Logo Logo Menu
Zamknij

Czy uzasadnienia nagród to informacja publiczna?

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z ich imionami i nazwiskami, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich przyznania.

Część zapytanych udostępnia informację, ale bez uzasadnień przyznanych nagród. W takich sytuacjach podmioty twierdzą zwykle, że uzasadnienia nie stanowią informacji publicznej. Pojawiają się też odpowiedzi, że podmiot nie posiada informacji o uzasadnieniach, ponieważ nagrody przyznawane są uznaniowo, a więc nie spisuje się powodów ich przydzielenia.

Innym sposobem na wnioskowanie o uzasadnienie nagród są pytania o wnioski nagrodowe, czyli dokumenty, na podstawie których przyznano te nagrody.

W sprawie z wniosku Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, szerzej opisanej tutaj, Prezydent Wrocławia zmierzył się zarówno z pytaniem o uzasadnienia nagród przyznanych osobom pełniącym funkcje publiczne, jak również o wnioski nagrodowe.

Postępowanie przeszło już kilka etapów, a aktualnie WSA we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok z 8 lipca 2020 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 201/20 (jak dotąd nieopublikowany). Sąd nie miał wątpliwości, że uzasadnienie nagrody to informacja publiczna:

W ocenie sądu, skoro w świetle ugruntowanego stanowiska judykatury co do zasady informacja o wysokości zarobków lub nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wobec tego również bardziej szczegółowe dane dotyczące sposobu wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia, a w tym na nagrody – generalnie mają taki charakter. Informacje dotyczące uzasadnienia przyznania nagrody, zatem ujawnienia przesłanek jej przyznania, (…) stanowią informację publiczną, będąc wyrazem jawności wydatkowania środków publicznych, co dotyczy nie tylko kwoty nagród, ale i ujawnienia mechanizmów ich wypłacania, czyli celowości racjonalnego rozdysponowania środków publicznych.

Sąd rozwinął, że informacja o tym, jakie szczególnie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania nagrody, jest informację publiczną:

Jeżeli przepis art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych daje uprawnienie (fakultatywne) do przyznania pracownikowi samorządowemu nagrody ,,za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej’’, to ten element – jako że stanowi podstawę przyznania nagrody – powinien być objęty jawnością w przypadku pracowników pełniących funkcje publiczne. Informacja wobec tego o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania nagrody w stosunku do konkretnego pracownika, jest informacją publiczną. Kwestią odrębną pozostaje natomiast, według jakich przyjętych reguł oraz trybu organ realizuje w swej praktyce dyspozycję art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Jeżeli jednak dana informacja publiczna istnieje w postaci zmaterializowanej, to znaczy w formie zapisu na nośniku informacji, organ winien ją udostępnić albo odmówić udostępnienia w formie decyzji (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.), jeżeli zachodzą okoliczności ograniczające dostęp do takiej informacji publicznej na podstawie ustaw.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że 23 września 2020 r. WSA w Gdańsku wydał wyrok o sygn. akt II SAB/Gd 45/20, w którym stwierdził odmiennie, że wnioski o nagrody w straży miejskiej nie stanowią informacji publicznej, a dokument wewnętrzny.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz