Logo Logo Menu
Zamknij

Lista obecności z posiedzenia miejskiej rady działalności pożytku publicznego to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do prezydenta jednego z miast o udostępnienie harmonogramu posiedzeń rady działalności pożytku publicznego, protokołów oraz list obecności z tych posiedzeń.

Prezydent udostępnił część informacji, ale w zakresie list obecności stwierdził, że nie stanowią one informacji publicznej. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który wydał wyrok z 25 sierpnia 2022 r. o sygn. akt III SAB/Gd 96/22.
W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że wnioskowana informacja stanowi informację publiczną:
Stosownie do powołanych przepisów zarządzeniem nr 1066/WiP/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (zmienionym zarządzeniem nr 1133/WiP/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.) Prezydent Miasta Słupska powołał Słupską Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, w imiennie określonym, 17-osobowym składzie, natomiast Rada Miejska w Słupsku podjęła ww. uchwałę nr XII/100/15. Zaznaczenia wymaga, że do zadań Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta czy też opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych (zob. art. 41i ust. 1 u.d.p.p.w., a także § 6 Regulaminu Pracy Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Nie powinno budzić zatem wątpliwości, że zakres kompetencji przyznanych Radzie wywiera bezpośredni wpływ na wykonywanie zadań publicznych. Należy więc uznać, że Rada jako organ pomocniczy organów samorządu terytorialnego jest podmiotem wykonującym zadania publiczne. Działalność Rady dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu realizowanych przez Prezydenta Miasta Słupska i Radę Miejską w Słupsku na podstawie przepisów ustawy. Zatem w świetle obowiązujących przepisów prawa nie ulega wątpliwości, że informacje o działalności Rady, jako organu konsultacyjno-opiniodawczego Prezydenta Miasta realizującego przypisane mu ustawowo zadania na rzecz urzeczywistniania praw organizacji działalności pożytku publicznego i wolontariatu poprzez m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych i działań organów pod kątem ich skutków dla tych podmiotów, są informacją publiczną. W konsekwencji należy przyjąć, że także żądane informacje dotyczące działalności Rady w postaci list obecności z posiedzeń Rady stanowią informację o sprawach publicznych i podlegają udostępnieniu przez podmiot zobowiązany.
Co więcej, Sąd wyjaśnił, że lista obecności stanowi integralną część protokołu, który został już wcześniej udostępniony:
Z powyższego wynika, że lista obecności stanowi integralną część protokołu posiedzenia Rady. W tej sytuacji, skoro – jak przyznał to organ – za informację publiczną uznał udostępnienie protokołów z posiedzeń Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, to tym samym udostępnieniu winny podlegać również ich integralne załączniki, a zatem lista obecności na posiedzeniu Rady. Jak bowiem już wyżej zasygnalizowano, stosownie do regulacji zawartej w art. 41g ust. 2 pkt 5 u.d.p.p.w. organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy (tutaj: Prezydent Miasta Słupska) odwołuje członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady Gminnej. Do obowiązków zaś członków Rady należy m.in. uczestniczenie w pracach Rady (§ 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Pracy Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Mając więc na uwadze treść powołanych przepisów nie ulega wątpliwości, że informacja dotycząca obecności na posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego jej członków, dająca w istocie możliwość monitorowania ich obecności na posiedzeniach organu, którego działalność oddziałuje na sferę działalności publicznoprawnej, ma charakter informacji publicznej. Informacja taka – na co słusznie wskazywał skarżący – służy w istocie weryfikacji sposobu, w jaki członkowie Rady wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie, a jej ujawnienie uzasadnione jest wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jako organ pomocniczy Prezydenta Miasta Słupska i Rady Miejskiej w Słupsku jest podmiotem wykonującym zadania publiczne.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz