Logo Logo Menu
Zamknij

Kontrole w liceum a informacja przetworzona i nadużywanie prawa do informacji

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do dyrektorki jednego z liceów. Zapytał, jakie instytucje państwowe kontrolowały działalność szkoły w latach 2020-2022, prosił o podanie nazwy instytucji, czasu trwania kontroli oraz jej zakresu.

Dyrektorka liceum uznała, że wniosek dotyczy informacji przetworzonej i wezwała wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego, a wobec jej niewykazania wydała decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Ze względu na to, że we wspomnianej decyzji znalazło się nieprawidłowe pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę (spółka), sprawa ta dotarła co prawda do sądu administracyjnego, ale za pierwszym razem WSA w Olsztynie ocenił ją wyłącznie formalnie. W wyroku z 16 maja 2023 r. o sygn. akt II SA/Ol 205/23 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, wskazując, że nie przysługiwało od niej odwołanie, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Tym samym sprawa wróciła ponownie do dyrektorki szkoły, która ponownie odmówiła udostępnienia informacji publicznej. Zdaniem organu wniosek dotyczył informacji przetworzonej, a dodatkowo wnioskodawcą kierowała niechęć do organu oraz czysta złośliwość, co świadczy o nadużywaniu prawa do informacji.

Zaskarżona decyzja trafiła ponownie do WSA w Olsztynie, który tym razem ocenił ją merytorycznie. W nieprawomocnym* wyroku z 13 lutego 2024 r. o sygn. akt II SA/Ol 1099/23 Sąd uwzględnił argumenty skarżącego (wnioskodawcy) i uchylił decyzję dyrektorki.

W ocenie WSA w Olsztynie wnioskowana informacja nie stanowi informacji przetworzonej:

W podobny sposób należy odnieść się do decyzji wydanej przez organ w dniu 19 października 2023 r., w której szacunkowo przyjęto, że samo odszukanie wnioskowanych danych, wpisanie powyższych danych zgodnie z wyszczególnieniem wskazanym przez wnioskodawcę zajęłoby pracownikowi średni 30 min. na dokument, o który wnioskodawca wnioskuje. Ilość wskazanych przez organ dokumentów w żadnym stopniu nie przekonuje o tym, że żądaną informację można uznać za przetworzoną, natomiast przyjęcie, że odszukanie jednego dokumentu zajęłoby pracownikowi średnio 30 minut, nie zostało nawet uprawdopodobnione i wydaje się być zbyt zawyżone, co do czasochłonności takiej czynności. Stanowisko sądu potwierdzają kolejne twierdzenia organu dotyczące konieczności podjęcia złożonych czynności analitycznych i interpretacyjnych. Trudno jest zrozumieć, jakie to miałyby być czynności, skoro żądanie dotyczy udostępnienia informacji, jakie instytucje państwowe kontrolowały działalność Liceum […] oraz o podanie nazwy instytucji, czasu trwania kontroli oraz jej zakresu. W żaden racjonalny sposób nie został również uzasadniony pogląd, że udzielenie informacji doprowadziłoby do czasowego paraliżu funkcjonowania szkoły i zaburzyło proces realizacji ustawowo określonych zadań.

O obowiązku udostępnienia informacji publicznej, czy też uznania jej za przetworzoną, nie może przesądzać to, ilu pracowników jest zatrudnionych przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Liczba zatrudnionych osób w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie rozstrzyga o możliwości uznania informacji za przetworzoną, ani tym bardziej uzasadniać odmowy jej udostępnienia.

W ocenie sądu żądana przez skarżącego informacja publiczna nie jest informacją przetworzoną, jest to informacja prosta, dlatego też skarżący nie miał obowiązku wykazywania szczególnie istotnego interesu w jej pozyskaniu.

Sąd nie uwzględnił również argumentów organu dotyczących nadużywania prawa do informacji:

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy brak jest przesłanek, które pozwalałyby na uznanie, że skarżący nadużywa prawa do informacji publicznej. Przede wszystkim w ocenie sądu nie jest zasadne sumowanie wniosków o udzielenie informacji publicznej zaadresowanych do różnych podmiotów. Wniosek będący przedmiotem niniejszej sprawy skierowany został do dyrektor szkoły liceum […] i nie znajduje uzasadnienia to, aby zaliczać go do wniosków skierowanych do dyrektora szkoły podstawowej, gdyż są to dwa różne organy pomimo tego, że prawdopodobnie dyrektorem w obu szkołach jest ta sama osoba. Dlatego też za treścią zawartą w zaskarżonej decyzji powtórzyć należy, że skarżący od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. skierował do Dyrektor Liceum […] 14 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Ilość złożonych wniosków nie pozwala na stwierdzenie, że skarżący nadużywa prawa do informacji publicznej. Tezy o nadużyciu prawa w żadnym wypadku nie może uzasadniać to, że skarżący składa wnioski o udostępnienie informacji publicznej do innych organów, powyższa okoliczność, najdelikatniej rzecz ujmując, jest poza zakresem rozpoznawanej spawy. Bez znaczenia dla rozpoznania sprawy jest ocena organu, że skarżącym kieruje niechęć do burmistrza O., będącego rodziną […]. Na podstawie treści złożonego żądania takiego wniosku wyprowadzić nie można, gdyż w żadnym stopniu nie odnosi się on do władz samorządowych gminy. Rozważania organu dotyczące składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celu wykorzystania jej do prowadzenia sporów osobistych, czy zaspokojenia prywatnych animozji mają charakter czysto teoretyczny. Dyrektor szkoły, nie udzieliła bowiem żadnej informacji publicznej, która była wnioskowana przez skarżącego. Powyższe stwierdzenie wynika nie tylko z treści skargi, ale i odpowiedzi na nią organu, bowiem dotychczasowe postępowanie organu ograniczało się w najlepszym dla skarżącego przypadku do odmowy udostępnienia informacji publicznej.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz