Logo Logo Menu
Zamknij

Nagrody dla pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to informacja publiczna

WSA w Gdańsku wydał, prawomocny już, wyrok z 10 listopada 2020 r. o sygn. akt II SAB/Gd 63/20, w którym stwierdził, że Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, a tym samym jest jednostką sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki ze środków publicznych. Nagrody przyznane pracownikom tego podmiotu są więc informacją publiczną:

W ocenie Sądu, żądane przez skarżącego we wniosku z dnia 20 stycznia 2020 r. i z dnia 12 czerwca 2020 r. informacje mają charakter informacji publicznej, podlegającej udostępnieniu w trybie u.d.i.p., albowiem dotyczą one sposobu gospodarowania przez Dyrektora A. środkami publicznymi przeznaczonymi na nagrody z funduszu uznaniowo-motywacyjnego, w tym z dodatkowej puli 2% funduszu wynagrodzeń, uregulowanego zarządzeniem nr 3 Dyrektora A. z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i podziału funduszu uznaniowo-motywacyjnego, oraz nagrody roczne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2002 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2135), zwanej dalej u.o.o.k..p..

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz