Logo Logo Menu
Zamknij

Prywatny przewoźnik to też podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji

Wnioskodawca poprosił A.P – Polską Komunikację Samochodową, o udostępnienie informacji dotyczących kontroli biletów w autobusach. Ze względu na brak odpowiedzi na wniosek, sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Przed sądem podmiot tłumaczył, że jest jedynie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a więc nie musiał udzielać żadnej odpowiedzi na zadane pytania.

WSA w Olsztynie nie podzielił powyższego zdania. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. o sygn. akt II SAB/Ol 95/19  Sąd wyjaśnił, że sam przedsiębiorca potwierdził, że prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego i otrzymuje refundację kosztów biletów ulgowych. Tym samym podmiot wykonuje regularne przewozy związane z transportem publicznym, działając w sferze publicznej, a więc jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji:

 W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że podmiot wykonujący regularne przewozy związane z transportem publicznym jest podmiotem działającym w sferze publicznej, niezależnie od formy organizacyjnej. Świadczy bowiem usługi o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego, realizując obowiązek jednostek samorządu terytorialnego. Sam przewoźnik przyznał też, że korzysta z dofinansowania ze środków publicznych do biletów ulgowych. Jest zatem podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. (por. postanowienie NSA z 17 lipca 2013 r., I OSK 1390/13, wyroki NSA: z 25 września 2019 r., sygn. akt I OSK 506/19; z 7 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK 2916/17; z 28 maja 2018 r., sygn. akt I OSK 2838/17, publ. na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl). Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o ich organizacji. W związku z tym, nie powinno budzić wątpliwości, że A. P. zobowiązana była do rozpatrzenia wniosku skarżącego. 

Podobne uzasadnienie rozwinął WSA w Poznaniu w wyroku z 27 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Po 141/19, wyjaśniając, że spółka organizująca przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, ma obowiązek udzielania informacji:

Z kolei odnośnie kryterium dysponowania majątkiem publicznym Naczelny Sąd Administracyjny niejednokrotnie w swoich wyrokach podzielał stanowisko wyrażane w doktrynie, że każdy podmiot, który gospodaruje choćby tylko niewielką częścią publicznego mienia, ma obowiązek udostępniać informacje na jego temat (zob. S. Pietras, „Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”, w: Ius Novum 2011/4/108-119 oraz P. Szustakiewicz, „Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pracy radcy prawnego” w: Radca Prawny 2004/5/8).

W orzecznictwie utrwalony jest także pogląd, że przewoźnik, który korzysta z „rekompensaty” z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (por. m. in. wyroki: NSA z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt I OSK 674/13 i I OSK 952/13; NSA z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I OSK 2917/4;WSA w Gdańsku z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III SAB/Gd 109/16; WSA w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt II SAB/Łd 232/17; WSA w Łodzi z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II SAB/Łd 117/18, dostępne w CBOSA).

Do analogicznych wniosków doszedł także WSA w Krakowie w wyroku z 27 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Kr 40/20.

Zobacz więcej: Czy legitymacje służbowe stanowią informację publiczną?

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz