Logo Logo Menu
Zamknij

Czy nagranie z policyjnej interwencji jest informacją publiczną?

Wnioskodawca zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z wnioskiem o udostępnienie nagrania z przebiegu konkretnej interwencji na terenie stadionu miejskiego, która zakończyła się nałożeniem grzywny (mandat karny).

Komendant nie udostępnił informacji, a w odpowiedzi na wniosek stwierdził, że nie stanowi ona informacji publicznej. Organ wyjaśnił, że pytanie dotyczy nagrania z kamery nasobnej służącej do rejestracji czynności służbowych określonych w przepisach ustawy o Policji. Nagrania są usuwane, chyba że zostaną zabezpieczone jako dowód w danej sprawie i przekazane wyłącznie organom ścigania czy sądom. Zdaniem Komendanta wnioskodawca zażądał udostępnienia nagrania jedynie w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb. Nagranie wykorzysta bowiem w postępowaniu przed sądem powszechnym o uchylenie mandatu karnego.

W tych okolicznościach sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który w nieprawomocnym* wyroku z 22 listopada 2023 r. o sygn. akt II SAB/Łd 98/23 zobowiązał Komendanta do rozpatrzenia wniosku w zakresie spornego nagrania.

Sąd nie miał wątpliwości, że nagranie z przebiegu interwencji stanowi informację publiczną:

Sąd nie podziela przy tym stanowiska skarżonego organu, iż sporna informacja nie miała waloru „informacji o sprawach publicznych” z racji tego, że nagrania interwencji są wykonywane i przechowywane na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5a i 5b i art. 15b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.), szczególnie że możliwość korzystania przez Policję z kamer nasobnych nie została uregulowana w dedykowanych temu zagadnieniu przepisach, a powołane powyżej przepisy mają charakter ogólny. Nie istnieją także przepisy wewnętrzne z wyjątkiem „Instrukcji użytkowania Systemu […], w tym kamer nasobnych pozostających na wyposażeniu policjantów służby prewencyjnej”. Tym samym żadna norma prawna nie pozbawia nagrań z interwencji charakteru informacji publicznej. Żądana przez skarżącego informacja stanowi informację publiczną. Nagrania wideo z przebiegu interwencji zawierają informację o działalności policji — władzy publicznej. Nagrania wideo zostały wytworzone w ramach sfery działalności organu administracji publicznej, zawierają informację o sposobie prowadzenia sprawy, itp., stanowią więc, zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., informację o sprawach publicznych, a stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d i pkt 4 lit. a i „b”, będąc rodzajem informacji o sposobie załatwiania (rozstrzygania) spraw, podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach w niej określonych (co wypełnia dyspozycję art. 61 Konstytucji RP). (…).

Na koniec WSA w Łodzi dodał jednak zdecydowanie mniej korzystnie, że dostęp do tej informacji publicznej może zostać ewentualnie ograniczony ze względu na przepisy Kodeksu postępowania karnego, ale jedynie w razie ustalenia, że zostało wszczęte postępowanie karne lub w sprawie o wykroczenie, a nagranie zostało włączone w poczet materiału dowodowego.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz