Logo Logo Menu
Zamknij

Dyrektor ogrodu zoologicznego to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca zapytał prezydenta jednego z miast o działania ogrodu zoologicznego, który usiłował odebrać właścicielowi pumę, w tym o to, z jakich środków i na czyje polecenie zostały wykonane czynności poszukiwawcze zwierzęcia.

Prezydent miasta nie odpowiedział na pytania, za to przekazał wnioski o udostępnienie informacji do dyrektora ogrodu zoologicznego, jako podmiotu właściwego w tej sprawie.

Wnioskodawca nie zgodził się z powyższym działaniem, skutkiem czego sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który to wydał nieprawomocny* wyrok WSA w Poznaniu z 9 czerwca 2021 r. o sygn. akt II SAB/Po 9/21, oddalający skargę (nieuwzględniający jej).

Odsuwając na bok wątpliwości co do prawidłowości przekonania Sądu, że w tej sprawie prezydent miasta słusznie nie odpowiedział na pytania, jako że nie posiadał informacji o działalności ogrodu zoologicznego, WSA w Poznaniu przy okazji wyjaśnił inną kwestię. Sąd stwierdził, że dyrektor ogrodu zoologicznego jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej:

W tym miejscu wskazać należy, że ogród zoologiczny jest jednostką budżetową Miasta P., której nadano statut na mocy uchwały nr […] Rady Miasta P. z dnia […] marca 2016 r. Jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej, działającymi na podstawie statutu (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305]). Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika do uchwały Nr […] Rady Miasta […] z dnia […] marca 2016 r. Ogród Zoologiczny w P. jest jednostką organizacyjną Miasta P., nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, którą kieruje Dyrektor Ogrodu Zoologicznego. Zgodnie z § 5 ust. 1 statutu dyrektor kieruje działalnością i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego oraz reprezentuje go na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw. W myśl natomiast § 5 ust. 2 statutu dyrektor zatrudniany jest przez Prezydenta.

(…)

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że to, iż Ogród Zoologiczny jest jednostką budżetową Miasta P. oraz to że Prezydent zatrudnia dyrektora Ogrodu Zoologicznego to nie powoduje automatycznie, że zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w zakresie działalności ogrodu zoologicznego jest Prezydent. W ocenie Sądu to Dyrektor Ogrodu Zoologicznego jako podmiot reprezentujący Ogród Zoologiczny tj. jednostkę organizacyjną budżetową Miasta P., która wykonuje zadania publiczne, jest samodzielnym podmiotem zobowiązanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., do udostępnienia informacji publicznej dotyczącej działalności Ogrodu Zoologicznego. Zasadnie zatem Prezydent przekazał wnioski Skarżącego z dnia […] i […] lipca 2020 r. Dyrektorowi Ogrodu Zoologicznego.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go, tj. wniosła skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

AKTUALIZACJA:

Ostatecznie w sprawie wypowiedział się NSA, wydając wyrok z 7 lutego 2023 r. o sygn. akt III OSK 6612/21.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz