Logo Logo Menu
Zamknij

Czy pracownik uczelni wyższej może pytać o nagrody dla nauczycieli akademickich tej samej uczelni?

Rektor Politechniki Gdańskiej odmówił udostępnienia informacji w sprawie nagród przyznanych nauczycielom akademickim w 2021 r. (lista wniosków o przyznanie nagrody, liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów, opinia Rektorskiej Komisji ds. Nagród, decyzje Rektora wraz z rodzajem przyznanej nagrody).

Wnioskodawczyni złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale kolejna decyzja Rektora przyniosła ten sam skutek, czyli odmowę udostępnienia informacji publicznej. Organ tłumaczył, że zakres wnioskowanych informacji wkracza w sferę prywatności i może stanowić naruszenie dóbr osobistych nauczycieli akademickich. Dodał też, że wnioskodawczyni jest badawczo-dydaktycznym pracownikiem Politechniki Gdańskiej, a z treści wniosku można wywieść, że chce ona pozyskać informacje dla siebie w celu porównania nagród przyznanym innym osobom oraz w celu sprawdzenia informacji o charakterze koleżeńskim, co jest jedynie jej subiektywnym interesem.

Wnioskodawczyni złożyła skargę na powyższe decyzje do WSA w Gdańsku, który w nieprawomocnym* wyroku z 31 maja 2023 r. o sygn. akt III SA/Gd 120/23 podzielił jej argumenty. W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne, a informacja o ich wynagradzaniu pozostaje w związku z pełnieniem tych funkcji:

Sąd w składzie orzekającym w pełni podziela poglądy zaprezentowane w powyższych orzeczeniach i uznaje, że nauczyciele akademiccy są osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Nie ulega przy tym wątpliwości, że prawo do prywatności nie chroni nauczyciela akademickiego, jako osoby pełniącej funkcję publiczną, w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji, a wysokość pobieranego przez niego wynagrodzenia (poza składnikami wynagrodzenia wynikającymi wyłącznie ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika) z całą pewnością pozostaje w związku z pełnioną przez niego funkcją.

Skoro informacja o wysokości wynagrodzenia przysługującego osobie pełniącej funkcję publiczną jest informacją publiczną, to podlega ona udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przemawia za tym również sformułowana w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zasada jawności i przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi. Z tych środków pochodzą m.in. wynagrodzenia nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych. Wobec tego dla skuteczności takiej kontroli konieczna jest wiedza o wysokości tych wynagrodzeń.

WSA w Gdańsku zwrócił też uwagę, że okoliczność, że skarżąca (wnioskodawczyni) jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej, nie pozbawia jej prawa do informacji:

Odmowy udostępnienia żądanych informacji i dokumentów nie uzasadnia w żaden sposób fakt, że skarżąca jest pracownikiem badawczo – dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. W tej sprawie skarżąca wnioskując o udostępnienie informacji w trybie u.d.i.p realizowała bowiem wynikające wprost z Konstytucji RP (art. 61 ust.1) prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz