Logo Logo Menu
Zamknij

Nagroda dla funkcjonariusza straży miejskiej bez ochrony prywatności

W prawomocnym wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 września 2020 r. o sygn. akt II SA/Bd 357/20 sąd kontrolował sprawę z wniosku o udostępnienie informacji o nagrodach przyznanych wybranym funkcjonariuszom straży miejskiej. Komendant uznał, że nie może przekazać informacji, ponieważ osobom tym przysługuje ochrona prywatności (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Sąd nie poparł powyższego stanowiska i stwierdził, że zastępca komendanta straży miejskiej, naczelnik wydziału patrolowo-interwencyjnego, naczelnik wydziału służb dyżurnych i prewencji oraz kierownik zespołu administracyjnego, kadr i płac, to osoby pełniące funkcje publiczne, którym nie przysługuje ochrona prywatności. Tym samym informacje o przyznanych im nagrodach są jawne: 

Wobec powyższego, skoro osoby obejmujące stanowiska wymienione we wniosku skarżącego z dnia […] września 2019 r. pełnią funkcje publiczne, to ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej nie dotyczy w świetle art. 5 ust. 2 zdanie drugie u.d.i.p. tych osób, gdyż pełnią one funkcje publiczne. Wynagrodzenie tych osób i przyznane im nagrody, stanowią rekompensatę z majątku publicznego za wykonywanie przez osoby pełniące funkcje publiczne ich obowiązków i zadań publicznych, i w związku z tym objęte jest prawem do informacji publicznej, nie podlegającym ograniczeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Należy przy tym podkreślić, że w sprawie skarżący Instytut domagał się udostępnienia informacji o nagrodach pieniężnych dla poszczególnych stanowisk. 

W związku z tym, iż Komendant Straży Miejskiej we W. odmówił udostępnienia informacji o wysokości i dacie wypłacenia nagród dla stanowiska zastępcy komendanta straży miejskiej, naczelnika wydziału służ dyżurnych i prewencji, naczelnika wydziału patrolowo-interwencyjnego oraz kierownika zespołu administracyjnego, kadr i płac, nieprawidłowo powołując się na ograniczenie prawa do informacji ze względu na ochronę prywatności osób piastujących te stanowiska, Sąd z uwagi na naruszanie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji. Wskazania co do dalszego postępowania wynikają wprost z motywów rozstrzygnięcia. Komendant Straży Miejskiej we W. uwzględni stanowisko Sądu co do zakresu zastosowania art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz