Logo Logo Menu
Zamknij

Nagroda dla osoby niepełniącej funkcji publicznych to też informacja publiczna

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z ich imionami i nazwiskami, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich przyznania.

Niektórym zapytanym zdarza się wtedy odpowiadać, że informacja o nagrodach przyznanych osobom niepełniącym funkcji publicznych nie stanowi informacji publicznej.

Stanowisko to można znaleźć też w niektórych wyrokach sądowych, chociaż z założenia z orzecznictwa płynie wniosek, że każda informacja o nagrodach jest informacją publiczną. Może natomiast podlegać ograniczeniom ze względu na ochronę prywatności pracownika, który nie pełni funkcji publicznych. W takiej sytuacji podmiot powinien udostępnić informację o osobach pełniących funkcje publiczne, a w pozostałej części wydać odmowną decyzję administracyjną, którą można następnie zaskarżyć .

NSA wyjaśnił powyższe zagadnienie w wyroku z 27 maja 2020 r. o sygn. I OSK 1577/19 wskazując, że nie ma podstaw do rozróżniania, czy informacja dotyczy osób pełniących czy też niepełniących funkcji publicznych. Każda informacja o nagrodach to informacja publiczna:

Natomiast pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt I OSK 1380/17, że żądanie informacji o wynagrodzeniu pracowników wymienionych z imienia i nazwiska, nie jest żądaniem informacji publicznej, jest podzielany w orzecznictwie sądów administracyjnych niezwykle rzadko, przykładowo w wyroku NSA z 27 września 2019 r. sygn. akt I OSK 2710/17. Pogląd ten nie zasługuje na akceptację, ponieważ sposób sformułowania wniosku, przez żądnie udostępnienia informacji o wynagrodzeniu pracowników (np. podmiotów publicznoprawnych) z imienia i nazwiska (ich personalizację) nie powoduje, że wniosek ten przestaje być wnioskiem o informacje o sposobie wydatkowania środków publicznych. Zatem nadal jest wnioskiem o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. i zasadach funkcjonowania tych podmiotów, majątku publicznym i ciężarach publicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt. 5 lit. h) u.d.i.p. Nie sposób zaakceptować także poglądu, że sposób wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia (w tym nagrody) dla pracowników będących funkcjonariuszami publicznymi jest informacją publiczną a sposób wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia (w tym nagrody) dla pracowników niebędących funkcjonariuszami publicznymi nie jest informacją publiczną, a do takiej sytuacji prowadziłoby zaakceptowanie stanowiska Kolegium w niniejszej sprawie. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego każde wydatkowanie środków publicznych jest sprawą publiczną, bez względu na cel jaki jest realizowany. Ochrona prywatności pracowników w zakresie wypłacanego im ze środków publicznych wynagrodzenia powinna być realizowana nie na etapie kwalifikacji żądanych informacji, lecz przez ograniczenie dostępu do tych informacji publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Do podobnych wniosków doszedł WSA w Szczecinie w wyroku z 22 października 2020 r. o sygn. akt II SAB/Sz 58/20.

O tym, kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne opowiedział NSA w wyroku z 11 sierpnia 2020 r. o sygn. akt I OSK 185/20. Sąd wskazał, między innymi, że pojęcie osób pełniących funkcje publiczne obejmuje funkcjonariuszy publicznych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze, ale nie ogranicza się do nich. Z kolei osoby niepełniące funkcji publicznych, to osoby zajmujące stanowiska techniczne i usługowe, niemające wpływu na procesy decyzyjne całego podmiotu:

W orzecznictwie sądów administracyjnych za pracowników na stanowiskach o charakterze usługowym czy technicznym, traktuje się szeregowych pracowników nieposiadających żadnego wpływu na procesy decyzyjne, wykonujących szeroko rozumiane czynności pomocnicze (np. obsługa biurowa, informatyczna, utrzymanie czystości, serwis techniczny, sekretarka, kucharka, kierowca, portier, pracownik ochrony, kierownik administracyjny odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego).

O tym, jak stwierdzić, czy dana osoba pełni funkcje publiczne, można przeczytać na przykładzie sprawy z wniosku o udostępnienie wynagrodzenia specjalisty do spraw kontaktów z mediami: Jawne pensje urzędników?

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz