Logo Logo Menu
Zamknij

Polski Związek Bokserski to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Do Polskiego Związku Bokserskiego trafił wniosek o udostępnienie uchwały w sprawie zakazu udziału zawodników i zawodniczek w walkach transmitowanych przez ogólnopolskie telewizje krajowe.

Wnioskodawczyni nie uzyskała odpowiedzi, wobec czego złożyła skargę na bezczynność. W odpowiedzi na skargę pojawiły się argumenty, że wspomniana uchwała nie stanowi informacji publicznej, a Związek nie jest organem władzy publicznej.
WSA w Olsztynie potwierdził bezczynność w nieprawomocnym* wyroku z 31 marca 2022 r. (sygn. akt II SAB/Wa 676/21), uzasadniając, że Polski Związek Bokserski ma obowiązek odpowiadać na wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej:
Ma rację skarżąca, że PZB jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. Przepis ten stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.), w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek sportowy. W myśl art. 13 ust. 1 ww. ustawy, polski związek sportowy ma wyłączne prawo: 1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. (…) Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że PZB wykonuje zadania publiczne i podmiotem zobowiązanym na gruncie u.d.i.p.
Sąd odniósł się również do charakteru informacji, o którą zapytano i uznał, że jest to informacja publiczna:
W ocenie Sądu, informacje żądane przez skarżącą we wniosku z dnia […] sierpnia 2021 r., tj. kopia uchwały nr […] Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego z dnia […] sierpnia 2021 r. w sprawie zakazu udziału zawodników i zawodniczek zrzeszonych w PZB w walkach transmitowanych przez ogólnopolskie telewizje krajowe oraz kopie powołanych w ww. uchwale umów z partnerem medialnym TVP Sport oraz wszystkich innych umów sponsorskich przewidujących zakaz udziału zawodników i zawodniczek zrzeszonych w PZB w walkach transmitowanych przez ogólnopolskie telewizje krajowe, stanowią informacje publiczne. Uchwała bowiem podejmowana przez statutowy organ co do zasady dotyczy spraw publicznych. Jest bowiem skierowana do wszystkich członków zrzeszonych w związku i ma charakter wiążący wszystkich członków związku. Przedmiotowa uchwała dotyczy też kwestii publicznych, tj. przekazu medialnego z imprez sportowych, które odbywają się z udziałem członków tego związku. Żądane informacje dotyczą spraw publicznych mających związek z realizacją zadań publicznych, do jakich został powołany związek sportowy poświęcony dyscyplinie boks. Jak bowiem podniesiono wyżej, według art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o sporcie, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
Więcej informacji na temat dostępu do informacji publicznej w związkach sportowych w tekście – Reguły gry o transparentność – dostęp do informacji publicznej w sporcie.
 
*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go, tj. wniosła skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz