Logo Logo Menu
Zamknij

Gminna spółka akcyjna to podmiot zobowiązany?

Wnioskodawca zwrócił się do pewnego klubu sportowego, funkcjonującego w ramach spółki akcyjnej, o udostępnienie informacji. Zapytał m.in. o frekwencję na rozgrywanych meczach, przychody ze sprzedaży biletów, koszty zakontraktowania nowych zawodników oraz przychody z reklam i sponsoringu.

Klub jednak nie przesłał żądanych informacji, uznając, że nie jest do tego zobowiązany. Spółka wskazała, że jej majątek nie jest majątkiem samej spółki, a akcjonariuszy, co oznacza, że nie jest majątkiem jednostki samorządowej i nie do niej należy zarząd tym majątkiem, jak również kontrola sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do WSA w Opolu. Skarżący wskazywał, iż 100% udziałów w spółce należy do jednostki samorządu terytorialnego, a całość jej kapitału pochodzi ze środków publicznych. W ocenie skarżącego wynika z tego, że co do zasady udostępnieniu w ramach prawa do informacji publicznej podlegają wszelkie informacje dotyczące całego majątku, aktywów i pasywów, którym gospodaruje Spółka, w tym pożytków z tego majątku. Skoro Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, jak typowa spółka prawa handlowego, to działa wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego.

Nieprawomocnym* wyrokiem z 23 czerwca 2021 r. o sygn. akt II SAB/Op 22/22 WSA w Opolu uznał argumenty skarżącego i zobowiązał Spółkę do załatwienia wniosku, a także stwierdził jej bezczynność. Sąd wskazał, że Klub jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej:

Jak wynika z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiotem działalności O. S.A. jest działalność sportowa w tym w przeważającej części działalność w zakresie klubu sportowego, a jedynym jej akcjonariuszem jest Miasto Opole. W § 1 pkt 4 Statutu Spółki wskazano, że Miasto Opole jest jej założycielem, a z § 2 wynika wprost, że celem jej działalności jest między innymi realizacja zadań własnych Miasta Opola z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w szczególności obejmujących: a) prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 688, z późn. zm.), b) prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468; aktualnie Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.); c) budowę, zarządzanie i eksploatację infrastruktury sportowej. Jednocześnie też, jak zaznaczono, Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. (…) Niewątpliwie zatem Spółka utworzona w celu prowadzenia działalności sportowej, wykonująca w tym zakresie zadania publiczne i korzystająca ze środków publicznych, tj. dysponująca majątkiem publicznym, jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. zobowiązanym do udostępniania posiadanych informacji publicznych.

Sąd nie miał również wątpliwości, że wnioskowane informacje powinny podlegać udostępnieniu.

Żądane przez skarżącego informacje – jako dotyczące tej działalności i związane z gospodarowaniem środkami publicznymi – stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie u.d.i.p. (…) W szczególności, zgodnie z art. 6 ust. 1 u.d.i.p., za informację publiczną uznać należy wszelkie informacje o podmiotach obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w tym o ich organizacji, przedmiocie działalności oraz o majątku, którym dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. c i lit. f u.d.i.p.), a także o majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach (lit. d), dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i lit. e u.di.p.).

Na podstawie wskazanych wyżej przepisów przyjąć więc trzeba, że informacją publiczną są żądane przez skarżącego informacje o frekwencji na meczach organizowanych przez spółkę – jako dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie sportu oraz tworzenia warunków sprzyjających jego rozwojowi, a także informacje dotyczące kosztów i przychodów Spółki z działalności prowadzonej w zakresie realizacji tych zadań publicznych. (…)

WSA odniósł się również do stanowiska Klubu, które dotyczyło zasad funkcjonowania w ramach spółki akcyjnej. Sąd wskazał:

(…) korzystanie przez Spółkę ze środków publicznych i realizacja przez nią zadań publicznych oznacza, że w tym zakresie wszelkie informacje stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu na podstawie u.d.i.p. Zauważyć należy, że Spółka nie działa dla osiągania zysku i realizuje zadania własne Miasta Opola w zakresie sportu. Odrębną kwestią, podlegającą ocenie na podstawie art. 5 u.d.i.p. jest natomiast ograniczenie prawa dostępu do niektórych z tych informacji z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy lub inną tajemnicę ustawowo chronioną.

O tym, jak wygląda sprawa dostępu do informacji w przypadku związków sportowych, można przeczytać w tekście Adama Mikosia – Reguły gry o transparentność – dostęp do informacji publicznej w sporcie.

*wyrok nieprawomocny oznacza, że może zostać wniesiona skarga kasacyjna, przez co sprawa będzie rozpoznana przez NSA. Do czasu wydania wyroku przez NSA orzeczenie nie uzyska prawomocności.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz