Logo Logo Menu
Zamknij

Protokół z przesłuchania świadków to informacja publiczna

Spółka komandytowa zawnioskowała do Prokuratora Okręgowego w Kielcach o udostępnienie skanów protokołów z przesłuchania dwóch osób reprezentujących Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które to protokoły znajdowały się w aktach prawomocnie umorzonego postępowania.

Prokurator nie zgodził się na udostępnienie informacji, w związku z czym sprawa trafiła do WSA w Kielcach, który wydał wyrok z 20 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Ke 30/20. Sąd nie miał wątpliwości, że protokoły z przesłuchania to informacja publiczna:

W orzecznictwie sądów administracyjnych i w doktrynie zostały wyrażone podzielane przez Sąd w niniejszym składzie jednoznaczne poglądy, dotyczące charakteru protokołu przesłuchania świadka sporządzonego w toku postępowania przygotowawczego. Zgodnie z nimi, między innymi protokoły z przesłuchań świadków oraz wszelkie pisma urzędowe wychodzące z organu Policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą, posiadają walor informacji publicznej. Dotyczą bowiem sfery faktów, zostały wytworzone w ramach sfery działalności organu administracji publicznej, zawierają informację o sposobie prowadzenia sprawy, przez co zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., stanowią informację o sprawach publicznych (por. ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz, I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, LexisNexis, Warszawa 2016, str. 173). Warunkiem jednak skorzystania z uprawnienia do uzyskania informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej jest skonkretyzowanie wniosku (wyrok NSA z 22 marca 2019 r., I OSK 1280/17, wyrok WSA w Warszawie z 14 stycznia 2010 r., II SAB/Wa 200/09, wyrok WSA w Poznaniu z 31 marca 2011 r., II SAB/Po 1/11).

(…)

Z powyższych wywodów wynika, że protokoły zeznań świadków znajdujące się w aktach zakończonego postępowania przygotowawczego mają cechy dokumentów urzędowych, przez co podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz