalności kolegialnego organu, a tym samym stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy wykaz osób odznaczonych przez Prezydenta RP jest informacją publiczną?

Objaśnienie

Prezydent RP przyznaje odznaczenia w ramach swojej działalności publicznej, która jest jawna.

Czy udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca sposobu wydawania pieniędzy przez miasto stołeczne Warszawa?

Objaśnienie

Budżet będący w dyspozycji miasta, to pieniądze podatników, którzy mają prawo do wiedzy, na co są wydatkowane.

Czy rada miasta musi sporządzać i udostępniać protokoły lub stenogramy ze swoich obrad?

Objaśnienie

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
– art.19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czy posiedzenia rady miasta są jawne?

Objaśnienie

Każdy ma prawo do wstępu na posiedzenie rady gminy oraz rejestrowania obrad – wynika z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP.

Czy prawo do informacji obejmuje wyroki wraz z uzasadnieniami w sprawach rozwodowych?

Objaśnienie

Prawo do informacji dotyczy sfery publicznej, nie prywatnej.

Czy wniosek o informację publiczną można złożyć w formie mailowej?

Objaśnienie

Ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje w Art. 10. 1., że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek, nie precyzując jego formy ani kształtu. Co, więcej w punkcie 2 tego samego artykułu czytamy, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Pozostało jeszcze pytania.