Logo Logo Menu
Zamknij

Dodatki specjalne dla pracowników starostwa to nie informacja przetworzona

Wnioskodawczyni zapytała jednego ze starostów o rejestr pracowników, którym w 2020 r. przyznano dodatki specjalne z podziałem na stanowisko zajmowane przez pracownika, kwotę przyznanego dodatku i uzasadnienie przyznania dodatku (stanowisko, ile, za co).

Podmiot uznał wniosek za informację przetworzoną i tym samym wezwał wnioskodawczynię do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Ta odpowiedziała, że jest radną, żądana informacja jest jej niezbędna do wykonywania mandatu, a pytanie zostało podyktowane dbałością o sytuację finansową powiatu, która jest ,,rozpaczliwa i trwa program naprawczy’’. Argumentacja wnioskodawczyni nie przekonała jednak starosty, który odmówił udostępnienia informacji, a następnie organ odwoławczy (samorządowe kolegium odwoławcze) częściowo podzielił to zdanie, twierdząc, że rzeczywiście wniosek dotyczył informacji przetworzonej.

Sprawa trafiła do WSA w Gorzowie Wielkopolskim, który to w wyroku z 31 sierpnia 2020 r. o sygn. akt II SA/Go 232/20 wyjaśnił, że przygotowanie informacji o dodatkach przyznanych pracownikom starostwa nie są informacją przetworzoną:

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione rozumienie pojęcia informacji publicznej przetworzonej oraz odnosząc je do realiów niniejszej sprawy, uznać należy, że informacja, o udzielenie której zwróciła się skarżąca wnioskiem z dnia […] stycznia 2020 r. nie jest informacją przetworzoną w rozumieniu wyżej podanym. Takie czynności jak selekcja dokumentów płacowych, ich analiza pod względem treści co składało się na wynagrodzenie każdego z pracowników Starostwa w styczniu 2020 roku, czy anonimizacja są prostymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanej informacji jako informacji przetworzonej. W wyniku stosowania takich czynności przez organ nie powstaje bowiem żadna nowa informacja (wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2019r., sygn. akt I OSK 1056/18). Wskazać należy, że na liście płac każdego pracownika obok łącznej kwoty wynagrodzenia jakie otrzymał w danym miesiącu brutto są wymienione poszczególne kwoty, które składają się na otrzymane wynagrodzenie, np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premia, dodatek specjalny itp. Wynotowanie z takich list płac dodatków specjalnych z uwzględnieniem stanowiska pracownika, który go otrzymał, jego wysokości i za co otrzymał nie tworzy informacji przetworzonej. Są to zwykłe czynności techniczne, w wyniku stosowania których nie powstała żadna nowa informacja. Wynotowanie tych danych z istniejącej listy płac nie tworzy informacji przetworzonej. Nadto organy obu instancji nie wykazały, iż pozyskiwanie informacji objętej wnioskiem złożonym przez stronę skarżącą wiązały się z zaangażowaniem określonej liczby pracowników, przez określony czas, co skutkowałoby dezorganizacją pracy organu, czy też określonymi nakładami finansowymi. Rozważania organów w tym zakresie mają li tylko charakter czysto teoretyczny, odwołujące się do hipotetycznej, intelektualnej pracy związanej z pozyskaniem żądanej informacji. Organy nie podały nawet liczby pracowników zatrudnionych w Starostwie w okresie objętym wnioskiem. Nie podały, dlaczego pozyskanie z listy płac danego pracownika informacji, czy w styczniu 2020 roku otrzymał dodatek specjalny związane jest ze szczególnym nakładem pracy ze strony innych pracowników delegowanych do „odkodowania” tej informacji. Organ nie może odwoływać się do ogólnych pojęć w sytuacji, gdy powinien to przełożyć na konkretne czynności, które należałoby wykonać, aby żądaną informację przekazać skarżącej, czego w niniejszej sprawie nie uczynił.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz