Logo Logo Menu
Zamknij

Co zawiera decyzja o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej?

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie rachunków wystawionych przez radnego temu podmiotowi oraz o umowy zawarte przez ten podmiot z wymienionym radnym.

W sprawie odmówiono udostępnienia informacji, ponieważ dyrektor jednostki uznał, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Uzasadnieniem decyzji odmownej było stwierdzenie, że udostępnienie informacji byłoby angażujące, ponieważ zawierała ona szereg danych osobowych, które wymagałyby dokonania anonimizacji (zakrycia, zamazania, usunięcia danych).

29 maja 2020 r. WSA we Wrocławiu wydał nieprawomocny* wyrok o sygn. akt IV SA/Wr 487/19, w którym wyjaśnił jakie elementy powinna zawierać decyzja w tej sprawie:

W myśl zaś art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a., decyzja musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, na które składają się w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, a także wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. W kontekście niniejszej sprawy oznaczało to zatem konieczność wyczerpującego i szczegółowego przedstawienia w uzasadnieniu podjętej decyzji okoliczności przemawiających za odmową udostępnienia danych publicznych, takich jak choćby ilość dokumentów niezbędnych do przeanalizowania (ilość rachunków oraz umów), szczegółowy zakres danych osobowych podlegających anonimizacji, dostępne zasoby kadrowe i techniczne. Powołanie się więc jedynie ogólnikowo na samą konieczność anonimizacji nie czyniło zadość obowiązkom organu i nie prowadziło do uznania, że zawnioskowane dane mają charakter informacji publicznej przetworzonej.

Więcej informacji o podstawowych elementach każdej decyzji administracyjnej można znaleźć tutaj: https://informacjapubliczna.org/news/czy-to-jest-decyzja/.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go, tj. wniosła skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz