Logo Logo Menu
Zamknij

Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne?

Do Burmistrza Błaszek trafił wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród przyznanych pracownikom urzędu.

Wnioskodawca poprosił o przekazanie imion i nazwisk oraz kwot nagród przyporządkowanych do poszczególnych pracowników pełniących funkcje publiczne oraz kwot nagród przyporządkowanych do pozostałych stanowisk osób niepełniących funkcji publicznych (bez podawania imion i nazwisk).

W odpowiedzi stwierdzono, że wniosek dotyczy informacji przetworzonej, wobec czego wnioskodawca został wezwany do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. Po odpowiedzi na to wezwanie Burmistrz ani nie udostępnił informacji, ani nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia, więc do sądu administracyjnego trafiła skarga na bezczynność.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Burmistrza argumentował, że wnioskodawca skierował kilka wniosków w okresie świątecznym, a więc w okresie wzmożonych obowiązków sprawozdawczych oraz urlopowych. Dodatkowo zakres informacji był szeroki i dotyczył dokumentacji zarchiwizowanej. W efekcie organ uznał, że pozostawi tę sprawę nierozpoznaną.

W nieprawomocnym* wyroku z 24 października 2023 r. o sygn. akt II SAB/Łd 88/23 WSA w Łodzi uwzględnił skargę na bezczynność, a dodatkowo stwierdził, że miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył organowi grzywnę w wysokości 400 zł.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przypomniał, że Burmistrz jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji, a żądana informacja stanowi informację publiczną. Dalej wyjaśniono, że wyjątkiem od zasady udostępniania informacji o wynagrodzeniach pracowników samorządowych jest ochrona prywatności dotycząca tych osób, które nie pełnią funkcji publicznych. WSA w Łodzi wyjaśnił, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne (mającej związek z pełnieniem funkcji publicznych):

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych za pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem funkcji publicznych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy, uznać należy natomiast nie tylko pracowników, wydających decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta), ale także innych pracowników samorządowych, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania, wywierające wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym (np. pracownicy merytoryczni wydziałów urzędu, którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne, chociaż nie wydają decyzji administracyjnej, a przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach administracyjnych). Natomiast za stanowiska o charakterze usługowym czy technicznym uznać należy szeregowych pracowników urzędu, nie posiadających żadnego wpływu na procesy decyzyjne, wykonujących szeroko rozumiane czynności pomocnicze polegające między innymi na obsłudze biurowe, informatycznej, czy też porządkowe (por. wyrok NSA z 11 sierpnia 2020 r., I OSK 185/20; wyrok WSA w Warszawie z 26 lutego 2021 r., II SAB/Wa 523/20; wyrok WSA w Rzeszowie z 24 lutego 2021 r., II SA/Rz 7/21; wyrok WSA w Szczecinie z 3 grudnia 2020 r., II SAB/Sz 107/20; wyrok WSA w Łodzi z 16 stycznia 2018 r., II SAB/Łd 230/17; www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sąd dodał też ciekawie, że na wynik sprawy nie może mieć wpływu ani liczba składanych przez wnioskodawcę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, ani moment ich złożenia (okres świąteczno-sprawozdawczy):

W gestii organu jest bowiem taka organizacja pracy, która w pełni umożliwi realizację ciążących na nim obowiązków, w tym wynikających z przepisów u.d.i.p.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz