Logo Logo Menu
Zamknij

Skuteczne doręczenie informacji przez ePUAP

Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie aktualnego i docelowego projektu organizacji ruchu dla określonej ulicy.

Po wniesieniu skargi na bezczynność, w której skarżący (wnioskodawca) zarzucił, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wniosek, burmistrz poinformował, że przekazał informację za pośrednictwem ePUAP jeszcze przed datą złożenia wspomnianej skargi. Stanowisko burmistrza potwierdził WSA w Opolu, który postanowieniem z 25 października 2022 r. o sygn. akt II SAB/Op 67/22 odrzucił skargę.

Skarżący wniósł jednak skargę kasacyjną od powyższego postanowienia, skutkiem czego sprawa trafiła ostatecznie do rozpoznania przez NSA. W postanowieniu z 28 lutego 2023 r. o sygn. akt III OSK 118/23 Sąd uchylił zaskarżone postanowienie wskazując, że doręczenie dokumentów nie zostało potwierdzone wygenerowanym przez system poświadczeniem doręczenia, a więc przyjęcie, że do niego doszło, było przedwczesne.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wyjaśnił na czym polega skuteczne doręczenie informacji przez ePUAP:

Przechodząc do rozpoznania podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów stwierdzić należy, że zgodnie z art. 46 § 1 K.p.a., odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. W § 3 art. 46 K.p.a. wskazano, że w przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3. Z kolei zasady doręczania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ePUAP uregulowane zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku informatycznym może być potwierdzone poświadczeniem przedłożenia, które jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego (§ 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia). W przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń (§ 13 ust. 1 rozporządzenia) – automatycznie przez system, bez udziału człowieka – natomiast w § 14, 15 i 16 rozporządzenie reguluje sposób tworzenia poświadczenia doręczenia. Ten drugi proces przebiega inaczej, gdyż doręczenie wymaga świadomego przyjęcia przesyłki przez adresata i dokonania potwierdzenia odbioru przez złożenie podpisu. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 15 rozporządzenia, może być złożony z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego lub danych potwierdzonych profilem zaufanym ePUAP. Dopiero zaś po opatrzeniu poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji podpisu elektronicznego adresata, udostępnia adresatowi do pobrania doręczany dokument elektroniczny wraz z podpisanym przez niego poświadczeniem doręczenia (§ 16 rozporządzenia).

Mając powyższe przepisy na uwadze stwierdzić trzeba, że urzędowe poświadczenie przedłożenia należy uznać, zgodnie z art. 46 § 4 pkt 3 K.p.a., za zawiadomienie przesłane na adres elektroniczny adresata. Urzędowe poświadczenie przedłożenia potwierdza wyłącznie wpłynięcie pisma (dokumentu) na skrzynkę podawczą adresata. Jak wskazano wyżej, dopiero po potwierdzeniu odebrania dokumentu elektronicznego poprzez potwierdzenie poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym (§ 15 rozporządzenia) dokument ten udostępnia się adresatowi. Oznacza to, że za datę doręczenia dokumentu elektronicznego należy uznać datę opatrzenia poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym, a w przypadku braku takiego poświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 46 § 5 i 6 K.p.a.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz