Logo Logo Menu
Zamknij

Czy informacje o warunkach sprzedaży biletów na koncert chroni tajemnica przedsiębiorcy?

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej warunków sprzedaży biletów na konkretny koncert (kiedy ruszyła sprzedaż, kiedy się zakończyła, w jakiej formie sprzedawano bilety, ile biletów zostało przeznaczonych do sprzedaży w kasach).

Dyrektor wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji, twierdząc, że musi chronić tajemnicę przedsiębiorcy, a przekazanie informacji o stosowanych regułach i metodach sprzedaży biletów w sposób szkodliwy oddziaływałoby na pozycję rynkową kontrahenta, ponieważ mogłyby zostać wykorzystane przez konkurencję oraz potencjalnych klientów.

Finalnie sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który w nieprawomocnym* wyroku z 19 kwietnia 2023 r. o sygn. akt III SA/Gl 92/23 uwzględnił skargę zainteresowanego i uchylił zaskarżone decyzje.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przypomniał, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się dwa elementy: formalny i materialny. Pierwszy z nich polega na podjęciu przez przedsiębiorcę środków mających na celu pozostawienie informacji niedostępnej dla ogółu (np. klauzula poufności). Drugi zachodzi wtedy, gdy konkretne dane zawierają informacje techniczne, technologiczne i podobne, których utajnienie jest istotne z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy.

WSA w Gliwicach uznał, że w sprawie nie został spełniony ani aspekt formalny, ani materialny tajemnicy przedsiębiorcy:

Badając spełnienie w przedmiotowej sprawie aspektu formalnego, koniecznego dla stwierdzenia istnienia tajemnicy przedsiębiorcy, zauważyć należy, że w żaden sposób nie został on wykazany. Dopiero w odpowiedzi na skargę pojawił się cytat z § 9 nieokreślonej umowy, nie wiadomo kiedy, przez kogo i z kim zawartej, z którego wynika, że jej strony zastrzegły poufność określonych w nim danych. (…)

Niemniej w ocenie Sądu nie została także spełniona materialna. Sąd stanął na stanowisku, że aby uznać wyłączenie jawności za uzasadnione, tzn. aby określone informacje mogły zostać objęte tajemnicą przedsiębiorcy, muszą ze swojej istoty dotyczyć kwestii, których ujawnienie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy. Zastrzegający tajność danych przedsiębiorca winien wykazać, że wiedza, którą pragnie utajnić, dotyczy takich kwestii, których ujawnienie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na jego sytuację, a także poddać to twierdzenie ocenie Sądu, przedkładając jednocześnie utajnione informacje do wyłącznej wiadomości Sądu.

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca nie wykazał, że informacje, których żądał skarżący, są tego rodzaju, że ich ujawnienie mogłoby wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji rynkowej. Dokonując takiej kontroli we własnym zakresie, Sąd tego także nie stwierdził. Podzielił pogląd skarżącego co do tego, że rodzaj informacji, jakich oczekiwał, należy do kręgu danych powszechnie dostępnych w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego. Rzec można — każdego wydarzenia powszechnie dostępnego: zarówno w przypadku koncertu, imprezy sportowej czy innego szeroko dostępnego biletowanego wydarzenia do istoty jego promocji należy informacja o terminie i sposobie nabycia biletu. Skarżący nie pytał wszak o dane techniczne, technologiczne, organizacyjne jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Nie bez znaczenia jest też to, że pytania dotyczyły koncertu, który już się odbył. Trudne do obrony jest twierdzenie, że czyjejś pozycji rynkowej może zagrozić ujawnienie faktu, że bilety na historyczne już wydarzenie były/ nie były dostępne w kasach biletowych/ w Internecie w określonych dniach.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz